Jesus Kristus befallningar/Bud

Jesus Kristus befallningar/Bud


Jesus sa att om någon älskar honom så håller han hans bud (Joh 14:15) ¶ Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. I vilka jag har inkluderat apostlarnas befallningar grundat på (Luk 10:16) och Paulus ord i (1 Kor 14:37)

 

1)     "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd  (Matt 22:37)

 

2)     Frukta honom som kan fördärva både själ och kropp i Helvetet.( Matt10:28,,,)

 

3)     Ingen skall berömma sig av människor, (1 Kor 3:21) , utan av Herren( 2 Kor 10:17)

 

4)     Var fullkomlig såsom Gud är fullkomlig, var lik Jesus (Matt 5:45-48 ,  Ef 5:1)

 

5)     Bed alltid och sluta inte, (Luk 18:1 , Matt. 7:7; 26:41 , Ef. 6:18; Fil. 4:6, Kol. 4:2; 1 Thess. 5:17; 1 Tim. 2:8; Heb. 4:16) be med enkelhet (Matt  6:7) och i hemlighet (Matt 6:6)

 

6)     Ha tro på Gud, kasta dina bekymmer på honom, han vet dina behov och kommer ta hand om dem(Mark 11:22; Matt. 6:25; Fil. 4:6, 1 Pet 5:7).

 

7)     Hänge dig själv åt Guds tjänst utan att hålla något tillbaka, medveten om att det är omöljigt tjäna både Gud och mammon. (Matt. 6:24; Rom. 12:1).

 

8)     Tillräkna dig hans vilja i alla dina vägar, säg angående alla dina angelägenheter i livet ?Om herren vill? (Jak. 4:15; Ord. 3:6).

9)     I allt ge tacksägelse och lov till Gud för det är hans vilja för oss och välbehagligt för honom  (Ef. 5:20 ; Kol. 3:15, 17; 1 Thess. 5:18; Heb. 13:15).

10)Kom ut ifrån världen, separera dig och var söner och döttrar åt Gud (2 Kor. 6:14-17).

11)Låt Jesus bo i ditt hjärta genom tro (Ef 3:17).

12)Gud har högre prioritet än, Fader , Moder, Make , Hustru, Barn eller syskon andra relationer och ägodelar. (Luk 14 26; Matt 10:37).   

13)Sätt högre värde på honom och inte på något på denna jord. Kol 3:1-4 , 1 Joh 2:15

14)Ta Jesus som ditt exempel och förebild och följ honom 1 Pet 2:21-23 , Joh 13:15

15)Förbli i honom: Låt aldrig Jesus lämna dina sinnen eller dina vägar Joh 15:7 , Heb 2:1

16)Skäms inte för att bekänna Jesus framför ALLA männsikor Luk 12:8 , Mar 8:38 , 2 Tim 1:8, men på samma gång inte ge det som är ?heligt åt hundarna? Matt 7:6

17)Sikta på att alltid vara redo för Jesus återkomst, med detta i åtanke vakta alltid på ?falska Messias? Matt 24:24, Livets förnöjelser och vara för uppatagen med det vardagliga livet och allehanda ?aktiviteter? Luk 12:35-37, 14:26 , 2 Pe 3:14

18)Håll ut till slutet, även om det betyder lidande och förföljelse och andra svårigheter. Matt 24:13 , 2 Tim 2:3

19)Håll fast vid vår första tillförsikt Heb 3:14 och glädja oss i honom tills vi dör eller han kommer tillbaka Upp 2:10-25

20)Älska Varandra med uppriktigt och ivrig kärlek (brödrar och systrar i Jesus) Joh 13:34Rom 12:10 , Ef 5:2, Kol 3:14 , 1 Thess 4:9 , Heb 13:1 , 1 Pet 1:22, 1 Pet 4:8 , 1 Joh 3:14-19

21)Bli aldrig arg utan rättfärdig orsak, och i sådant fall se till att vreden inte leder till synd. (Matt. 5:22; Ef. 4:26; Kol. 3:8).

22)Vid tvister eller bråk sök frid så snabbt som möjligt, utöva förlåtelse så långt det är möjligt(Matt. 5:24; 18:35; Kol. 3:13).

23)Vid fråga om andras synd(känd eller misstänkt) berätta inte för andra, men tala med brodern eller systern enskilt med sikte på att föra dem tillbaka på rätt väg. (Matt. 18:15; Gal. 6:1; Jak. 5:19-20).

24)Klaga aldrig, Gnäll aldrig. Fördöm inte varandra (Matt. 7:1; Rom. 14:13; 1 Kor. 4:5; Jak. 4:11).

25)Stäng inte ditt öra för de behövande, hjälp de  utsatta . (Apo 20:35; Rom. 12:13; Jak. 2:16; Gal. 6:10; 1 Joh 3:17).

26)Sök inte bara din egen välfärd, bär heller inte bara din egen börda, utan sök att hjälpa andra (Fil. 2:4; 1 Kor. 10:24; Gal. 6:2).

27)Var ett i sinnet och följ efter frid så långt det är möjligt (1 Kor. 1:10; 2 Kor. 13:11; 1 Pet. 3:8; Rom. 14:19).

28)Bekänn era fel till varandra Jak 5:16

29)Låt ert ?ljus? lysa för alla männsikor, (Matt. 5:16; 10:32-33). Håll fast vid Guds ord till alla männsikor Fil 2:16 Säg ?kom? till de som går förlorade Upp 22:17

30)Kom överens med din motståndare så snabbt det går,Matt 5:25 till och med lida oförrätt för fridens skull 1 Kor 6:7 , Rom 12:18-19

31)Gör gott till alla människor när du kan, Jesus sa vi ska göra ?likadant? som den barmhärtige samariten, Om vår fiende är hungrig ge honom att äta. (Gal. 6:10; Luk 6:27-28; 10:37; Rom. 12:20; Matt. 5:44).

32)Be för dem som uttnyttjar er och förföljer er Matt 5:44

33)Om någon gör ont mot oss vi gör inte ont tillbaka Rom. 12:17; 1 Thess. 5:15 om någon förbannar oss så välsignar vi (1 Pet. 3:9)

34)Om någon stjäler från oss ska vi inte ta tillbaka det eller försöka ta det tillbaka. Vi ska inte hämnas själva utan lämna plats åt Guds vrede (Matt. 5:39-40; Luk 6:29-30; Rom. 12:19).

35)Bekämpa inte ondska med onska, utan bekämpa ondska med det goda (Rom. 12:21).

36)Vad du vill människor ska göra mot dig gör du mot dem. (Matt. 7:12; Luke 6:31).

37)Vandra inte som de otroende Ef 4:17 ha ingen gemenskap med mörkrets ofruktbara gärningar Ef 5:7-11  bli inte formad efter denna världen Rom 12:2 kom ut från dem och var separerad 2 Kor 6:17

38)Vandra på ett sådant sätt att ingen kan säga något ont om oss, vandra som Guds söner mitt ibland en pervers och ondskefull generation (1 Thess. 4:12; 1 Tim. 5:14; Fil. 2:15).

39)Var helig i allt ditt tal till alla människor alltid (1 Pet. 1:15-16): utan helgelse skall ingen människa se Herren . (Heb. 12:14).

40)Var visa som ormar, oskyldiga som duvor, (Matt. 10:16; Phil. 2:15): inte dårar (Ef. 5:15-17) utan var ödmjuka, ömsinta, vänliga, nådefulla, förlåtande, kärleksfulla (2 Tim. 2:24; Tit. 2:2; Ef. 4:32; Kol 3:12; Matt. 18:35).

41)Gamla och unga var nyktra,  vänliga , behärskade , uppträd värdigt (Fil. 4:5; Tit. 2:2,7; 1 Pet. 1:13; 5:8).

42)Vad vi än görså gör vi det av hjärtat,och vi gör det för att behaga Herren och inte människor Rom12:1-2 , Kol. 3:23

43)Var vakande, ivriga , modiga, manliga (1 Kor. 16:13; Fil. 4:4; 1 Thess. 5:6,8,10; 2 Pet. 1:5-7).

44)Var sympatiska med andra i deras lidande och även i deras glädje Rom 12:5

45)Ikläda oss ödmjukhet (Luk 14:11-13; Rom. 11:20; 12:3-16; Fil. 2:3; Kol. 3:12; 1 Pet. 5:5-6).

46)Ha tålamod med alla, speciellt de svaga och felande (Rom. 12:10; 14:1; 15:1; 1 Thess. 5:14)

47)Lägg bort ilska, vrede , bitterhet och ont tal (Ef. 4:31; 1 Pet. 2:1).

48)Följ efter allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. (Phil. 4:8);

49)Avsky, Hata det som är ont, hålla oss borta från all ondska (Rom. 12:9; 1 Thess. 5:22).

50)Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland oss, (Ef. 5:3-4; Gal. 5:19-21).

51)Vad vi än gör så gör vi det till Guds ära. . (1 Cor. 10:3; Col. 3:17).

52)Lev inte längre för att tillfredställa ditt kött och dess lustar och begär, utan för att göra Guds vilja (1 Pet. 4:2): se er själva som döda för synden men levandes för rättfärdigheten (Rom. 6:11) görandes Guds vilja från hjärtat (Ef 6:6) , hädanefter lever vi inte för oss själva, utan för han som dog och uppstått 2Kor 5:15

53)Akta oss för falska lärare (Matt. 7:15; Fil. 3:2; 1 Joh 4:1)

54)Akta er för girighet ; samla inte skatter på jorden, utan nöj dig med vad du har. (Luke 12:15; Matt. 6:19; Titus 3:1; Heb. 13:5).

55)Ge till dem som frågar dig, besök de faderlösa och änkor, ge fritt och med glädje, kom ihåg att Herren älskar en glad givare(Matt. 5:42; Rom. 12:13; 2 Kor. 9:6-8; Heb. 13:16; Jak. 1:27).

56)Ge inte din gåva framför människor att se, . (Matt. 6:1-4).

57)Arbeta inte för att skaffa mer pengar, var nöjd om du har mat och kläder (1 Tim. 6:8; John 6:27; Matt. 6:19).

58)Rikedom är farligt i vår hand, ge frimodigt för Herrens tjänst (1 Tim. 6:10,17-19; Luk 12:18-21; 16:9-13; 1 Pet. 4:10).

59)Vandra i anden, vandra värdigt, klä av oss den gamla människan, ta på oss den nya männsikan, förnyad i kunskap och insikt om hur vi ska leva vårt liv. (Gal. 5:16-26; Ef. 4:24; 5:8-19; Kol. 3:9).

60)Rena oss från all orenhet i köttet och anden, vi är Guds tempel. Den som orenar Guds tempel ska Gud förstöra (2 Kor. 7:1; 1 Thess. 4:3; 1 Kor. 3:16- 17; 6:15-20).

61)Följ efter frid med alla människor och Helgelse utan vilken ingen skall få se Herren (Heb. 12:14; Rom. 12:18; 14:19; 2 Kor. 13:11; Ef. 4:3).

62)Gör allt utan att gnälla och klaga (Fil. 2:14).

63)Tala inte illa om någon utan var ödmjuk mot alla (Tit. 3:2).

64)Var snabb till att lyssna, sen till att tala, sen till vrede Jak 1:19

65)Avlägsna dig från all orättfärdighet (2 Tim. 2:19; 1 Pet. 4:15).

66)Fly från ungdomens lustar, följ efter rättfärdighet , Gudsfruktan, Tro , Frid (1 Tim. 6:11; 2 Tim. 2:22).

67)Låt Jesus ord bo rikligt i er, längta efter bibeln som nyfödda barn efter moderns mjölk (Kol. 3:16; 1 Pet. 2:2; 1 Tim. 4:15).

68)Betala dina skulder, gör rätt för dig, var inte skyldig någon människa någonting. (Rom. 13:7-8).

69)Lyd myndigheter och följ alla lagar som inte är i konflikt med Guds ord (Tit. 3:1; 1 Pet. 2:13-17; Rom. 13:6; Apo 4:19).

70)Synd i tanken är lika allvarlig som synd i handling och är förbjudet (Matt. 5:27-28).

71)Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan. . (Kol. 3:5; Gal. 5:24; 1 Kor. 9:27).

72)Avlägsna allt från våra liv som kan göra att vi vid något tillfälle kan falla i synd. Även fast det kan bli smärtsamt och skapa lidande och bli kostsamt.  (Matt. 5:29; Heb. 12:1).

73)Låt allt tal vara kryddat med salt, oklanderlig och sund i allt tal, inget orent tal skall komma från våra läppar.  (Matt. 5:37; Ef. 4:29; Kol. 3:8; 4:6; Titus 2:7-8).

74)Ljug inte (Ef. 4:25; Kol. 3:9).

75)Svär inte, lova inte, utan låt ert Ja vara Ja och Nej vara Nej. (Matt. 5:34; Jak. 5:12).

76)Det får inte komma välsignelse och förbannelse från samma mun(Jak. 3:10).

77)Män och hustrur får inte skiljas på annan grund än otrohet(Matt. 19:6-9; 1 Kor. 7:10) som utesluter dem ur Guds rike (1 Kor. 6:9).

78)Män ska älska och ära sina hustrur och på rätt sätt uppskatta dem  (Ef. 5:25; Kol. 3:19; 1 Pet. 3:7).

79)Hustrur ska älska, underkasta sig sin man och lyda dem som huvud i familjen (Ef. 5:23-24; Kol. 3:18; 1 Pet. 3:1).

80)Föräldrar ska uppfostra barnen med all förmaning i Herren (Ef. 6:4; Kol. 3:21; 1 Tim. 3:3-4).

81)Barn ska lyda sina föräldrar i allt som inte är i konflikt med Guds ord (Ef. 6:1; Kol. 3:20).

82)Om någon inte lyder de bud apostlarna gett, ha inget umgänge med den personen. (2 Thess. 3:14). (2 Thess. 3:6).

Det finns många fler Bud att finna, må dessa inspirera oss att söka vara i Guds vilja i allt vad han sagt oss i hans heliga ord,  Heb 6:1 ¶ Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud,
Låt oss pressa framåt till att bli lika hans son Jesus,

Rom 8:29 det är Guds vilja med våra liv

Samanfattat och delvis övs från engelska av Christian Jelbring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


http://www.revivalconference.com

http://www.revivalconference.com/


http://www.revivalconferenceblog.comimage75

Faderns syfte-T. Austin-Sparks

 

 

image74

 

 

Det vore till hjälp för oss att låta oss påminnas om denna tidsålders särskilda natur, vilken omfattar avsnittet från Herren Jesu himmelsfärd till hans återkomst. Det hjälper oss att bli påminda om att Guds huvudsyfte med denna värld är att föra något ut ur den. Den finns inte där för att Fadern vill göra något särskilt med den eller för att bygga något av sitt i den med dess väsen som bas.

Att återigen se tingen från denna synpunkt är till stor hjälp i synnerhet utifrån det tragiska faktum att Herrens folk gång efter annan lagt hans syfte åt sidan. Stora delar av den förvirring som råder bland oss kommer att kvarstå tills vi hanterar detta faktum rätt, isynnerhet i relation till Herrens mål och arbete och vårt liv i gemenskap med honom.

 

Herren är allra främst sysselsatt med att föra något ut ur denna värld.

Allt övrigt är endast en förberedelse för den dom som ska övergå jorden.  När Guds arbete med att tömma världen är färdigt tar domen vid. Varje tanke att förbättra denna värld och att etablera och bygga något för Guds räkning i den med dess väsen som grund för med sig en mängd felslut, meningslöst agerande och besvikelser.

 

I samband med detta Guds primära handlande i denna tid gör vi också väl i att minnas att detta utskiljande från det jordiska är framför allt av andlig art. Naturligtvis tar Herren bokstavligen sitt folk ut ur generation efter generation och det kommer att - vid änden - äga rum ett märkligt bokstavligt utplockande av återstoden av dem som väntar på hans återkomst. Men utskiljandet är främst ett andligt faktum. Dess fysiska uttryck är inget annat än den avslutande fasen.

 

I detta andliga utskiljande används krisen som första verktyg - nyfödelsens kris - under vilken vi kommer till insikt om hur födelsen för oss bort från kända områden. Födandet verkar över tillhörigheten till det jordiska och i det allra innersta av vår varelse görs vi till något som har sin tillhörighet ovanifrån, inte längre med samhörighet i det jordiska. Detta är den kris som utskiljer oss från världen.

 

Sedan, när denna födandets kris är genomgången följer frigörandet, utdragandet, åtskiljandet som ett pågående förlopp. Det ter sig som en pilgrimsfärd - en resa bort från, och under sant vandrande med Herren dras vi andligen allt längre bort ur denna värld.  Detta är enkel och elementär sanning, inga nyheter för någon men nödvändig att understryka för att bygga grund.  Det som lämnats kvar i denna värld och som hör Herren till finns här för tre syften. Vi talar nu om sådant som gått genom sin kris och befinner sig i Guds omformande process, sådant som fortfarande är här - här men ändå inte är av denna värld. Detta som har lämnats kvar dröjer sig kvar med tre syften i tre olika riktningar: först gentemot Gud, sedan gentemot sig själv och sist mot världen.

 

Det första målet för detta kvardröjande gäller Guds konungsliga skaparrätt till jorden. På samma sätt som David sände prästen Sadok tillbaka till Jerusalem när han drivits bort från sitt rike så placeras gudsfolket i denna värld som vittnen. Sadok bar Guds arks vittnesbörd till det faktum att tronen tillhörde David och att han skulle återvända.  På samma sätt bär gudsfolket vittnesbörd om Guds konungsliga skaparrätt till sin skapelse och till att han kommer att återvända. Gudsfolkets närvaro representerar detta faktum.

Gudsfolket bär denna kallelse och uppgift att stå som tecken och som utmaning gentemot uppkomlingens krav och fordran att få spela rollen som denna världens furste. Guds folk är ställda mitt i världen mot honom för detta syfte.

 

Den andra aspekten av detta kvardröjande rör vid det som hör Gud till, i syfte att lägga ner insikt om den sanna naturen hos det som är av Gud.  Vi har lämnats för att vistas mitt i all detta andra för fostrans skull och denna fostran för oss till att se och förstå den natur som bärs av det som tillhör Gud. Vi har många lektioner att gå igenom - många saker att lära om skillnaden mellan det som hör människa till och det som hör Gud till, mellan det som kommer från Adam och det som är av Kristus, mellan det jordiska och det som har ursprung i himlen, mellan kött och Ande.... vår skolning bär av i den riktningen.

 

Allt detta är av erfarenhetsmässig och praktisk karaktär. Om ni och jag plötsligen togs till himlen, om vi genast efter nyfödelsen blev förflyttade till himlen skulle vi ha kännedom om allt som hör Gud till på ett omedelbart och fullständigt vis - men vi skulle uppleva det på ett sätt som vi inte gör nu. Omvänt, vi känner dessa ting nu på ett sätt som vi inte skulle kunna om vi togs till himlen utan skolning som pilgrimer.

Vi skulle känna till det som fakta, som något som omger oss och som något som vi blivit placerade i. Men genom att ha blivit kvarlämnade här i konfliktens element lär vi oss himlens väsen utifrån erfarenhet - den läggs ner i oss genom lidande, genom motsägelser och motsättningar, genom disciplin och fostran, genom ett stort mått inre historia. Den är inskriven i vårt väsen och det är Guds sätt att fostra sitt folk. Det är den mest fruktbärande metoden, han hade valt annan väg om så inte vore fallet.

 

Den tredje aspekten av detta kvardröjande uttrycker sig inför människor i form av vittnesbörd och vittnen. Dessa två ord har inte exakt samma innehåll. Vittnet är ett instrument, ett kärl. Vittnesbördet är de ord och erfarenheter som vittnet har att förmedla. Herren skaffar sig något här som kan förkroppsliga sanningen och som kärl härbärgerar och förmedlar det sanningen. Vi finns kvar här för människors räkning för detta syfte - att förkroppsliga och uttrycka sanningen.  När nu Herren lämnar kvar något en tid, något som väsentligen och i strikt mening är av honom själv tänker han sig inte att detta ska göra sig hemmastatt och konsolidera sig och bli en del av det härvarande; det är här med gudomligt syfte. När dessa syften har nått den punkt då Herren utifrån sin visdom och suveränitet ser att kärlet far bäst av att föras till himlen ordnar han för trygg övergång.

 

Allt detta samlat i två huvuddrag i Kristi liv

I världen, ändå inte av den. I hans korta vistelse här koncentrerades och demonstrerades alla de regler och bestämmelser som gäller för ett liv som levs i relation till himlen. Hans utgångspunkt var fadersfamnen - med Gud, inte av denna värld. Han levde efter den standard som styr en sådan relation, och han levde så för att visa att människan är kallad att leva inför och utifrån Gud. Det är naturligtvis sant att han var - och är - Gud. Vi framhäver den andra sidan för att se varför det var nödvändigt för honom att leva med oss här. Han visade på möjligheten för var och en att leva i världen och ändå låta sig styras av regler som gör dem till något annat än människor av denna värld.  Det som verkar komplicerat låter sig samlas i ett enkelt faktum. Han levde som människa i denna värld, men ändå inte av den och för att kunna göra det lät han sig styras av regler som inte var denna världens lagar utan är himlens regler. Detta är ett drag i hans liv i vilket det vi har sökt säga låter sig summeras.

 

Som i himlen. Hans himmelska liv kommet till uttryck i församlingen genom den Helige Ande. Allt låter sig samlas i detta. Den Helige Ande är sänd med huvudsyfte att Kristus ska leva i sin församling och sålunda konstituera församlingen som den himmelska människan enligt Kristus.  Därför är det nödvändigt att lära sig förstå hurudant livet i Anden ser ut, hur ett liv styrt av Anden ter sig.

Det Herren främst söker i denna tidsålder är ett folk som vandrar i Anden med kunskap och förståelse, med insikt om honom - en insikt som är helt och hållet annorlunda jämfört med den naturliga människans... och som därför är det som kommer att förbli när allt annat försvinner, som håller genom alla svårigheter och prövotillfällen. Detta är den invärtes vilande insikten om Guds väsen och natur, en insikt som ständigt tilltar.

 

Herrens bekymmer för oss i innevarande tid rör vår förmåga att fatta tag i Guds tanke med ett andligt sinne, sådan den kommer till uttryck i Kristus i det himmelska genom den Helige Ande. Anden är redo att reproducera i oss Kristi liv, hans sinne och intelligens efter Guds bild av den Himmelska människan, Jesus Kristus.

Det verkliga uttrycket för andlighet är andlig klarsynthet och intelligens som har lärt känna och förstå Herrens hjärtas inre väg och tanke. Gud jagar efter detta därför att sådant har en hållbarhet och varaktighet som räcker bortom tiden. Detta är att befinna sig mitt i det främsta och förnämsta gudsagerandet i denna tidsålder.  Denna värld och allt som relaterar till den kommer inte att förbli.  Därför vill vi inte sträcka våra rötter ner i den. Vi lägger ingen grund för något i den. Vi bygger inget i samarbete med den - med Guds namn på det, inte ens på religiositetens plan.

Ni och jag måste söka oss in i den förnämsta delen av Guds handlande i denna tid, vilket är att plocka ut ur denna värld det som förblir för evigt när allt annat är borta.

 

Original: God?s Present purpose.

Ur The Witness and Testimony, March 1938.


Guds Andes kontrovers - A. W. Tozer

Guds Andes kontrovers

A. W. Tozer

image73

 

Det existerar ett slags dualism, en kluvenhet, i vår fallna värld vilken har varit orsak till många av de förföljelser som de kristna har tvingats uthärda ända sedan Kains och Abels dagar.

Två slags ande verkar på vår jord, Guds Ande och Satans ande, och dessa två står som eviga fiender. De yttre, skenbara anledningarna till religiöst motiverat hat kan finna rot i nästan vad som helst. Den verkliga anledningen är alltid densamma: den urgamla förbittring som Satan allt sedan sitt nesliga fall burit på mot Gud och hans rike. Denne fiende brinner av begär efter obegränsad makt över människosläktet. Och varhelst denna ondskefulla ambition utmanas av Guds Ande slår fienden tillbaka i grymmaste ursinne.

 

Världen formulerade sitt hat mot Jesus utan att ange orsak. Trots de fantastiska anklagelser som man riktade mot Kristus kunde man inte finna något, varken i hans lära eller i hans handlande vilket tvingade fram den oresonliga vrede som man utan uppehåll riktade mot honom. De hatade honom, inte för något som han sa eller gjorde, men för vad han var.

Det är fullt möjligt att inom ramen för nåd och återlösning föras till en sådan fullödig samhörighet med Kristus att världen instinktivt reagerar på precis samma sätt mot oss som man gjorde då när han vandrade på Israels dammiga vägar.

 

Det är oss kristna till stor vanära att vi inte förmår verka fram mycket annat än uttråkade gäspningar bland de många som inte tror. De struntar i oss eller möter oss med ett tolererande litet leende och deras tystnad är ett förebrående och förebådande tecken. Om det vore så väl att detta orsakade sömnlösa nätter i tårar och långa timmar i bön och självprövning bland oss.

 

Det är Kristi Ande i oss som drar på sig fiendens eld. Världens människor bryr sig inte särskilt om vad vi tror på och de stirrar tomt på våra religiösa former. Men det finns en sak de inte kommer att ta lätt på ? närvaron av Guds Ande i våra hjärtan. De förstår kanske inte orsaken till den känsla av antagonism som stiger upp i deras inre, men den är högst påtaglig och farlig.

Satan kommer aldrig att upphöra att strida mot gudsfolket och den själ i vilken Guds Ande bor kommer att fortsätta att vara mål för hans attacker.

 

Ur Guds Andes kontrovers

Att mogna andligen

A. W. Tozer

 

The Warfare of the Spirit

Developing Spiritual Maturity

A. W. Tozer


Studie Bibel

Jag fick i förra veckan min Newberry study bible, jag har inte satt mig in i den helt än men jag vill lyfta fram den till de som är hängivna studenter av Guds Heliga Ord!

Vad är då en Newberry studie bibel? ja den har mycket som är väldigt bra, men vad man i kort kan säga är att den lyfter fram de gramatiska egenskaperna i det grekiska språket som vid översättning till engelska eller svenska går förlorade i översättningen.

Här är en scannad bild

image71


Denna bibel finns som vanlig och även Wide margin, Jag har den vanliga och den duger bra, men skriver du mycket anteckningar i din bibel är nog Wide margin att föredra.

den går att få till sverige med frakt o allt runt tusenlappen, det tog ca 10 dagar så hade jag den och av de jag talat med som har haft den så är de alla överens om att den är bra på det viset att ju mer du lär dig desto mer användbar blir den, den växer med dig samtidigt som dina kunskaper växer.

beställ den här http://www.penfoldbooks.com/product/74/425

Här är en annan bild på wide margin bibeln

image72


Den Helige Andes roll och arbete - T. Austin-Sparks

ANDLIG MOGNAD
T. Austin-Sparks

image70

 

Kapitel 7
Den Helige Andes roll och arbete

Tvärs igenom hela detta brev till galaterna löper ett spår som uppenbarar den främsta faktorn till den andliga mognaden, nämligen den Helige Andes plats och verk. Vi gör väl i att följa detta spår ett stycke. Det finns mer än tiotalet referenser till den Helige Ande i detta brev. Vi kommer inte att lyfta fram alla. I stället ska vi avgränsa några distinkta huvuddrag länkade till denna sak.
Det står klart utifrån detta brev och påvisas i andra delar av Skriften att den Helige Ande inte kan skiljas från framverkandet av Guds syften i den enskilde kristnes liv eller i församlingen i dess helhet. En enkel presentation av denna sanning sådan den växer fram i detta brev blir oss till stor hjälp.

Mottagandet av Anden
Låt oss se på Gal 3:1-2: ?Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst? Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro?
Orden i vers två rör vid ämnet i dess begynnelsepunkt, i dess enklaste och mest elementära form. De talar om mottagandet av den Helige Ande. Vi måste stoppa upp ett ögonblick för att påminna om sambandet mellan denna skarpa utfrågning och brevets övergripande syfte. Det verkar som om aposteln arbetar med dem ungefär så här: ?Ni galater lämnade gensvar till evangeliet och därigenom tog ni ett oerhört steg från ett rike till ett annat. Ni steg ut ur detta hedniska välde med dess religiösa former och yttre uttryck. Ni övergav allt detta och lät er genom lika enkel som bestämd tro placeras i Jesus Kristus. När detta ägde rum satte Gud märke på er tro, han beseglade ert mottagande. Det märke han använde för att visa att ni blivit nya skapelser i Kristus var Andens sigill. Och ni mottog Anden från Gud för att hela innehållet i Guds syften skulle nå fullbordan nu när ni placerats i en levande relation till honom och hans Son, Jesus Kristus.

Detta mottagande av den Helige Ande är grundläggande och allomfattande. Det är ett insegel, en pant, ett garantibevis, en försmak. Med den Helige Ande har ni en försäkran om fullheten, ni har helheten verkande, det finns inget att oroa sig för. Genom mottagandet av Anden säkras ert arv, ni bär ett märke som garanterar utgången. Det är en oerhörd sak att få ta emot den Helige Ande därför att det betyder att Gud har begynt sitt verk och har lagt grunden i er, vilket också betyder att han kommer att föra allt till fullbordan. Den Helige Ande betyder och är allt i fråga om Guds eviga syften.?
?Hur tog ni emot Anden?? Ni vet att ni inte kunde ta emot Guds Ande genom någon av alla era religiösa övningar inom ramen för hednatron. Inget sådant kunde bära er igenom till den erfarenheten. Det skedde istället när ni lyssnade till evangeliets budskap om Guds Son, när ni upphörde med detta religiösa systems alla aktiviteter genom en definitiv troshandling och därmed fann ro genom att förtrösta på Jesus Kristus. Det var då ni mottog den Helige Ande; inte genom att hålla er till religiösa förordningar. Det var inte genom riter och lagbundet agerande som ni öppnade för ett mottagande av Anden - varken av hedniskt, judiskt eller något annat slag ? men genom ett respektfull lyssnande i tro till trons budskap. Det var en oerhörd upplevelse, detta att ta emot Anden ? allt var inneslutet i detta ena.?

?Här kommer då dessa representanter för de judaiserande grupperingarna och talar om för er att ni måste hålla hela den Mosaiska lagen; att ni måste återvända, inte till hednatron med dess riter och lagbundenhet men till den judiska lagen. Att ta fasta på deras ord är att stänga för Andens verk, att ge upp Andens gåva, att backa tillbaka som om Anden aldrig blivit given.?
Detta är bakgrunden till Paulus skarpa fråga. Du anar hur vittomfattande denna fråga är, hur mycket som står på spel. Här står detta enkla faktum: Mottagandet av den Helige Ande innefattar allt som Gud har fastställt som syfte, inklusive styrkan att genomföra detta syfte: allt ljus, all ledning, all insikt och förståelse och allt annat som verkar mognad. Ta emot Anden, och allt finns där i honom. Det måste verkas fram, men det ligger redan till hands. Den som tar emot Anden kan inte göra det utifrån förtjänst. Detta är grundläggande.
Vi får del av den Helige Ande på exakt samma sätt som vi får ta emot rättfärdiggörelse, på samma sätt som vi får förlåtelse nämligen genom tro, genom att lyssna till trons budskap. Hur går det till att ta emot förlåtelse? Vi vet att man inte kan kämpa sig till den eller förtjäna den genom prestation. Hur nådde vi fram till rättfärdiggörelsens välsignade ställning? Alls icke genom något vi kunde åstadkomma, men genom förtröstan på Guds nåd. Inte förrän vi placerade oss i denna enkla, positiva och definitiva trons position under Guds nåd i Jesus Kristus kunde vi ta emot förlåtelse och rättfärdiggörelse. Precis på samma sätt tar man emot den Helige Ande. Det gör begynnelsen av detta mycket enkel; alldeles för enkelt för många människor, alldeles för enkelt för denna aktiva, praktiska inställning hos oss.

Vi finner oss så ofta med den attityd vilken är redo att försöka betala för att få ta emot den Helige Ande. Låt oss då lämna gensvar till apostelns utmaning. Anden, denne person, är själv fundament och den som bär allt för Guds syftens genomförande; man kan inte tänka sig något bättre eller större. Med den Helige Ande har man allt, och det genom enkel och definitiv tro på Guds nåd.
Vi måste komma ihåg att på samma sätt som det eviga livet är beskrivet som en Guds gåva till tron så är också Anden en gåva till samma tro. Var det inte så att när du satte tilltro till Guds ord om förlåtelse gav Herren dig ett inre vittnesbörd om förlåtelsens faktum, och om den nya skapelsens under? Prövades du inte huruvida det var verklig tro eller just bara känslor? Blev du inte tvungen att stå fast utan att överhuvudtaget uppleva något inre bifall? ?Gud har för Kristi skull förlåtit dig din synd, rättfärdiggjort dig och lagt ner Kristi rättfärdighet i ditt inre; han har välkomnat och gett dig sitt bifall.? Mitt under all slags anstormning och utmaning var du tvungen att hålla denna postering. Du fann att allt reste sig till förnekelse men tron satt i verksamhet blev den fasta grund och försäkran ur vilka livet självt sprang upp och som idag låter dig förstå att du tillhör Herren. På alldeles samma sätt tas den Helige Ande emot, inte under känslosvallande omständigheter men i tro.

Detta är elementärt, men det är så detta brev begynner för att beskriva Andens uppgift och du ser genast hur mycket som är sammanlänkat med detta. Vi har lagt ner så mycket tid i dessa samlingar på att poängtera och understryka den oerhörda betydelse som vilar över detta. Så vittomfattande denna sak är! Himmel och helvete levererar förfärlig batalj mot varandra för dessa människor och deras roll i Guds sak. Se hur aposteln våndas inför allt som står på spel.
Om du verkligen har lärt känna den grund utifrån vilken Gud ger av sin Ande kan du inte återvända till lagen, till regler och förordningar som låter köttet yvas, till handlande som är ämnat att vinna meriter. Du kan inte återvända till en position där religiositetens yttre uttryck i rit och form utgör grund för ditt tillträde till Gud. Det har sin begynnelse i tro, det uppehålles och har sitt fortbestånd genom tro.
Vi måste ta fasta på begynnelsernas faktum ? tro, och låta allt i dess fortsättning bero härpå. Det är kanske nödvändigt också för veteranerna i Kristus att återvända till begynnelserna. Jag är inte alls säker på att det följande stycket inte kommer att röra vid oss på ett betydande sätt

Att färdas vidare i Anden
?Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, skall ni nu sluta i köttet?? Gal 3:3
Ni begynte i Anden, ska ni nu försöka avsluta på egen hand? Aposteln säger med största skärpa att livet måste fortsätta i och uppehållas av den Helige Ande genom tro, på samma sätt som begynnelsen skedde genom tro i den Helige Ande. Faktum är att vi inte byter ställning från att vara trängda och behövande till att vara dugliga och oberoende när vi blir Guds barn. Vi har inte större kompetens och kunnighet för fortsättningen av loppet jämfört med vad vi hade när vi påbörjade det. Möjligheten att nå en avslutning utifrån oss själva är lika liten som den var att skapa en ny begynnelse. Att byta grund och utgångspunkt för verket är rent ut sagt fatalt och förödande. Det var detta som höll på att hända bland galaterna. Ordet blir detsamma till oss; på samma sätt som vi begynte med Anden genom tro, så kommer vi också att nå slutpunkten genom Andens försorg i tro, men endast på detta sätt. Den Helige Ande måste få lov att verka fram allt; vi kan inte bistå med det enklaste fragment. Vår ståndpunkt och ställning måste vara förblivande, förbidande tro på att denne Ande verkar allt som ska verkas ända till fullhet. Ingen del av allt som Fadern presenterar som sitt syfte för oss ligger vid sidan av Andens uppgift att verka och arbeta fram, inget av allt detta kan nås och förverkligas utan Guds Andes närvaro och livskraft.

Vad har du fått presenterat för dig? En standard, en kvalité vilken inte kan nås? Detta liv i Gud är något långt bortom, ett ideal som vi inte kan nå upp till, detta liv i Gud är ouppnåeligt. Det är i sanning underbart, men det är inte ämnat för sådana som vi. Är det så du resonerar? Då gör du dig skyldig till otro och sätter stopp för Guds Andes verk. Om Gud har satt upp ett mål för oss, ett övermåttan högt mål, ett underbart mål, då är Andens gåva given för att vi ska kunna nå detta mål och för att inte behöva misslyckas i något stycke i fråga om detta gudomliga mål och syfte. Vår hållning får inte bestämmas av ett. ?Det är för stort för mig, för högt, för långt borta?; vår ståndpunkt måste vara denna: ?Jag bär Guds Ande, han kan verka fram detta. Jag förlitar mig på denne Ande.? Vi begynner i Anden, vi låter allt fortgå och fullbordas i honom. Vi kan inte övergå till att förlita oss på köttet. Vi kunde inte begynna livet, vi kan inte uppehålla det. Allt beror av denne Helige Ande.

Anden; hans styrka till att tjäna
?När nu Gud skänker er Anden och utför sina kraftgärningar bland er, gör han det som en följd av era laggärningar eller därför att ni lyssnar i tro.? Gal 3:5, Giertz.
Med denna sekvens finner vi oss förda bortom begynnelsen av den kristna tron och bortom frågan om hur det kristna livet ska uppehållas, till tjänandet och till det verkliga tjänandets resurskälla. Vilken är grunden för sådant? Jag hittar inget stycke som ger oss mera hjälp än det följande: ?Gud skänker er Anden och utför sina kraftgärningar bland er.? Det är Gud som skänker Anden och utför sitt verk bland oss. Det är Guds Andes kraft som är verksam bland oss och i oss. Det är Guds handlande genom Anden som vittnar om hans närvaro och tjänande. Han förser med och skänker oss Anden; och på vilket sätt? Hur kan vi skaffa kraft till tjänande? Hur tar man emot? Aldrig genom något som en människa kan uträtta. Många är de människor som kämpar för att få ork och kraft till att tjäna i Guds rike, kämpar med stor energi och stort tålamod, med sitt sinnes fulla kraft för att Gud ska få utrymme. De gör ibland mycket stor affär av det, vilket i sig är vådligt. Här förklarar aposteln att kraft till tjänst får man på precis samma sätt som i de två föregående sammanhangen ? det vill säga Anden som insegel på vår rättfärdiggörelse och samme Ande som den som uppehåller oss i dagligt kristet liv. Herren förser oss inte med Anden som gensvar på något som vi företar oss. Herren ger av Anden som gensvar på vår tro, samma sorts tro som för oss till frälsning, samma tro som vi ska bära för att nå Guds slutmål.

Guds Andes verk bland oss är en gåva, och Anden ges som gensvar på vår tro. Får du tag på detta? Det besparar oss mycket besvär och oro. Det befriar oss från mycken förvillelse. En sak står helt klar: det uppskruvade, stressade själslivet, själv-fixeringen och prestationsångesten i relation till Andens manifestationer öppnar utrymme för andra kraftkällor, vilka gärna uttrycker sig genom vårt självliv. Man hamnar härigenom på de själiska, psykiska, spiritistiska krafternas områden, vilka kräver att mycken själskraft sätts in för att nå resultat. Allt detta är mycket farligt, och våra hjärtan är i stor vånda inför hur själafienden styr i vår värld genom dessa medel. Om man söker en förklaring till diktatorsmakt, kan man inte finna den på det naturligas plan. Dessa män är inte kapabla att göra det de nu gör utifrån naturliga förutsättningar. Som ynglingar har de oftast varit obetydliga figurer ? till exempel som kanslist, korpral eller sekreterare, men något börjar verka samman med dem och släpper loss en väldig kraft till att påverka och styra den stora massan och för att förslava hela nationer. Historen berättar om dessa mäns oerhörda själskraft vilken projiceras med våldsam intensitet och vilken blir till plattform för det ondas fulla styrka.

Detta beskriver en bit av verkligheten i stora svep, men man finner samma funktioner verksamma bland kristna. Någon börjar koncentrera sin själs styrka på andliga ting vilket resulterar i tecken och under lika dem som följer den Helige Ande. Sådant hör till det psykiska planet, själafienden verkar detta där köttsligheten söker det andliga. Sökandet och frågandet efter kraft till tjänande är i själva verket mycket enklare än så: ?När nu Gud skänker er Anden och utför sina kraftgärningar bland er, gör han det som en följd av era laggärningar eller därför att ni lyssnar i tro?? Står ditt tjänande på självlivets bas eller hämtar du styrka hos Herren genom tro? Ett tjänande inför Gud och inför människor måste vara grundat på tro. Detta för tron till en ställning framför och över allt annat. Och det visar att allt måste vila i den Helige Andes händer; inget får hanteras av mänsklig hand på människors villkor. Allt som hör Gud till måste ledas av hans hand, aldrig av vår. Låt oss troget hålla fast vid denna lilla sats ?När nu Gud skänker er Anden?. Det är Herren som verkar allt, och han gör det som gensvar på vår tro. Han gör det som gensvar på den tro som renats från själisk styrka.

Anden och arvet
?Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev till en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.? Gal 3:13-14.
Detta är ett underbart uttalande. Abrahams välsignelse ligger tillreds för oss i Kristus. Det är en oerhörd sak, detta att vi som hedningar skulle få del av denna välsignelse i Kristus. Detta löfte innehåller två moment. Det ena; de som tror är Abrahams säd. Kristus är Abrahams säd. ?Det heter inte: ?och åt dina avkomlingar? ? din säd ? som när man talar om många, utan som när det talas om en enda: och åt din avkomling som är Kristus.? Sålunda, tron gör oss till ett med Kristus som avkomma till Abraham, till att få del av förbundslöftena. Det andra momentet i uppfyllelsen är ?för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden?. Här ser vi att givandet av den Helige Ande till fullo är säkrat för oss genom tron ända sedan Abraham. Detta mottagande av Anden omfattar alla löften i Kristus; därför att ?alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss.? Omfattningen av detta löfte till Abraham poängteras i Rom 4:13: ?Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro.?

Hur skall detta löfte om att få ärva världen uppfyllas? Genom vilka medel? Genom den Helige Ande. I Kristus, genom Anden förs vi in i det som först utlovades till Abraham, detta att få världen till arvedel. Detta mål formuleras och kommer i sikte genom den Helige Ande och vi rör oss i detta steg för steg. Progressiviteten i detta brev är rent ut sagt märklig. Här står vi till sist med full utblick över Guds syfte: Arvingar till världen.
Förbundet slöts med Abraham och fullbordades i Kristus. Detta förbunds garant är den Helige Ande och vi står som mottagare av Anden. Vad är det då vi tar emot? Löftet om arvedelen är vårt, ett arv som ligger till reds i de tidsåldrar som kommer. På ett annat ställe talar aposteln om Anden som en handpenning, en underpant på arvet. Abraham. . . fick löftet att ärva världen ? vilket oerhört löfte detta är, och vi är delaktiga i det.

Hur kommer detta att utgestaltas, hur ärver vi världen? Gud har kallat oss till detta. Hur får vi del av det? Genom laggärningar, genom egna ansträngningar, genom yttre agerande efter religiöst sätt? Nej, vi måste återvända till trons enkla grund. Den Helige Ande har kommit för att föra oss in i arvlandet. Den värld som skall komma ska ställas under människors välde enligt Guds tanke och Anden har som huvuduppgift att göra oss redo för denna roll.
Detta är en överväldigande tanke, alltför omfattande för oss, att vi ska ärva världen, att vi ska styra världen, att vi ska ingå i en regerande enhet med Kristus i den värld som ska komma. Kan det verkligen vara så? Herrens svar är att han har givit Anden och denne Ande är en handpenning på allt detta. Fäst din tro vid honom, han kommer att genomföra sin sak.
Herravälde innehåller inte alls något av den kärvhet och krampaktighet som man ofta lägger in i begreppet. Det är istället en fråga om tro på den Helige Andes roll. Anden är summan av alla löften och alla välsignelser utlovade till Abraham och hans efterkommande.

Andens vittnesbörd
?Eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar : ?Abba! Fader!? Gal 4:6.
Här ser vi något av progressiviteten igen. Vi har sett slutmålet, arvet. Vilka är de som ärver? Arvingar. Vilka är dessa arvingar? Söner, förstfödda söner. Hur förs vi till söners rätt, till arvingens position? Han har sänt sin Helige Ande till våra hjärtan, Sonens Ande, Sonen som är arvinge till allt. När Anden lägger detta rop i våra hjärtan ? Fader ? konstituerar detta uttryck, av Anden nedlagt och fött i våra inre, delaktigheten i arvet. Det betecknar inte bara detta att vi har blivit en del av familjen, det är knutet till arvet. Det relaterar till den Ande som ger oss söners rätt, fullheten som följer föreningen med Kristus.

Att vandra i Anden
?Vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär.? Gal 5:16.
Du ser hur allt detta är kopplat till den andliga mognaden. Här är hela hemligheten till helgelsen. Man säger: ?Möt dina anfäktelser som en man och visa mod i kampen. Låt dig inte övermannas; se till att mästra dem.? Detta är ett verkligt dåligt råd. Den som följer det ställs snart inför tragedi efter tragedi. Allt är verkligen mycket enklare: ?Vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär.? Vi kanske behöver något ännu mera kraftfullt. Här följer något som kanske passar: ?Köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två ligger ju i strid med varandra för att hindra er att göra det ni vill.? Gal 5:17. Allt beror således på vem som är den starkaste, Guds Ande eller köttet. Köttet söker alltså det som är emot Anden. Innehåller detta goda framtidsutsikter för köttsligheten? Ingalunda, Anden är helt och hållet emot allt som hör till köttet och arbetar i direkt motsättning till köttsligheten.
Hur verkar detta till seger för oss? Anden söker det som är emot köttet. Vi vandrar i Ande. Vad betyder detta? Att vandra i Ande innebär att välja att stå med Anden, att samarbeta med Anden, att låta Anden vara verksam i det du företar dig. På detta sätt stänger man ute köttsligheten. Den Helige Ande kommer att stå som segrare mot köttet och dess begärelser när du ställer dig på hans sida, inte när du själv strider mot dessa lustar men när du begynner samarbeta men honom. När vi väljer köttslighetens väg förlorar vi striden. Till vår hjälp har vi en kraft, en energi, och om vi medvetet ställer oss samman med denna kraft, denna person når vi befrielse. Allt vore hopplöst om så inte vore, men detta är helgelsens hemlighet och vägen till andlig mognad. Att låta den Helige Ande få utrymme gör hela skillnaden: ?Köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet.? Istället för att binda samman de båda satserna med ett ?och? borde man använda ett ?men?. Det gör ytterligare skillnad. Det förstärker det hopp som hela sammanhanget är ämnat att förmedla.

Andens frukt
?Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Gal 5:22-23.
Vi måste lägga märke till dessa ords egendomliga form ?Andens frukt är? ? detta står i singular; en enda frukt ? och sedan följer en beskrivning av denna frukt i plural. Den mera korrekta grammattiska formen borde vara: ?Andens frukter är kärlek? och denna kärlek omfattar allt det övriga, allt det övriga är olika uttryck för denna kärlek. Du kan pröva detta. Om du verkligen äger Guds kärlek verksam i ditt hjärta, vad har du då? Du finner glädje där ? jublande kärlek; frid ? balanserad och tillitsfull kärlek; tålamod ? kärlek som uthärdar; godhet ? luttrad kärlek; mildhet ? kärlek med böjt huvud; vänlighet ? kärlek som tar sig an; självbehärskning ? kärlek som satt gräns; tro ? kärlek med förtroende.
Alla dessa ting bor i kärleken. Andens frukt är kärlek. Om du vill veta något om kärleken, finner du allt detta i dess famn. Detta är den Helige Andes sätt att uttrycka sig. Har dessa ting något med det andliga mognandet att göra? Naturligtvis! Andlig mognad är Guds Andes frukt växande i våra liv. Kärlekens frukt kommer till uttryck i glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning.

Att bevara Anden
?Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.? Gal 5:25
Detta är vår aktiva, frivilliga och pågående relation till Anden. Om vi har liv genom Anden ? allt kristet liv är av Anden, från dess början till dess slut ? låt oss då också vandra i Anden. Detta innebär en frivillig överlåtelse till Den Helige Ande och en fortsatt färd samman med honom. När allt kommer omkring äger vi allt i Anden, från början till slut. När vi förstår att det är så, låt oss då gå vidare med Anden. Notera att detta inte är ett passivt liv, det är i hög grad ett aktivt, disciplinerat liv. Anden eftersträvar att vi ska växa till vår andliga och moraliska karaktär. Han fråntar oss inte ansvar och uträttar allt helt skilt från vår medverkan så att vi kan luta oss tillbaka och säga: ?Vi har Anden, vi behöver därför varken tänka eller agera, allt kommer att bli utfört för vår räkning.? Allt är verkligen av Anden i våra liv, men låt oss söka detta på ett aktivt sätt, inte på ett passivt ? låt oss vandra i Ande. Han eftersträvar att kunna producera andlig karaktär och det kan ske endast genom vår disciplinerade medverkan. Denna vår aktiva medverkan måste helt och fullt vara riktad mot honom, den Helige Ande. Så når vi Guds syfte, mognandets fullhet.

http://www.austin-sparks.net/svenska/001687.html

VIDEO !!! ALL TO JESUS !!!


Helvetets bäst bevarade hemlighet del 1- Ray Comfort

Helvetets bäst bevarade hemlighet


I slutet på sjuttiotalet öppnade Gud i sin stora nåd en tjänst som resepredikant för mig. När jag började resa, fick jag tillgång till redogörelser om församlingstillväxt, och fann till min förskräckelse att ungefär 80 till 90 % av dem som avgjorde sig för Kristus föll av från tron. Detta innebär att dagens förkunnelse med dess metoder skapar ungefär 80 till 90 av vad vi vanligtvis kallar avfällingar, för varje hundratal avgörelser för Kristus.

Låt mig framställa det mer verkligt för dig. 1991, under det första året av årtiondet för skörd, kunde ett större samfund i USA uppnå 294.000 avgörelser för Kristus, d.v.s. på ett år kunde detta större samfund med 11.500 kyrkor uppnå 294.000 avgörelser för Kristus. Tyvärr kunde man bara påträffa 14.000 som medlemmar, vilket innebär att de inte kunde förklara 280.000 av deras avgörelser, och detta är normala evangeliska resultat i vår tid, och något som jag upptäckte långt tillbaka i slutet på sjuttiotalet. Det oroade mig mycket. Jag började studera Romarbrevet djupare och speciellt hur evangeliet förkunnades av män som Spurgeon, Wesley, Moody, Finney, Whitefield, Luther och andra som Gud använde under gångna tider, och jag fann att de använde en princip som nästan helt är försummad i dagens evangeliska metoder. Jag började undervisa denna princip och blev till sist uppmanad att bygga vår verksamhet i södra Kalifornien, i staden Bellflower, speciellt för att föra fram denna undervisning till församlingen i USA. Det var tyst i tre år, tills jag fick ett telefonsamtal från Bill Gothard, som hade sett undervisningen på video. Han ordnade så att jag kunde flyga till San Jose och jag delade den med tusen pastorer. Sedan visade han den på video 1992 för 30.000 pastorer. Samma år ringde David Wilkerson från New York. Han ringde från sin bil. (Han hade lyssnat på undervisningen i sin bil och ringde mig på sin telefon i bilen.) Omedelbart ordnade han så att jag kunde flyga 30.000 miles från Los Angeles till New York, för att jag skulle dela med mig av denna en-timmes undervisning till hans församling. Han ansåg att den var så viktig. Och nyligen hörde jag om en pastor som hade lyssnat på ljudbandet 250 gånger. Jag skulle vara nöjd om ni lyssnade bara en gång på denna undervisning som heter ?Helvetets bäst bevarade hemlighet.?

Bibeln säger i Psalm 19, vers 8: ?Herrens lag är fullkomlig och omvänder själen? (?Herrens undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv.? (Svenska Folkbibeln, KTS-anm.) Vad är det som bibeln säger är fullkomligt och faktiskt omvänder själen? Jo, bibeln klargör det mycket tydligt: ?Herrens lag är fullkomlig och omvänder själen.? Låt oss bara för att belysa den uppgift som Guds lag har, för ett ögonblick se på den civilrättsliga lagen. Föreställ dig att jag sa till dig: ?Jag har en del goda nyheter till dig. Någon har precis betalat ett bötesbelopp på 25.000 dollar för din räkning för att du kört för fort.? Du skulle antagligen reagera genom att säga: ?Va? snackar du om? Det är inga goda nyheter. Det är obegripligt för mig. Jag har inte ett bötesbelopp på 25.000 dollar.? Mina goda nyheter skulle inte vara goda nyheter för dig. Det skulle verka som dårskap. Men mer än det, det skulle vara förolämpande för dig, för jag insinuerar att du har brutit mot lagen, när du tycker att du inte har gjort det. Men om jag framställer det så här, blir det mer begripligt: ?På vägen till det här mötet, uppmätte polisen att du körde 55 miles i timmen genom ett område avsett för en sammankomst för blinda barn. Det fanns 10 varningsskyltar som visade att femton miles i timmen var högsta tillåtna hastighet, men du körde rakt igenom med 55 miles i timmen, Det som du gjorde var i högsta grad farligt, det finns ett bötesbelopp på 25.000 dollar. Polisen skulle just låta sakerna ha sin gilla gång, när någon som du inte ens känner gick emellan och betalade böterna för dig. Du har en väldig tur.?

Kan du inse det faktum att du först får veta exakt vad du har gjort fel, faktiskt gör att de goda nyheterna blir begripliga för dig? Om jag inte tydligt ger undervisning och får dig att inse att du har brutit mot lagen, kommer de goda nyheterna att verka som dårskap, den kommer att verka förolämpande. Men när du väl inser att du har brutit mot lagen, då kommer de goda nyheterna att verkligen bli goda nyheter.

På samma sätt, om jag talar med en obotfärdig syndare och säger: ?Jesus Kristus dog på korset för dina synder,? kommer det att vara en dårskap och förolämpande för honom. Dårskap för att det inte kommer att vara begripligt. Bibeln säger att: ?Detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade? (1 Kor. 1:18). Och förolämpande därför att jag insinuerar att han är en syndare, när han inte tycker att han är det. Vad honom beträffar finns det en massa människor som är mycket sämre än han. Men om jag följer i Jesus fotspår, kan det bli mer begripligt. Om jag talar öppet om den gudomliga lagen, de tio budorden, och visar syndaren exakt vad han har gjort fel, att han har förargat Gud genom att han brutit mot hans lag, då när han blir ?överbevisad av lagen om att han är en överträdare? (Jak. 2:9), kommer de goda nyheterna om att bötesbeloppet har blivit betalt inte att vara dårskap, det kommer inte att vara förolämpande, det kommer att vara ?Guds kraft till frälsning? (Rom. 1:16).

Med de här tankarna som inledning, låt oss nu se på Romarbrevet 3, vers 19. Vi ska se på en del av uppgifterna som Guds lag har för mänskligheten. Romarbrevet 3, vers 19: ?Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun ska stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud.? Så en uppgift som Guds lag har är att munnen ska stoppas till. Att få syndare att sluta med att rättfärdiggöra sig själva och säga: ?Det finns massor med människor som är värre än jag. Jag är faktiskt ingen dålig människa.? Nej, lagen stoppar till munnen till försvar och låter hela världen, inte bara judarna, utan hela världen stå med skuld inför Gud.

Romarbrevet 3, vers 20: ?Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd.? Guds lag talar också om för oss vad synd är. 1 Johannes 3:4 säger: ?Synd är brott mot lagen.? Romarbrevet 7, vers 7: ?Vad ska vi då säga??, säger Paulus. ?Att lagen är synd? Nej, visst inte! Men det var först genom lagen jag lärde känna synden.? Paulus säger: ?Jag visste inte vad synden var förrän lagen talade om det för mig.? Galaterbrevet 3:24: ?Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi ska förklaras rättfärdiga av tro.? Guds lag verkar som en övervakare för att föra oss till Jesus Kristus, så att vi kan bli rättfärdiga genom tro i hans blod. Lagen hjälper oss inte, den bara lämnar oss hjälplösa. Den gör oss inte rättfärdiga, den låter oss bara stå med skuld inför den helige Gudens domstol.

Och det tragiska i dagens förkunnelse finns p.g.a. att den vid 1900-talets början, när den övergav lagen med dess förmåga att omvända själen, för att föra syndare till Kristus, var tvungen att finna en annan orsak till att syndare skulle låta sig påverkas av evangeliet. Och den fråga som dagens förkunnelse valde för att attrahera syndare, var frågan om ?livsförbättring?. Evangeliet urartade till ?Jesus vill ge dig frid, glädje, kärlek, förverkligande och bestående lycka.? För att belysa den obibliska karaktären i denna mycket populära undervisning, skulle jag vilja att du lyssnade mycket noga på den följande berättelsen, därför att andemeningen i det jag säger hänger på detta speciella belysande exempel. Så var vänlig att lyssna noga.

Två män sitter på ett flygplan. Den förste får en fallskärm och får höra att han ska ta på den, eftersom den kan förbättra hans flygning. Han är lite skeptisk först, eftersom han inte kan förstå att man har en fallskärm på i ett flygplan, överhuvudtaget kan förbättra flygningen. Efter ett tag bestämmer han sig för att göra ett experiment och se om påståendet är sant. När han tar på den märker han hur den tynger hans axlar, och han märker att han har svårigheter att sitta upprätt. Men han tröstar sig själv med det faktum, att han fick höra att fallskärmen skulle förbättra hans flygning. Så han bestämmer sig för att ge det hela lite tid. När han väntar märker han att en del av passagerarna skrattar åt honom, därför att han har en fallskärm på sig i planet. Han börjar känna sig lite förödmjukad. När de börjar peka på honom och skratta åt honom och han inte tål det längre, slinker han ner i stolen, tar av sig fallskärmen och kastar den på golvet. Besvikelse och bitterhet fyller hans inre, eftersom man ljög fullständigt när det gällde honom.

Den andra mannen får en fallskärm, men lyssna till vad han får höra. Han får höra att han ska ta på den, därför att han vid vilket ögonblick som helst ska hoppa 25.000 fot från flygplanet. Han tar på fallskärmen med tacksamhet. Han lägger inte märke till att den tynger på axlarna, eller att han inte kan sitta upprätt. Hans sinne är uppfyllt av tankarna på vad som skulle hända med honom, om han hoppade från planet utan den fallskärmen.

Låt oss analysera motivet till och följden av de båda passagerarnas upplevelser. Den första mannens motiv till att ta på fallskärmen var endast att förbättra hans flygning. Följden av hans upplevelse var att han blev förödmjukad av passagerarna. Han blev besviken och något förbittrad mot dem som gav honom fallskärmen. För hans del kommer det att dröja länge, innan någon får en av de här grejerna på hans rygg igen. Den andra mannen tog på fallskärmen endast för att klara av hoppet från planet som skulle ske, och p.g.a. sin insikt om vad som skulle hända med honom utan den, har han en djupt grundad glädje och frid i sitt hjärta och vet att han kommer att bli räddad från en säker död. Denna insikt ger honom förmågan att stå emot hånet från de andra passagerarna. Han känner stor tacksamhet i hjärtat till dem som gav honom fallskärmen.

Lyssna nu på det som dagens evangelium säger. Det säger: ?Ta på Herren Jesus Kristus. Han kommer att ge dig kärlek, glädje, frid, förverkligande och bestående lycka.? Med andra ord: ?Jesus kommer att förbättra din flygning.? Så syndaren lyder och tar på Frälsaren som ett experiment för att se om påståendena är sanna. Och vad får han? Den utlovade frestelsen, prövningen och förföljelsen. De andra passagerarna hånar honom. Så vad gör han? Han tar av Herren Jesus Kristus, han blir förolämpad för ordets skull (Mark. 4:17), han är besviken och något förbittrad, och det med rätta. Han blev lovad frid, glädje, kärlek, förverkligande och bestående lycka, och allt han fick var prövningar och förödmjukelse. Hans bitterhet riktas mot dem som gav honom de så kallade ?goda nyheterna?. Det sista blev värre än det första: ännu en vaccinerad och bitter avfälling.

Syskon, istället för att förkunna att Jesus förbättrar flygningen, skulle vi varna passagerarna för att de kommer vara tvungna att hoppa ut från planet. Att det är ?bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas? (Hebr. 9:27). Att när en syndare inser de fruktansvärda följderna av att bryta mot Guds lag, då kommer han att fly till Frälsaren bara för att klara sig undan den kommande vredesdomen. Och om vi är sanna och trovärdiga vittnen, är det vad vi kommer att förkunna. Att det finns en vredesdom som kommer, att Gud ?befaller människorna att de alla och överallt ska omvända sig? (Apg. 17:30). Varför? ?Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet? (vers 31). Ni förstår, det handlar inte om lycka, utom om rättfärdighet. Det spelar ingen roll hur lycklig en syndare är, hur mycket han ?en kort tid lever i syndig njutning? (Hebr. 11:25). Utan Kristi rättfärdighet kommer han att gå förlorad på vredens dag. ?Ägodelar hjälper inte på vredens dag, men rättfärdighet räddar från döden? (Ordspr. 11:4). Frid och glädje är befogade följder av frälsningen, men det är inte befogat att använda dessa följder som ett dragplåster till frälsning. Om vi fortsätter att göra det , kommer syndarna att lyda med ett orent motiv utan omvändelse.

Kan du komma ihåg varför den andra passageraren hade glädje och frid i sitt hjärta? Det var p.g.a. att han visste att fallskärmen skulle rädda honom från en säker död. Och som en troende har jag som Paulus säger ?glädje och frid i tron? (Rom. 15:13), därför att jag vet att Kristi rättfärdighet kommer att rädda mig från den kommande vredesdomen.

Med dessa tankar i minnet, låt oss ta en närmare titt på en händelse ombord på planet. Vi har en helt ny flygvärdinna. Hon har en bricka med kokhett kaffe. Det är hennes första dag, hon vill göra intryck på passagerarna och det gör hon verkligen. Därför att när hon går fram i mittgången, snubblar hon över någons fot och spiller det kokheta kaffet ut över hela knät på vår andra passagerare. Hur reagerar han när den kokheta vätskan når hans ömma hud? Säger han: ?Ssssffff! Det gjorde ont?? Nänä. Han känner smärtan. Men sliter han då av fallskärmen från sina axlar, kastar den på golvet och säger: ?Idiotiska fallskärm! ?? Nej. Varför skulle han det? Han tog inte på fallskärmen för att få en bättre flygning. Han tog på den för att den skulle rädda honom från det kommande hoppet från planet. Om något får händelsen med det heta kaffet honom att hålla mer fast vid fallskärmen och även se fram mot hoppet från planet.

Om du och jag har tagit på Herren Jesus Kristus av rätt motiv, att fly från den kommande vredesdomen, blir vi inte arga på Gud när prövningar når oss, när resan blir svår. Vi förlorar inte vår glädje och frid. Varför skulle vi det? Vi kom inte till Jesus för att få en lycklig livsföring. Vi kom till honom för att fly från den kommande vredesdomen. Och om något för prövningar den sant troende närmare Frälsaren. Och tråkigt nog har vi bokstavligen massor av bekännande kristna som förlorar sin glädje och frid, när resan blir svår. Varför? De är en produkt av ett människocentrerat evangelium. De kom utan omvändelse, vilken förutan man inte kan bli frälst.

Jag var nyligen i Australien och tjänstgjorde. Australien är en liten ö vid Nya Zeelands kust. Och jag predikade synd, lag, rättfärdighet, helighet, dom, omvändelse och helvetet, och jag blev inte precis förkrossad över det antal människor som ville ?lämna sina hjärtan till Jesus.? Det låg faktiskt mycket spänning i luften. Efter mötet sa man: ?Det finns en ung kille längst bak som vill lämna sitt liv till Kristus.? Jag gick ner och fann en tonårskille som inte kunde be syndarens bön, eftersom han grät så våldsamt. Detta var så välgörande för mig, eftersom jag under många år lidit av sjukdomen ?evangelisk frustration.? Jag ville så gärna att syndare skulle låta sig påverkas av evangeliet, att jag omedvetet predikade ett människocentrerat budskap. Andemeningen i detta var: ?Du kommer aldrig att få verklig frid utan Jesus Kristus, du har ett tomrum i ditt hjärta som Gud har skapat och som bara han kan fylla.? Jag brukade predika Kristus som korsfäst, jag brukade predika omvändelse. En syndare påverkades och kom fram. Jag brukade öppna ena ögat och säga: ?Ånej, den här killen vill lämna sitt liv till Jesus och det finns 80% chans att han kommer att falla av . Och jag är trött på att åstadkomma avfällingar . Därför är det bäst att jag ser till att den här killen verkligen menar det. Det är bäst att han menar allvar!?

Så jag tog itu med den stackars killen i en Gestapo-ande. Jag gick fram och sa: ?Vad vill du?? Han sa: ?Jag är här för att bli kristen?. Jag sa: ?Menar du det?? Han sa: ?Ja.? Jag sa: ?MENAR DU VERKLIGEN DET!? ? Han sa: ?Ja, jag antar det.? ?OK, jag ska be med dig, men det är bäst att du menar det från hjärtat.? Han sa: ?OK, OK.? ?Läs nu upp den här bönen uppriktigt efter mig och mena det från ditt hjärta uppriktigt och verkligen mena det från ditt hjärta uppriktigt och se till att du menar det. ?Å, Gud, jag är en syndare??. Han sa: ?Öh...å, Gud, jag är en syndare.? Och jag tänkte: ?Varför finns det inte ett synligt tecken på förkrosselse. Det finns inget yttre belägg för att killen sörjer i sitt inre för sina synder.? Om jag kunde ha sett hans motiv, skulle jag ha sett att han var 100% uppriktig . Han menade verkligen sin avgörelse av hela sitt hjärta. Han ville uppriktigt göra ett försök med detta om Jesus, för att se om han kunde få en kick av det. Han hade försökt med sex, droger, materialism, alkohol. ?Varför inte försöka med detta kristna och se om det är så bra som alla dessa kristna säger det är: frid, glädje, kärlek, förverkligande, bestående lycka.? Han flydde inte från den kommande vredesdomen, eftersom jag inte hade sagt till honom att det skulle komma en vredesdom . Det fanns denna uppenbara försummelsen i mitt budskap. Han var inte nedbruten av förkrosselse, eftersom den stackars killen inte visste vad synd var. Kommer ni ihåg Romarbrevet 7, vers 7? Paulus sa: ?Men det var först genom lagen jag lärde känna synden.? Hur kan en människa omvända sig om hon inte vet vad synd är? All så kallad ?omvändelse? kan vara endast vad jag kallar ?horisontal omvändelse?. Hon kommer för att hon har ljugit för människor, hon har stulit från människor. Men när David syndade med Bat-Seba och bröt alla tio budorden (när han hade begär efter sin nästas hustru, levde i lögn, stal sin nästas hustru, begick äktenskapsbrott, mördade, vanärade sina föräldrar och därför vanärade Gud), sa han inte: ?Jag har syndat mot människor?. Han sa: ?Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon? (Ps. 51:6). När Josef blev frestad sexuellt, sa han: ?Hur skulle jag då kunna göra så mycket ont och synda mot Gud?? ( 1 Mos. 39:9). Den förlorade sonen sa: ?Jag har syndat mot himlen? (Luk. 15:21). Paulus predikade ?att de skall omvända sig till Gud? (Apg. 20:21). Och bibeln säger: ?Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar? (2 Kor. 7:10). Och när en människa inte förstår att att hennes synd först och främst är vertikal, kommer det endast att bli en ytlig, experimentell och horisontal omvändelse och hon faller av när svårigheter, frestelser och förföljelse kommer.

A.B. Earl sa: ?Jag har funnit genom lång erfarenhet att de allvarligaste hotelserna i Guds lag har en framträdande plats, när det gäller att föra människor till Kristus. De måste se sig själva som förlorade, innan de kommer att ropa om nåd. De kommer inte att fly från faran, förrän de upptäcker den.? Nu skulle jag vilja att ni gör något som är lite ovanligt. Jag kommer inte att göra er generade, det lovar jag. Men jag skulle vilja fråga hur många av er som tänkte på något annat, när jag läste det citatet av A.B. Earl? Jag vill bekänna något för er. Jag tänkte på något annat, när jag läste det citatet av A.B. Earl. Jag tänkte: ?Ingen lyssnar på mig, de tänker på något annat.? Så för att understryka en mycket viktig sak, skulle jag vilja att ni verkligen är ärliga. Om ni tänkte på något annat och ni inte har en aning om vad A.B. Earl sa, kan ni vara snälla och sträcka upp era händer...sträcka upp era händer. Det är vanligtvis hälften till två tredjedelar och vi har det här i kväll. Vi gör ett nytt försök...Gud välsigne dig, pastorn, för din ärlighet.

A.B. Earl var en berömd evangelist på 1800-talet som hade 150.000 omvända som ett bevis på sitt påstående. Satan vill inte att du ska fatta detta, så lyssna mycket noggrant.

A.B. Earl sa: ? Jag har funnit genom lång erfarenhet (det är det verkliga testet) att de allvarligaste hotelserna i Guds lag har en framträdande plats, när det gäller att föra människor till Kristus. De måste se sig själva som förlorade, innan de kommer att ropa om nåd. De kommer inte att fly från faran, förrän de upptäcker den.?

Du förstår, om du försöker att rädda en man från att drunkna, när mannen inte tror att han håller på att drunkna, kommer han inte att bli särskilt glad på dig. Du ser att han simmar ute i sjön och du tänker: ?Jag tror att han håller på att drunkna. Ja, jag tror det.? Du dyker i, drar honom till stranden, utan att säga något till honom. Han kommer inte att bli särskilt glad på dig. Han kommer inte att vilja bli räddad, förrän han upptäcker att han är i fara. De kommer inte att fly från faran förrän de upptäcker den.

Du förstår, om du kom till mig och sa: ?Hallå, Ray,? och jag sa: ?Ja.? Du sa: ?Det här är ett botemedel mot Groaninzins sjukdom. Jag har sålt mitt hus för att få pengar till det här botemedlet. Jag ger det till dig som en fri gåva.? Jag skulle antagligen reagera ungefär så här: ?Vadå? Botemedel mot vadå? Groaninzins sjukdom? Du har sålt ditt hus för att få pengar till det här botemedlet? Du ger det till mig som en fri gåva? Ja, tack så mycket. Hej då...den killen är knäpp.? Jag menar, det är antagligen så jag skulle reagera, om du sålde ditt hus för att få pengar till ett botemedel för en sjukdom som jag aldrig hört talas om, och du ger mig det som en fri gåva, jag skulle tycka att du var ganska konstig.

Men om du i stället kom till mig och sa: ?Ray, du har fått Groaninzins sjukdom. Jag kan se tio tydliga symtom på din kropp. Du kommer att dö inom två veckor.? Och jag blev övertygad om att jag hade sjukdomen (symtomen var så uppenbara) och sa: ?Å, vad ska jag göra?? Och då sa du: ?Oroa dig inte. Det här är ett botemedel mot Groaninzins sjukdom. Jag har sålt mitt hus för att få pengar till det här botemedlet. Jag ger det till dig som en fri gåva.? Jag kommer inte att förakta din uppoffring. Jag kommer att värdesätta den och jag kommer att tillägna mig den. Varför då? Därför att jag har sett sjukdomen, så att jag kan sätta värde på botemedlet.

Och tråkigt nog är det som inträffat i USA och det som västvärlden har rättat sig efter, att vi predikat botemedlet utan att först överbevisa om sjukdomen. Vi har predikat evangelium om nåd utan att först överbevisa människor med lagen, att de är syndare, och följaktligen har nästan alla jag försökt att vittna för i södra Kalifornien eller runt omkring i bibelbältet blivit födda på nytt sex eller sju gånger. Du säger: ?Du behöver lämna ditt liv till Jesus Kristus.? ?Öh, jag gjorde det när jag var sju, elva, sjutton, tjugotre, tjugoåtta, trettiotvå...? Du vet, killen är inte kristen. Han är en otuktig person. Han är en hädare, men han tror att han är frälst för att han har blivit ?född på nytt.? Vad är det som sker? Han använder vår Guds nåd för köttets angelägenheter. Han sätter inte värde på offret. För honom är det inte något ont att trampa Guds Son under fötterna och hålla förbundets blod för orent (Hebr. 10:29). Varför då? Därför att han aldrig har blivit överbevisad om sjukdomen, så att han kan sätta värde på botemedlet.

Biblisk förkunnelse är alltid, utan undantag, lag till de stolta och nåd till de ödmjuka. Du ser aldrig att Jesus ger evangeliet, de goda nyheterna, korset, vår Guds nåd till en stolt, arrogant, självrättfärdig människa. Nej, nej. Med lagen bryter han ner det hårda hjärtat och med evangeliet helar han det förkrossade hjärtat. Varför? Därför att han alltid gjorde det som behagar Fadern. Gud står emot de högmodiga och ger nåd åt de ödmjuka (Jak. 4:6; 1 Petr. 5:5). Bibeln säger att ?HERREN avskyr de högmodiga? (Ordspr. 16:5).

Jesus förklarade för oss vilka evangeliet är till för. Han sa: ?Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga, de fångna, de förkrossade och de blinda? (Luk. 4:18). Detta är andliga uttryckssätt. De fattiga i anden (Matt.5:3). De förkrossade är de ödmjuka (Jes. 57:15). De fångna är de som Satan håller fångna så att de gör hans vilja (2 Tim. 2:26), och de blinda är de som denna världens gud har förblindat, så att inte evangeliets ljus ska stråla på dem (2 Kor. 4:4). Bara de sjuka behöver en läkare (Mark. 2:17), och endast de som är överbevisade om sjukdomen kommer att sätta värde på och tillägna sig ett botemedel.

Vi ska därför nu mycket kortfattat se på exempel på lagen till de stolta och nåd till de ödmjuka. Lukas 24...Lukas 24. Och när jag ger er ett bibelställe från predikstolen ger jag det två gånger, eftersom jag vet att männen är närvarande, och män behöver höra saker två gånger...män behöver höra saker två gånger. Det finns stöd för detta i bibeln. När Gud talar till män i bibeln, säger han deras namn två gånger. ?Abraham, Abraham... Saul, Saul...Mose, Mose...Samuel, Samuel...? Därför att män behöver höra saker två gånger. Kvinnor en gång. Jag vet inte hur många gånger jag har suttit i kyrkbänken och predikanten sa: ?Lukas 25.? Jag vänder mig till min fru och säger: ?Vad sa han?? Hon säger: ?Lukas 25.? Jag säger: ?Tack älskling.? KAMRAT OCH HJÄLP . Det är därför som Gud skapade kvinnan, männen inte kan klara det själva. Så här är det: män tappar bort saker, kvinnor finner saker. ?Var är nycklarna älskling?? ?Dom hänger på din näsa, kära du.? Jag menar, jag vet inte hur många gånger jag har öppnat skåpet: ?Det finns ingen honung här, älskling!? Hon säger: ?Den finns här kära du.? Var skulle mannen vara utan kvinnor? Hm? Fortfarande i Edens lustgård. Eva upptäckte trädet. Adam visste faktiskt inte vad som höll på att hända. Om man ser på när kvinnan skapades, säger bibeln i själva verket att Gud försatte mannen i en djup sömn för att skapa kvinnan. Och Skriften säger inte att han någonsin kom ut ur den.

I Lukas 10:25 finner vi en viss laglärd som kom fram och frestade Jesus. Detta är inte en advokat, utan en expert på Guds lag. Han kom fram och sa till Jesus: ?Hur kan jag få evigt liv?? Vad gjorde Jesus? Han gav honom lagen. Varför? Eftersom han var stolt, arrogant och självrättfärdig. Här har vi en expert på Guds lag som frestade Guds Son. Och andemeningen i hans fråga var: ?Och vad anser du att vi måste göra för att få evigt liv?? Därför gav Jesus honom lagen. Han sa: ?Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?? Han sa: ?Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, själ, kraft, älska din nästa som dig själv.? Och Jesus sa: ?Gör det, så får du leva.? Och sedan säger bibeln: ?Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: ´Vem är då min nästa?´? Levande bibeln visar tydligare den inverkan som lagen hade på mannen. Den säger: ?Mannen ville försvara sin brist på kärlek till vissa slags människor, så han frågade: ´Vilka medmänniskor?´? Ni förstår han hade inget emot judarna, men han tyckte inte om samarierna. Så Jesus berättade då för honom om vad vi kallar den ?gode samariern?, som inte var ?god? alls. När han älskade sin nästa som sig själv, lydde han bara de grundläggande kraven i Guds lag. Och påföljden av lagens innersta natur, lagens andlighet (det som lagen i sanning kräver), var att mannen tystnade. Ni förstår, han älskade inte sin nästa så mycket. Lagen gavs för att var mun skall stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud.

Helvetets bäst bevarade hemlighet del 2

På liknande sätt, i Lukas 18:18, kom en man i hög ställning till Jesus. Ha sa. ?Hur kan jag få evigt liv?? Jag menar, hur skulle de flesta av oss reagera om någon kom fram och sa: ?Hur kan jag få evigt liv?? Vi skulle säga: ?Öh...be den här bönen innan du ändrar dig.? Men vad gjorde Jesus med denne som eventuellt ville omvända sig? Han visade honom på lagen. Han gav honom fem horisontella budord, budord som har att göra med hans medmänniskor. Och när han sa: ?Allt detta har jag hållit sedan jag var ung,? sa Jesus: ?Ett fattas dig ännu.? Och han använde sig av andemeningen i det första av de tio budorden: ?Jag är HERREN, din Gud...Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig? (2 Mos. 20:2-3). Han visade denna man att hans gud var hans pengar, och ?Ni kan inte tjäna både Gud och mammon? (Matt. 6:24). Lagen till de stolta.

Sedan ser vi att nåd ges till de ödmjuka i Nikodemus fall (Joh. 3). Nikodemus var en ledare för judarna. Han var en lärare i Israel. Därför var han grundligt hemmastadd i Guds lag. Han var ödmjuk i hjärtat, eftersom han kom till Jesus och erkände Guds Sons gudom. En ledare i Israel? ?Vi vet att det är från Gud du har kommit, för ingen kan göra dessa tecken som du gör, om inte Gud är med honom.? Jesus gav därför denne uppriktige sanningssökare, som hade ett ödmjukt hjärta och insikt om synden genom lagen, de goda nyheterna om att böterna var betalda och ?Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son.? Och det var inte dårskap för Nikodemus utan ?Guds kraft till frälsning.?

Samma sak var det med Natanael (Joh. 1:43-51). Natanael var en israelit som i sanning var förankrad i lagen, inte bara i ord, i vilken inget svek fanns, det fanns ingen falskhet i hans hjärta. Uppenbarligen var lagen en övervakare för att föra denne gudfruktige jude till Kristus.

Samma sak var det med judarna på pingstdagen (Apg. 2). De var uppriktiga judar, gudfruktiga judar, som alltså ständigt levde med Guds lag. Matthew Henry, bibelkommentatorn, sa att orsaken till att de var samlade på pingstdagen var att högtidlighålla att Guds lag blev given på berget Sinai. När Petrus trädde fram för att predika till dessa gudfruktiga judar, predikade han inte vredesdom. Nej, lagen åstadkommer vrede, de kände till detta. Han predikade inte rättfärdighet eller dom. Nej, nej. Han bara berättade de goda nyheterna för dem, att böterna hade blivit betalda, och det högg till i hjärtat på dem och de ropade: ?Bröder, vad skall vi göra?? Lagen var en övervakare för att föra dem till Kristus, så att de skulle kunna bli rättfärdiggjorda genom tro i hans blod. Och psalmförfattaren uttryckte det så här: ?Genom Guds ord fick jag erfara min synd till sist; då darrade jag vid lagen som jag föraktat, tills min skuldmedvetna själ bönfallande vände sig till Golgata.?

1 Timoteus 1:8 lyder: ?Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt.? Guds lag är god, om man brukar den rätt. OK, vilka är den till för? Vi får veta det i följande vers: ?Den är inte till för rättfärdiga utan för syndare .? Den räknar t.o.m. upp syndarna: de som utövar otukt och homosexualitet. Om du vill föra en homosexuell till Kristus, ska du inte argumentera med honom om hans perversitet. Han har redan tagit på sig boxhandskarna och bara väntar på dig. Nej, nej. Ge honom de tio budorden. Lagen skapades för homosexuella. Visa honom att han är fördömd, hans perversion oaktat.

Om du vill föra en jude till Kristus, betona lagen för honom. Låt den bereda hans hjärta för nåden som det skedde på pingstdagen. Om du vill föra en muslim till Kristus, ge honom Mose lag. De godtar Mose som en profet. Ge dem Mose lag och ta ifrån dem deras självrättfärdighet och för dem till foten av det blodbestänkta korset. Jag hörde om en muslim som läste vår bok Hell?s Best Kept Secret, och Gud frälste honom grundligt genom att han läste boken. Varför? Därför att Herrens lag är fullkomlig och omvänder själen.

Tänk på kvinnan som begick äktenskapsbrott (Joh. 8:1-11). Överträdelse av det sjunde budet. Lagen krävde hennes blod (3 Mos. 20:10). Hon hade ingen annan utväg än att kasta sig ner för Guds Son för att få nåd, och det är syftet med Guds lag.

Paulus talade om att vara bevakad av av lagen (Gal. 3:23). Den fördömer. Du säger: ?Du kan inte fördöma syndare.? Syskon, de är redan fördömda. Joh. 3:18: ?Den som inte tror är redan dömd.? Allt som lagen gör är att visa honom hur han är i sitt verkliga tillstånd.

Du som städar hemma känner säkert igen detta. Ditt bord behöver dammas i ditt vardagsrum. Du dammar av det så det blir rent, allt dammet är borta. Sedan drar du bort gardinerna och släpper in solljuset en tidig morgon. Vad ser du på bordet? Damm. Vad ser du i luften? Damm. Var det ljuset som skapade dammet? Nej, ljuset bara uppdagade dammet. Och när du och jag drar bort förhänget i det allra heligaste och låter ljuset av Guds lag skina in över syndarens hjärta, är allt det som sker att han ser sig själv som han verkligen är. ?Ty budet är en lykta och undervisningen (lagen) är ett ljus? (Ordspr. 6:23). Det är därför som Paulus sa: ?Genom lagen ges insikt om synd? (Rom. 3:20). Det är därför som han sa: ?Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig? (Rom. 7:13). Med andra ord visade lagen honom synden i dess sanna ljus.

Nu brukar jag vid det här skedet i undervisningen gå igenom de tio budorden ett för ett, men det som jag ska göra, är dela med er hur jag vittnar personligen, eftersom jag tror att det är mer till hjälp.

Nu är det så att jag tror starkt på att följa Jesus i hans fotspår. Aldrig någonsin skulle jag gå fram till någon och säga: ?Jesus älskar dig.? Det är fullständigt obibliskt. Det finns inget exempel på det i Skriften. Inte heller skulle jag gå fram till någon och säga: ?Jag skulle vilja tala med dig om Jesus Kristus.? Varför? Därför att om jag ville väcka upp dig ur en djup sömn, skulle jag inte använda en strålkastare i dina ögon. Det kommer att förarga dig. Jag skulle sätta på ljusdimmern mycket diskret. Först det naturliga, sedan det andliga. Varför? Därför att ?en oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt? (1 Kor. 2:14).

Exemplet för personligt vittnande i Skriften får vi i Johannes 4. Ni kan se hur Jesus gick tillväga med kvinnan vid brunnen. Han började i den naturliga sfären, gick över till den andliga, framkallade överbevisning genom att använda det sjunde budet, och sedan uppenbarade han sig själv som Messias. Så när jag möter någon talar jag om vädret, jag talar om sport, låt dem få förnimma lite själslig sundhet. Lär känna dem och kanske skämta hit och dit och gå sedan medvetet över från det naturliga till det andliga. Det sättet som jag gör det på, är att använda evangeliska traktater. Vi har ungefär 24, 25 olika traktater, vi är ett ministry för Kristi kropp. Vi har tryckt miljoner och åter miljoner traktater och våra traktater är ovanliga. Om ni får tag på dem, ska ni ha en massa med er, för folk jagar er och ber om mer. Detta är vår traktat som är en synvilla. Vad är det som ser större ut, om ni kan se? Ser det rosa större ut? Kan ni se detta? De har samma storlek, det är en synvilla. Jag säger: ?Det är i själva verket en evangelisk traktat. Upplysningar finns på baksidan...hur man blir frälst, faktiskt.? Jag säger: ?Du kan behålla den.? Han säger: ?Tack så mycket! Schysst...!?

?Jag har en till gåva till till dig.? Ur fickan tar jag en tryckt encentare med de tio budorden på den. Vi har en maskin som fixar detta. Vi köper encentarna nya från banken, snygga encentare som ser ut som guld och vi matar in dem i den här maskinen och den trycker dem, eller din tumnagel om du vill hålla den kvar. Men den trycker dem med de tio budorden. Det är lagligt att göra detta, det anses vara konst. Det är inte att fördärva en encentare. Så jag säger: ?Här får du en gåva.? Han säger: ?Vad är det?? Jag säger: ?Det är en encentare med de tio budorden på den. Jag fixade det med mina tänder. Jag gör ina med min hörntand, men ena är rejält svåra.?

Jag skickar ut en trevare för att se om han är öppen för andliga ting. Om han säger negativt: ?Tio budorden? Tack så mycket,? är han inte öppen. Men den vanliga reaktionen är: ?Tio budorden...tack! Jag uppskattar det.? Jag säger: ?Tror du att du har hållit de tio budorden?? Han säger: ?Öh, ja...ganska väl.? Jag säger: ?Låt oss gå igenom dem. Har du någonsin ljugit?? Han säger: ?Öh, ja...ja några gånger.? Jag säger: ?Vad är du då?? Han säger: ?En syndare.? Jag säger: ?Nej, nej. Specifikt , vad är du då?? Han säger: ?Du, jag är ingen lögnare.? Jag säger: ?Hur många gånger måste du då ljuga för att vara en lögnare? Tio och en klocka ringer och ?ppppbbbbtttt? tvärsöver din panna? Är det inte sant att om du ljuger en gång, så är du en lögnare?? Han säger: ?Jaa...jag antar att du har rätt.? Jag säger: ?Har du stulit något någon gång?? Han säger: ?Nej.? Jag säger: ?Kom igen nu, du har precis erkänt för mig att du är en lögnare.? Jag säger: ?Har du stulit något någon gång, en liten grej?? och han säger: ?Ja.? Jag säger: ?Vad är du då?? Han säger: ?En tjuv.? Jag säger: ?Jesus sa: ?Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta? (Matt. 5:28). Har du gjort det någon gång?? Han säger: ?Ja, många gånger.? ?Då har du själv erkänt att du ljuger, stjäl och har begått äktenskapsbrott i ditt hjärta, och du måste stå inför Gud på domens dag, och vi har bara sett på tre av de tio budorden. Det finns sju till med sina kanoner riktade mot dig. Har du missbrukat Guds namn?? ?Ja...jag har försökt sluta.? ?Vet du vad du gör? Istället för att använda ett ord på fyra bokstäver som börjar på ?s? för att uttrycka förtrytelse, använder du Guds namn istället. Det kallas hädelse, och bibeln säger att ?för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag? (Matt. 12:36). ?HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn? (2 Mos. 20:7). Bibeln säger att om du hatar någon, är du en mördare (1 Joh. 3:15).?

Det underbara med Guds lag är att Gud har skrivit den i våra hjärtan. Romarbrevet 2, vers 15: ?...det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten...? Samvete betyder ?med insikt?. Con betyder ?med,? vetande är ?insikt.? Samvete . Så när en människa ljuger, har lustar, bedriver otukt, hädar, begår äktenskapsbrott, är hon medveten om att det är fel. Gud har gett ljus åt alla människor. Den helige Ande överbevisar dem om synd, rättfärdighet och dom (Joh. 16:8). Synd vilket är brott mot lagen (1 Joh. 3:4), rättfärdighet som kommer av lagen (Rom. 10:5; Fil. 3:9), dom som kommer av lagen. Hennes samvete anklagar henne - lagen är skriven i hennes hjärta (Rom. 2:15) - och lagen fördömer henne.

Så jag säger: ?Så om Gud dömer dig enligt denna norm på domens dag, kommer du då att vara oskyldig eller skyldig? Han säger: ?Skyldig.? Jag säger: ?OK., tror du att du kommer till himlen eller helvetet?? Det vanliga svaret är ?himlen.? En följd av dagens evangelium. Jag säger: ?Varför anser du det? Är det för att du tror att Gud är god och att han överser med dina synder?? Han säger: ?Ja, så är det. Han överser med mina synder.? ?Ja, OK., försök med det i en domstol. Du har våldtagit, mördat, langat droger - mycket allvarliga synder. Domaren säger: ?Du är skyldig. Alla bevisen finns här. Har du något att säga, innan jag avkunnar domen?? Och du säger: ?Ja, herr domare, jag vill säga att jag tror att du är en god människa och att du kommer att överse med mina brott?. Domaren skulle antagligen att säga: ?Du har rätt i en sak. Jag är en god människa, och på grund av min godhet, kommer jag att se till att rättvisa skipas. På grund av min godhet, kommer jag att se till att du blir straffad.?? Och just det som syndarna hoppas ska frälsa dem på domens dag, Guds godhet, kommer att vara just det som dömer dem. Därför att Gud är Gud, måste han enligt sitt väsen straffa mördare, våldtäktsmän, tjuvar, lögnare, otuktiga personer och hädare. Gud kommer att straffa synden varän den finns.

När han vet detta, kan han nu förstå. Han har nu ljus över att hans synd i grunden är vertikal, att han har ?syndat mot himlen? (Luk. 15:21), att han har brutit mot Guds lag och att han har förargat Gud och att Guds vrede blir kvar över honom (Joh. 3:36). Han kan nu se att han är ?vägd på en våg? av den eviga rättvisan och ?funnen vara för lätt? (Dan. 5:27). Han förstår nu behovet av ett offer. ?Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe? (Gal. 3:13). ?Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare? (Rom. 5:8). Vi bröt mot lagen, han betalade bötesbeloppet. Så enkelt är det. Och om en man vill omvända sig, om en kvinna vill omvända sig och tro på Jesus, kommer Gud att förlåta deras synder, så att Gud kan säga på domens dag, när deras mål kommer upp i domsalen: ?Ditt mål är avskrivet på grund av bristande bevis.? ?Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe.? Och när han alltså omvänder sig till Gud och tror på vår Herre Jesus (Apg. 20:21), har han satt handen till plogen och ser sig inte om, för han passar för Guds rike (Luk. 9:62). Ordet passar betyder ?klar att användas?. Jordmånen i hans hjärta har förvandlats, så att han kan ta emot ordet som blir inplanterat i honom och som har makt att frälsa hans själ (Jak. 1:21).

Jag har inte tid att dela dessa citat med er, men de finns i våra böcker. Jag är säker på att ni känner igen de här namnen. John Wycliffe, bibelöversättaren, sa: ?Den högsta tjänsten som en människa kan uppnå på jorden är att predika Guds lag.? Varför? Därför att den kommer att föra syndare till tro på Frälsaren, till evigt liv. Martin Luther sa: ?Den främsta skyldigheten för den som predikar evangelium är att förkunna Guds lag och att visa syndens natur.? Faktiskt är det så när vi läser dessa citat, att vi märker att dessa män har så djupa övertygelser, att de sätter in all den kraft de har. De påstår saker som att ?om du inte använder lagen när du förkunnar evangelium, så kommer du att fylla kyrkorna med falska omvända?. Den som hör ordet och genast tar emot det med glädje är det som såddes på stenig mark, (men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall - KTS-anm.).

Lyssna på det som Martin Luther sa. Han sa: ?Satan, all oenighets gud, sätter dagligen igång nya sekter. Och den senaste av alla som jag aldrig kunde ha förutsett eller ens haft en aning om, är att han låtit en sekt uppstå som undervisar att människor inte ska bli skrämda av lagen, utan vänligt uppmuntras genom förkunnandet av Kristi nåd.? Så vad är det Luther säger? Han säger: ?Lyssna nu, killar, det finns en demonisk, satanisk sekt som just har uppstått. Jag kunde aldrig någonsin ha trott att detta kunde hända. Han har låtit en sekt uppstå som undervisar att människor inte ska bli skrämda av lagen, utan vänligt uppmuntras genom förkunnandet av Guds nåd,? vilket väldigt fint sammanfattar det mesta av vår förkunnelse.

John Wesley sa till en vän, när han skrev till en ung evangelist: ?Predika 90% lag och 10% nåd.? Och du säger: ?90% lag och 10% nåd? Kan det inte vara 50-50.? Tänk på det så här. Jag är en doktor, du är en patient. Du har en dödlig sjukdom. Jag har ett botemedel, men det är absolut nödvändigt att du litar på detta botemedel. Om du inte litar på det till 100%, kommer det inte att verka. Hur ska jag ta itu med detta? Antagligen så här.

?Kom in här. Sitt ner. Jag har en del mycket dåliga nyheter för dig. Du har en dödlig sjukdom.? Jag ser att du börjar skaka. Jag tänker i mitt inre: ?Bra. Han börjar inse allvaret i situationen.? Jag tar fram diagram, jag tar fram röntgenbilder. Jag visar dig giftet som så sakta sprider sig genom din kropp. Jag talar till dig i tio hela minuter om denna fruktansvärda sjukdom. Hur länge tror du att jag måste prata om botemedlet? Inte länge alls. När du sitter där och skakar efter tio minuter, säger jag: ?Apropå det, här är botemedlet.? Du rycker det till dig och sväljer det häftigt. Din insikt om sjukdomen och dess fasansfulla konsekvenser har fått dig att vilja ha botemedlet.

Du förstår, innan jag var kristen hade jag lika mycket längtan efter rättfärdighet som en fyraårig pojke har efter ordet ?bad.? Vad är poängen? Du förstår, Jesus sa: ?Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet.? Hur många icke-kristna känner du till som hungrar och törstar efter rättfärdighet? Bibeln säger: ?Ingen finns som söker Gud? (Rom. 3:11). Den säger att de älskar mörkret, de hatar ljuset, och kommer inte till ljuset, för att deras gärningar inte skall avslöjas (Joh. 3:19-20). Det enda som de dricker är orättfärdighet som vatten (Job. 15:16). Men den kvällen när jag ställdes inför Guds lags andliga natur och förstod att Gud vill ju ha sanning i mitt innersta (Ps. 51:8), att han såg mitt tankeliv och betraktade lusta på samma sätt som äktenskapsbrott, hat på samma sätt som mord, då började jag säga: ?Jag kan se att jag är fördömd. Vad måste jag göra för att bli försonad ??, då började jag att törsta efter rättfärdighet. Lagen strödde salt på min tunga. Den var en övervakare för att föra mig till Kristus.

Charles Spurgeon sa: ?De kommer aldrig att ta emot nåden, förrän de darrar inför en rättfärdig och helig lag.? D.L. Moody, John Bunyan, John Newton, som skrev ?Amazing Grace? (och om någon förstod vad nåd innebär, så var det Newton), han sa att ?den riktiga förståelsen av överensstämmelsen mellan lag och evangelium är att skydda sig själv från att bli indragen i villfarelser till höger och vänster.? Och Charles Finney sa: ?Beständigt måste lagen bereda väg för evangeliet.? Han sa: ?Att överse med detta när man undervisar människor kommer nästan säkert att resultera i ett falskt hopp, att man för in en falsk norm av kristen erfarenhet, och att man fyller kyrkorna med falska omvända.?

Mina kristna syskon, det första som David Wilkerson sa till mig, när han ringde upp mig på sin telefon i bilen var: ?Jag trodde att jag var den ende som inte tror på uppföljning.? Jag tror på att ge föda åt en nyomvänd, jag tror på att ge honom näring. Jag tror på att fostra honom - det är biblisk och absolut nödvändigt. Men jag tror inte på att följa upp honom. Jag kan inte finna det i Skriften. Den etiopiske hovmannen blev lämnad utan uppföljning. Hur kunde han överleva? Allt han hade var Gud och bibeln . Ni förstår, uppföljning...låt mig förklara uppföljning för dem av er som inte vet. Uppföljning är när vi får avgörelser, antingen genom kampanjer eller lokala församlingar, och vi tar arbetare från skördefältet, vilka är få som det är, och ger dem denna beklämmande uppgift att springa efter dessa som har avgjort sig, för att se till att de vandrar med Gud. Det är ett sorgligt erkännande av hur mycket tillit vi har till kraften i vårt budskap och Guds bevarande makt. Om Gud har frälst dem, kommer Gud att bevara dem. Om de är födda av Gud, kommer de aldrig att dö. Om han har börjat ett gott verk i dem, kommer han också att fullborda det intill Kristi Jesu dag (Fil. 1:6). Om han är upphovsmannen till deras tro, kommer han att vara den som fullbordar deras tro (Hebr. 12:2). Han kan också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud (Hebr. 7:25). Han förmår att bevara dem från fall och ställa dem inför sin härlighet, fläckfria och jublande (Jud. 24). Jesus sa: ?Ingen kan rycka dem ur min Faders hand? (Joh. 10:29).

Ni förstår, syskon, problemet är att Lasarus har varit död i fyra dagar (Joh. 11). Vi kan rusa in i graven, vi kan dra ut honom, vi kan stötta upp honom, men ?han luktar? (vers 39). Han behöver höra Guds Sons röst. Och syndaren är död sedan fyra dagar i sina synder. Vi kan springa fram och säga: ?Läs denna bönen.? Ändå behöver han höra Guds Sons röst, för annars finns det inget liv i honom, och det som preparerar syndarens öra till att höra Guds Sons röst är lagen. Den är en övervakare för att föra honom till Kristus, så att han kan bli rättfärdig av tro (Gal. 3:24). Syskon, lagen verkar, den omvänder själen (ger själen nytt liv) (Ps. 19:7). Så hitta en syndare och försök med honom. Men när du gör det, kom ihåg den här berättelsen.

Du sitter i ett flygplan, smuttar på ditt kaffe, biter på en kaka och ser på en film. Det är en bra flygning, mycket trevlig, när du plötsligt hör: ?Det här är er kapten som talar. Jag har en tillkännagivelse att göra. Eftersom bakre delen just har fallit av detta flygplan, kommer vi att krascha. Det är 25.000 fot till marken. Det finns en fallskärm under din stol. Vi skulle uppskatta om du tog på den. Tack för din uppmärksamhet, och tack för att du flyger med det här flygbolaget. Du säger: ?Va?!? 25.000 fot!? Jag är glad att jag har den här fallskärmen på!? Du ser dig om vid sidan, killen närmast dig biter på sin kaka, smuttar på sitt kaffe och ser på filmen. Du säger: ?Ursäkta mig, lyssnade du på kaptenen? Ta på dig fallskärmen.? Han vänder sig till dig och säger: ?Öh, jag tror faktiskt inte att kaptenen menade det. För resten är jag nöjd med hur jag har det, tack.? Vänd dig inte till honom med uppriktigt nit och säg: ?Snälla du, ta på dig fallskärmen. Det kommer att vara bättre än filmen.? Det verkar inte klokt. Om du säger till honom att fallskärmen på något sätt kommer att förbättra hans flygning, kommer han att ta på den av ett felaktigt motiv. Om du vill att han ska ta på den och behålla den på, berätta om hoppet från flygplanet. Du säger: ?Ursäkta mig, strunta i kaptenen om du vill. Hoppa utan fallskärm...SPLATT!? Han säger: ?Förlåt mig, vad sa du?? ?Jag sa att om du hoppar utan fallskärm, tyngdlagen . Ppppbbbbtttt på marken.? ?Aah! Milda makter! Jag förstår vad du menar! Tack så mycket!? Och så länge som denne man vet om, att han måste passera genom dörren och räkna med följderna av att bryta mot tyngdlagen, finns det inget sätt på vilket du kan få av fallskärmen från hans rygg, eftersom själva hans liv är beroende av den.

Om du nu ser dig omkring, kommer du att upptäcka att det finns många passagerare som har trevligt på flygningen. De finner nöje i syndens njutningar under en tid. Res dig upp och säg: ?Ursäkta mig, hörde ni budet från vår Kapten om räddning, ?ta på dig Herren Jesus Kristus.?? Han vänder sig till dig och säger: ?Öh, jag tror faktiskt inte att Gud menar det. Gud är kärlek. För övrigt har jag det bra som jag har det, tack.? Vänd dig inte till honom med uppriktigt nit utan kunskap och säg: ?Snälla du, ta på dig Herren Jesus Kristus. Han kommer att ge dig kärlek, glädje, frid, förverkligande och varaktig lycka. Du har ett tomrum i ditt inre som Gud har skapat och som bara han kan fylla. Om du har problem med ditt äktenskap, problem med droger, alkohol, lämna bara ditt ditt hjärta till Jesus.? Nej. Du ger honom ett felaktigt motiv för att han ska överlåta sig, Säg istället: ?O Gud, ge mig mod!? och berätta för honom om hoppet från flygplanet. Säg bara: ?Hör nu, Gud har fastställt att människan ska dö en gång. Om du dör i dina synder, kommer Gud att bli tvungen att ge dig rättvisa, och hans dom kommer att bli så genomgripande. Varje fåfängt ord som en människa uttalar, kommer hon att få stå till svars för på domens dag. Om du har haft lusta, har du begått äktenskapsbrott. Om du har hatat någon, har du begått mord. Och Jesus varnade för att rättvisan kommer att bli så genomgripande, den eviga vredens knytnäve kommer att träffa dig och (SMACK) krossa dig till pulver. Gud välsigne dig.? Mina syskon, jag talar inte om helvetespredikningar. Helvetespredikningar kommer att ge omvända som är fulla av fruktan . Om vi använder Guds lag kommer den att ge omvända som är fulla av tårar . Varför kommer den förste? Han vill undfly helvetets eld. Men i sitt inre tänker han att Gud är hård och orättvis, därför att lagen inte har använts för att visa honom syndens oerhört syndiga natur. Han ser inte att helvetet är hans förtjänta lön, att han är värd helvetet. Därför förstår han inte barmhärtighet eller nåd, och därför saknar han tacksamhet till Gud för hans nåd. Och tacksamhet är den grundläggande motivationen för förkunnelse (evangelisation). Det kommer inte att finnas något nit i hjärtat på falska omvända att evangelisera. Men den andre kommer och vet att han har syndat mot himlen. Att Guds ögon finns överallt och ser ondskan och det goda, och att Gud har sett mörkret som om det vore klart ljus. Han har sett hans tankeliv. Om Gud i sin helighet på vredens dag uppenbarade alla de hemliga synderna i hans hjärta, allt det som han gjort i mörkret, om han uppenbarade alla bevis på hans skuld, kunde Gud ta honom som något orent och kasta honom i helvetet och göra det som är rättvist. Men istället för att tilldöma honom rättvisa, har han gett honom nåd. Han har anbefallt sin kärlek mot honom, genom att Kristus dog för honom medan han ännu var en syndare. Han faller på knä inför det blodbestänkta korset, och han säger: ?O Gud, om du gjorde det för mig, kommer jag att göra allt för dig. Jag gläder mig åt att göra din vilja, o min Gud. Din lag är skriven i mitt hjärta.? Och såsom mannen som visste att han var tvungen att passera genom dörren och räkna med följderna av att bryta mot tyngdlagen och aldrig skulle ta av sig sin fallskärm, därför att själva hans liv var beroende av den, så skulle aldrig den som kommer till Frälsaren och vet att han måste ställas inför en helig Gud på vredens dag, att överge Guds rättfärdighet i Kristus därför att själva hans liv är beroende av den .

Låt mig se om jag kan få denna undervisning att koagulera när vi ska avsluta den. Jag var i en affär för en tid sedan, och ägaren till affären betjänade en kund och använde Guds namn som en hädelse. Om någon använde min frus namn som en hädelse, skulle jag bli ytterst förorättad, om de använde hennes namn som ett förbannelseord i det avseendet. Men den här killen använde Guds namn som ett förbannelseord, när Gud hade gett honom hans liv, hans ögon, förmågan att tänka, hans barn, hans mat, varje glädjeämne som han någonsin haft blev givet till honom genom Guds godhet, och han använde Guds namn som ett förbannelseord. Indignerat lutade jag mig mellan honom och hans kund och sa: ?Ursäkta mig, är det här ett religiöst möte?? Killen säger: Va?? Nej för H-E-L-V-E-T-E!? ?Jo det är det, för du talar nu om helvetet. Låt mig ge dig en av mina böcker.? Så jag gick ut till bilen och tog fram en bok med namnet Gud tror inte på ateister: Bevis för att ateisten inte existerar . Och det är en bok som använder logik, humor, skäl och rationalism för att bevisa Guds existens, vilket man kan göra på två minuter utan att använda tro. Det är mycket enkelt att slutgiltigt, fullständigt bevisa Guds existens, och den bevisar också att ateisten inte existerar. Låt mig visa dig vår bildekal ?Ateisternas nationaldag: 1 april.? Så jag gav honom den här boken, och två månader senare gick jag in och gav honom en annan bok som jag skrivit, som heter Mina vänner håller på att dö! En bok som är en sann och gripande berättelse om hur man ger ut evangeliet i den mest mördande delen av Los Angeles. Det är en bok som också använder humor i sin framställning. Jag gav honom dessa böcker och han ringde och berättade vad som hade hänt. Han sa till mig att hans fru tittade konstigt på honom, för att han läste en bok som hette Mina vänner håller på att dö! och skrattade varannan minut. Men han städade upp i sitt rum och han tog fram Gud tror inte på ateister . Han sa: ?Aah,? och han öppnade den och läste första sidan och sedan läste han hela boken, 260 sidor. Han sa: ?Det var mysko för jag hatar att läsa.? Sedan läste han Mina vänner håller på att dö! , och lämnade sitt liv till Kristus, köpte en bibel, kom över på besök för att säga: ?Hej,? och sa till mig efter att han varit kristen i två dagar, att han redan kommit fram till vad han kallade ?Let-i-vi-kus? i sin bibel. Och jag antar att han skulle läsa ?Spaltaren? och sedan Johannes. Men ända fram till sin överlåtelse hade mannen varit en som höll på med trolldom. ?Herrens lag är fullkomlig, den omvänder själen.?

Och det är som om Gud såg ner på mig, när jag predikade utomhus under många år, och när jag bekämpade fienden med dammvippan i dagens förkunnelse, är det som om Gud sa: ?Vad håller du på med? Mina vapen är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen (2 Kor. 10:4). Här finns tio fantastiska kanoner.? Och när jag radade upp de tio kanonerna i Guds lag, hånskrattade inte syndarna och gjorde sig löjliga längre. Nej, deras ansikten bleknade. De lyfte upp sina händer och sa: ?Jag ger upp allt! Jag lämnar allt frivilligt till Jesus!? De kom över på den vinnande sidan för att aldrig desertera. Dessa omvända blev själavinnare, inte bänkvärmare, arbetare, inte dagdrivare, tillgångar, inte belastningar för den lokala församlingen.

Och nu mina syskon, låt mig med varje huvud höjt och varje öga öppet, och utan någon musik som spelar, utmana dig angående din frälsnings giltighet. Dagens förkunnelse säger: ?Ifrågasätt aldrig din frälsning.? Bibeln säger exakt det motsatta. Den säger: ?Pröva er själva om ni lever i tron? (2 Kor. 13:5). Bättre nu än på domens dag. Bibeln säger: ?Gör er kallelse och utkorelse fast? (2 Petr. 1:10), och en del av er vet att någonting är från grunden fel i er kristna vandring. Ni förlorar er frid och glädje när striden ger er smällar. Det finns en brist i ert nit att evangelisera. Ni föll aldrig ner inför den Allsmäktige och sa: ?Jag har syndat mot dig, o Herre! Ge mig nåd!? Ni har aldrig flytt till Jesus Kristus och hans blod för att bli renade, och i desperation ropat ut: ?Var nådig mot mig, syndare!? Och det finns en brist på tacksamhet, det finns inte ett brinnande nit för de förlorade. Ni kan inte säga att ni är brinnande för Gud, faktiskt är det så att ni löper risk att vara en av dem som kallas ?ljumma? och kommer att bli utspydda ur Kristi mun på domens dag (Upp. 3:16), när massor av människor kommer att ropa till Jesus: ?Herre, Herre.? Och han kommer att säga: ?Gå bort från mig ni orättfärdiga - laglösa : Jag har aldrig känt er? (Matt. 7:22-23). Ingen aktning för den gudomliga lagen. Bibeln säger: ?Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten? - laglösheten (2 Tim. 2:19). Så idag behöver ni rätta till motivet till att ni har överlämnat er. Min vän, låt inte ditt högmod hindra dig. Jag skulle vilja be för dig. Jag blir kvar här, du blir kvar på din stol. Och om du vill vara med i den här bönen, vill jag att du sträcker upp din hand, men kom ihåg det här. Om du säger: ?OK, jag skulle sträcka upp min hand, men vad ska folk tänka?, så är det högmod. Du vill hellre bli ärad av människor än av Gud (Joh. 12:43). Herren avskyr alla som är högmodiga (Ordspr. 16:5). Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne (1 Petr. 5:5-6). Kalla det en ny överlåtelse. Kalla det en överlåtelse. Men vad du än kallar det, gör din kallelse och utkorelse fast.Ray Comfort


The 1857 Revival stirs Faith for World Prayer

                                                                                              
               The 1857 Revival stirs Faith for World Prayer                                                        
         
                                  
            
                            
         
                                                                                 
                                   Written by John Angell James                                              
            


John Angell James Prayer is that which makes man nothing and God everything. This is what to me gives reality, significance, and importance to the present American revival.  It is remarkable that no modern language can more fitly describe the existing state of things in America than that of the prophet Zechariah, ?Thus says the Lord of Hosts, It shall yet come to pass that there shall come people, inhabitants of many cities, and another, saying, Let us go speedily and pray before the Lord, to seek the Lord of Hosts.? - Zechariah 8:20-21.

I look upon this event (The 1857 Revival) as one of the most conspicuous, the most convincing, and the most glorious instances of the power of prayer that has been given to the world since the day of Pentecost.  It is on this feature of the revival that I love to dwell.  I survey with mute wonder, and joy, and gratitude, this copious shower of Divine influence passing over the United States?not only over hamlets, villages, and towns, but over great commercial cities, second only to London, and gathering to the church of Christ, not only the young and excitable, but thousands of merchants, lawyers and physicians. And what has done it?  Not logic, not rhetoric, not the eloquence of the pulpit, the mightiness of the press, but the power of prayer.  God has rent the heavens and come down; the mountains have flowed down at His presence, at the call of prayer. Hear it British Christians! Hear it ministers of religion! Hear it all nations upon the earth!  In all this behold the triumph and the trophy of earnest and believing prayer?

 The mighty work on the other side of the Atlantic is the triumph and trophy of prayer.  It is a new proof and display of the mighty force of this great motive power in God?s moral government of our world.  ?Prayer,? as Robert Hall says, ?is a spring, which the Almighty never fails to touch when He has a rich blessing to communicate to His Church.?  God is lifting up a voice on this subject, which grows louder and louder continually, as if He meant that it should be heard at last.  Notwithstanding the general spirit of propagation and organization by which this age is distinguished, the evidence demonstrates that all hope for the conversion of the World must perish, if there be not some fresh outpourings of the Spirit, and some fresh power of prayer to obtain them?

Christians seem to be more ready for everything than for prayer, and can do everything better than pray?A time will come when the place of meeting for prayer shall have more attractions than the eloquence of any mortal, or any angel?s tongue.  And why should not the present be the date of that period?  Let us all, brethren, this day, in this place, make a covenant with God and each other, to give ourselves to prayer. Let us call to mind how Abraham, and Moses, and Elias, and Daniel, and Paul?above all how the blessed Jesus, - labored in prayer, and resolve in God?s strength to pray in like manner. 

Oh, what an influence upon the world?s eternal destinies would the hearts and the closets of God?s people have, if they were stirred up thus to pray!  What wonders of grace would be wrought in our churches, what additions would be made to the ministry, what an impulse would be given to missions, and what brightness would then be thrown on the dark places of the earth, and the Church?s future prospects! The Church, left to Herself doesn?t have a proper view of the immensity of Her Lord?s resources; She seems afraid of indulging in excess in Her petitions, when in fact, She has comparatively asked nothing?

A new era is struggling to emerge; Christ is moving to reorganize the world.  Is it a vision of my imagination?  Or is it the Savior Himself walking on the waters of the Atlantic and moving with His face towards Britain?  Is it an illusion, or a reality which leads me to think, I hear his voice saying to the country, ?Behold, I come quickly, and my reward is with Me?? Oh, brethren shall we fear Him, neglect Him, repel Him?  Shall we, like the mercenary Gadarenes, entreat Him to leave our coasts; or shall we not rather implore His presence, and say, ?Come, Lord Jesus come quickly and land upon our shores?

Our responsibility is tremendous, and should make us fear and tremble, and in agony of spirit exclaim, ?Lord, who is sufficient for these things?? On us does it in some measure depend whether the heavens shall open, and the blessing in its fullness come down; whether the life-giving power shall ooze and trickle in drops, or flow in streams.  How is it we can be so easy in such circumstances, and with such interests dependent upon us?  How is it we can sleep so soundly upon our beds, or sit so comfortably around our table and our fire?  Are we really watching for souls, or trifling with them?  Are we so stiffened into formality, so drilled into routine, so enchained by custom, that when anything new or startling comes across our orbit, or enters into our sphere of observation, we will not notice it, or ask what it means?  Shall we who are stationed on the walls of Jerusalem, be unprepared with an answer to the question, ?Watchman, what of the night? watchman, what of the night?? 

Shall we who are expected to form public opinion, to influence public sentiment, to direct and control public movement, stand by in this case with cold and careless gaze, or sneering contempt, or actual opposition?  Even supposing we take no new steps, shall we not quicken those we already take in our own course?  If we adopt no new measures, shall we not be stirred up to carry forward our old ones with more vigor?  Let us, oh! Let us recollect, that we are the servants of Him who makes His ministers a flame of fire.  Dearly beloved brethren, let this be such a meeting as we have never held; let a new baptism of fire come upon us all today.  Let this be a time of humiliation for the past, of consecration for the present, and of determination for the future.  Let us enter today into covenant with each other and with God, to be more diligent and devoted servants of Christ, and then depend upon it, we shall be more successful?Let me appeal to you to inquire what use we shall make of the extraordinary events (The 1857 Revival) which have called for this paper, and in what way we shall turn it to our own account in watching for souls, reviving the spirit of piety in our churches, and bringing back this revolted world to the dominion of Christ. 

Reference: Rev. J. A. James address ?On the Revival of Religion? to the Congregational Union, Reprinted from The Christian Witness - Edited and abridged by David Smithers 


Om bönekampen - A. W. Tozer

Om bönekampen

A. W. Tozer

 image69

En tanke som vinner allmänt gehör är den att kämpandet i bön alltid är av godo. Men så är det inte. Religiositet uttryckt i de mest rigorösa termer är ofta inte annat än försök att driva igenom vår egen vilja.

 

Bedjandets andliga innehåll och kvalité bestäms inte av dess intensitet men av dess ursprung. När vi gör en utvärdering av vårt bedjande måste vi fråga oss vem som ber ? vårt hjärta med dess iver att driva sina önskningar eller den Helige Ande. Om bedjandet har sitt ursprung hos den Helige Ande kan brottningskampen utvecklas till något vackert, något som är mättat med ljuvlighet. Men om vi är offer för våra egna överhettade önskningar och begär blir vårt bedjande lika köttsligt som varje annan handling.

 

Två exempel ges i Gamla Testamentet; Jakob och baalsprofeterna. Jakobs brottningskamp var ett kämpande av bästa sort och det hade inte sin begynnelse hos honom. ?Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom, till dess morgonrodnaden gick upp.? Tydligt är att denne ?man? var den som inledde striden, inte Jakob. När Jakob hade tagit emot en del stryk vände kampen och han blev den offensive och ropade ?Jag släpper dig icke, med mindre du välsignar mig?. Brottningskampen hade gudomligt ursprung och resultatet är känt för varje bibelläsare.

 

Det andra exemplet har inte en sådan lyckad utgång. Baals profeter på Karmel kämpade också och med mycket större intensitet än Jakob, men de förde sin kamp i köttet. Deras grimaser, tjut och åmanden hade sin rot i okunnighet och vidskepelse och hade inte kraft att föra dem ur fläcken. Alltsammans var ett enda stort misslyckande ? deras frenesi, deras energikrävande skrikande, deras föresatser. De stod helt fel trots sitt hänförda bönearbete. Och den sortens bön dog inte med den generationen.

 

Bara Guds Ande kan be rätt. Bara Guds Ande kan inspirera till ett bedjande som skaffar bönesvar. ?Så kommer ock Anden vår svaghet till hjälp; ty vad vi rätteligen böra bedja om, det veta vi icke, men Anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar.? Rom 8:26.

 

Ur ?This World; playground or battleground?

A.W. Tozer


NOT ALL THE BLOOD OF BEASTS

NOT ALL THE BLOOD OF BEASTS

?It is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins.? Hebrews 10:4

portrait("Isaac Watts (1674-1748)","w/a/watts_i",199,277,true)


Isaac Watts (1674-1748)
Words: bio("Isaac Watts","w/a/t/watts_i")Isaac Watts, Hymns and Spiritual Songs, 1709.

Music: South­well (Da­man), bio("Will­iam Da­man","d/a/daman_w")Will­iam Da­man, Psalmes of Da­vid in Eng­lish Me­ter, 1579lmn("s/o/u/Southwell") (MI­DI, score).

pic("Will­iam Da­man")

If you have ac­cess to a pic­ture of Will­iam Da­man that we could put on­line, please click here.


Not all the blood of beasts
On Jewish altars slain
Could give the guilty conscience peace
Or wash away the stain.

But Christ, the heav?nly Lamb,
Takes all our sins away;
A sacrifice of nobler name
And richer blood than they.

My faith would lay her hand
On that dear head of Thine,
While, like a penitent, I stand,
And there confess my sin.

My soul looks back to see
The burdens Thou didst bear
When hanging on the cursèd tree,
And hopes her guilt was there.

Believing, we rejoice
To see the curse remove;
We bless the Lamb with cheerful voice,
And sing His bleeding love.


The World Passes Away!

The World Passes Away!

(by Horatius Bonar)


The things that are seen are temporal.
Ours is a dying world, and here we have no
continuing city. But a few years, it may be
less, and all things here are changed.

Like a dream of the night, the world passes
away. We lie down to rest; we fall asleep; we
dream; we awake at morn; and lo, all is fled
that in our dream seemed so stable and so
pleasant! So hastes the world away. O child of
mortality, have you no brighter world beyond?

Like the mist of the morning
, the world
passes away. The night brings down the
mists upon the hills, the vapor covers the
valleys; the sun rises, all has passed off,
hill and vale are clear. So the world passes
off, and is seen no more. O man, will you
embrace a world like this? Will you lie down
upon a mist, and say, "This is my home"?

Like a shadow,
the world passes away.
There is nothing more unreal than a shadow.
It has no substance, no being. It is dark, it
is a figure, it has motion, that is all! Such is
the world. O man will you chase a shadow?
What will a shadow do for you?

Like a wave of the sea
, the world passes
away. It rises, falls, and is seen no more.
Such is the history of a wave. Such is the
story of the world. O man will you make
a wave your portion? Have you no better
pillow on which to lay your wearied head
than this? A poor world this for human heart
to love, for an immortal soul to be filled with!

Like a rainbow
, the world passes away.
The sun throws its colors on a cloud, and for
a few minutes all is brilliant. But the cloud shifts,
and the brilliance is all gone. Such is the world.
With all its beauty and brightness; with all its
honors and pleasures; with all its mirth and
madness; with all its pomp and luxury; with
all its revelry and riot; with all its hopes and
flatteries; with all its love and laughter; with
all its songs and splendor; with all its gems
and gold, it vanishes. And the cloud that knew
the rainbow knows it no more. O man, is a passing
world like this all that you have for an inheritance?

Like a flower
, the world passes away.
Beautiful, very beautiful; fragrant, very
fragrant, are the summer flowers. But
they wither away. So fades the world
from before our eyes. While we are looking
at it, and admiring it, behold, it is gone!
No trace is left of all its loveliness but a
little dust! O man, can you feed on flowers?
Can you dote on that which is but for an hour?
You were made for eternity; and only that
which is eternal can be your portion or your
resting place. The things that perish with the
using only mock your longings. They cannot fill
you; and even if they filled, they cannot abide.
Mortality is written on all things here;
immortality belongs only to the world to come.

Like a ship at sea
, the world passes away.
With all its sails set, and a fresh breeze blowing,
the vessel comes into sight, passes before our
eye in the distance, and then disappears.
So comes, so goes, so vanishes away this
present world, with all that it contains. A few
hours within sight, then gone! The wide sea
over which it sailed as calm or as stormy
as before; no trace anywhere of all the life
or motion or beauty which was passing
over it! O man, is that vanishing world your
only dwelling place? Are all your treasures,
your hopes, your joys laid up there? Where
will all these be when you go down to the
tomb? Or where will you be when these
things leave you, and you are stripped of all
the inheritance which you are ever to have
for eternity? It is a poor heritage at the best,
and its short duration makes it poorer still.
Oh, choose the better part, which shall not
be taken from you!

Like a tent in the desert
, the world passes
away. They who have traveled over the
Arabian sands know what this means. At
sunset a little speck of white seems to rise
out of the barren waste. It is a traveler's tent.
At sunrise it disappears. Both it and its inhabitant
are gone. The wilderness is as lonely as before.
Such is the world. Today it shows itself;
tomorrow it disappears. O man, is that your
home? Will you say of it, "This is my rest," when
we tell you that there is a rest, an everlasting
rest, remaining for the people of God?

THE WORLD PASSES AWAY. This is the
message from heaven. All flesh is grass, and all
the goodness thereof as the flower of the field.

THE WORLD PASSES AWAY.
But God ever lives. He is from everlasting to
everlasting; the King eternal and immortal.

THE WORLD PASSES AWAY.
But man is immortal. Eternity lies before each
son of Adam as the duration of his lifetime.
In light or in darkness forever! In joy or in
sorrow forever!

THE WORLD PASSES AWAY.
What then? This is the question that so deeply
concerns man. If the world is to vanish away,
and man is to live forever, of what importance
is it to know where and what we are to be
forever! Life is no plaything, and time is no
child's toy, to be flung away. Life here is the
beginning of the life which has no end; and
time is but the gateway of eternity.

THE WORLD PASSES AWAY.
What then? You must, O man, make sure
of a home in that world into which you are
so soon to pass. One who had lived a worldly
life at last lay down to die; and when about
to pass away he uttered these terrible words,
"I am dying, and I don't know where I am going."
Another in similar circumstances cried out,
"I am within an hour of eternity and all is dark."
O man of earth, it is time to awake!

In the cross there is salvation; nowhere else.
In the day of darkening prospects, of thickening
sorrows, of heavy burdens, of pressing cares;
when friends depart, when riches fly away, when
disease oppresses us, when poverty knocks at
our door; then the cross shines out, and tells
us of a light beyond this world's darkness,
the Light of Him who is the light of the world.


Slaves of the world

Slaves of the world

(J. C. Philpot, "The Master's Bounty")

In our natural state, we are all the
slaves of the world
.

What the world presents--we love.

What the world offers--we delight in.

To please the world;
to get as large a portion as we can of its goods;
to provide amply for ourselves and our children;
to obtain and maintain a respectable station in it
--this is the grand bent of man's carnal heart.

"He died for our sins, in order to rescue us from
 this evil world in which we live." Galatians 1:4

"You have died with Christ, and he has set you
 free from the evil powers of this world." Col. 2:20

"God purchased you at a high price. Don't be
 enslaved by the world." 1 Corinthians 7:23

"Don't copy the behavior and customs of
 this world." Romans 12:2

Sweet poisons! - Thomas Brooks

Sweet poisons!

(Thomas Brooks "Precious Remedies Against Satan's Devices")
 

Satan presents the world in such a dress, and in such a garb to the soul?as to ensnare the soul, and to win the affection of the soul.

He represents the world to them in its beauty and finery, which proves a bewitching sight to carnal men. (It is true, this deceived not Christ, because Satan could find no matter in him for his temptation to work upon.) So that he can no sooner cast out his golden bait?but we are ready to play with it, and to nibble at it; he can no sooner throw out his golden ball?but men are apt to run after it, though they lose God and their souls in the pursuit!

Ah! how many professors in these days have for a time followed hard after God, Christ, and ordinances; until the devil has set before them the world in all its beauty and finery, which has so bewitched their souls that they have grown to have low thoughts of holy things, and then to be cold in their affections to holy things, and then to slight them, and at last, with the young man in the Gospel, to turn their backs upon them. Ah! the time, the thoughts, the hearts, the souls, the duties, the services--which the inordinate love of this wicked world eats up and destroys! Where one thousand are destroyed by the world's frowns--ten thousand are destroyed by the world's smiles! The world, siren-like, sings to us, then sinks us! It kisses us, and betrays us, like Judas! It kisses us and stabs us under the rib, like Joab. The honors, splendor, and all the glory of this world, are but sweet poisons, which will much endanger us, if they do not eternally destroy us. Ah! the multitude of souls that have glutted on these sweet baits and died forever!

The inhabitants of Nilus are deaf from the noise of the waters; so the world makes such a noise in men's ears, that they cannot hear the things of heaven. The world is like the swallows' dung that put out Tobias's eyes. The champions could not wring an apple out of Milo's hand by a strong hand?but a fair maid, by fair means, got it presently.

Remedy (1). The first remedy against this device of Satan is, to dwell upon the impotency and weakness of all these things here below. They are not able to secure you from the least evil, they are not able to procure you the least desirable good. The crown of gold cannot cure the headache, nor the velvet slipper ease the gout, nor the jewel about the neck take away the pain of the teeth. The frogs of Egypt entered into the rich men's houses of Egypt, as well as the poor. Our daily experience does evidence this, that all the honors and riches that men enjoy, cannot free them from the cholic, the fever, or lesser diseases. No, that which may seem most strange, is that a great deal of wealth cannot keep men from falling into extreme poverty. You shall find seventy kings, with their fingers and toes cut off, glad, like dogs, to lick up crumbs under another king's table; and shortly after, the same king that brought them to this poverty, is reduced to the same poverty and misery (Judg. 1:6). Why then should that be a bar to keep you out of heaven--which cannot give you the least ease on earth?

Nugas the Scythian, despising the rich presents and ornaments which were sent unto him by the emperor of Constantinople, asked whether those things could drive away calamities, diseases, or death.

Remedy (2). The second remedy against this device of Satan is, to dwell upon the vanity of them as well as upon the impotency of all worldly good. This is the sum of Solomon's sermon, 'Vanity of vanities, all is vanity!' This our first parents found, and therefore named their second son Abel, or 'vanity.' Solomon, who had tried all these things, and could best tell the vanity of them?preaches this sermon over again and again. 'Vanity of vanities, all is vanity!' It is sad to think how many thousands there are, who can say with the preacher, 'Vanity of vanities, all is vanity,' no, swear it, and yet follow after these things as if there were no other glory, nor felicity?but what is to be found in these things they call vanity! Such men will sell Christ, heaven, and their souls for a trifle, who call these things vanity?but do not cordially believe them to be vanity?but set their hearts upon them as if they were their crown, the top of their royalty and glory. Oh let your souls dwell upon the vanity of all things here below, until your hearts be so thoroughly convinced and persuaded of the vanity of them, as to trample upon them, and make them a footstool for Christ to get up, and ride in a holy triumph in your hearts!

Oh the imperfection, the ingratitude, the levity the inconstancy, the treachery of those creatures we most servilely bow down to. Ah, did we but weigh man's pain with his payment, his crosses with his mercies, his miseries with his pleasures?we would then see that there is nothing got bargain, and conclude, 'Vanity of vanities, all is vanity!'

Chrysostom once said, That if he were to preach a sermon to the whole world, gathered together in one congregation, and had some high mountain for his pulpit, from whence he might have a prospect of all the world in his view, and were furnished with a voice of brass, a voice as loud as the trumpets of the archangel, that all the world might hear him, he would choose to preach upon no other text than that in the Psalms, O mortal men,"How long will you love what is worthless and pursue a lie?" (Psalm 4:2).

Tell me, you that say all things under the sun are vanity, if you do really believe what you say, why do you spend more thoughts and time on the world, than you do on Christ, heaven and your immortal souls? Why do you then neglect your duty towards God, to get the world? Why do you then so eagerly pursue after the world, and are so cold in your pursuing after God, Christ and holiness? Why then are your hearts so exceedingly raised, when the world comes in, and smiles upon you; and so much dejected, and cast down, when the world frowns upon you, and with Jonah's gourd withers before you?

Remedy (3). The third remedy against this device of Satan is, to dwell much upon the uncertainty, the mutability, and inconstancy of all things under the sun. Man himself is but the dream of a dream?but the generation of imagination?but an empty vanity?but the curious picture of nothing?a poor, feeble, dying shadow. All temporals are as transitory as a ruching current, a shadow, a ship, a bird, an arrow, a runner who passes by. 'Why should you set your eyes upon that which is not?' says Solomon (Prov. 23:5). And says the apostle, 'The fashion of this world passes away' (1 Cor. 7:31). This intimates, that there is nothing of any firmness, or solid consistency, in the creature. Heaven alone, has a foundation?earth has none, 'but is hung upon nothing,' as Job speaks (26:7). The apostle commanded Timothy to 'charge rich men that they be not high-minded, nor put their trust in uncertain riches' (1 Tim. 6:17). Riches were never true to any who trusted to them; they have deceived men, as Job's brook did the poor travelers in the summer season (Job. 6:15). They are like bad servants, who ramble about and will never tarry long with one master.

As a bird hops from tree to tree, so do the honors and riches of this world from man to man. Let Job and Nebuchadnezzar testify this truth, who fell from great wealth to great want. No man can promise himself to be wealthy until the end of the day; one storm at sea, one coal of fire, one false friend, one unadvised word, one false witness?may make you a beggar and a prisoner all at once! All the riches and glory of this world is but as smoke and chaff that vanishes; 'As a dream and vision in the night, that tarries not' (Job 20:8). 'Like a hungry one who dreams he is eating, then wakes and is still hungry; and like a thirsty one who dreams he is drinking, then wakes and is still thirsty, longing for water,' as the prophet Isaiah says (Chap. 29:8). Where is the glory of Solomon? the sumptuous buildings of Nebuchadnezzar? the nine hundred chariots of Sisera? the power of Alexander? the authority of Augustus, who commanded the whole world to be taxed? Those that have been the most glorious, in what men generally account glorious and excellent, have had inglorious ends; as Samson for strength, Absalom for favor, Ahithophel for policy, Haman for favor, Asahel for swiftness, Alexander for great conquest and yet poisoned. The same you may see in the four mighty kingdoms, the Chaldean, Persian, Grecian, and Roman: how soon were they gone and forgotten! The most renowned Frederick lost all, and sued to be made but sexton of the church that himself had built. I have read of a poor fisherman, who, while his nets were a-drying, slept upon the rock, and dreamed that he was made a king, on a sudden starts up, and leaping for joy, fell down from the rock, and in the place of his imaginary felicities loses his little portion of pleasures.

Now rich?now poor; now full?now empty; now in favor?anon out of favor; now honorable?now despised; now health?now sickness; now strength?now weakness. The pomp of this world John compares to the moon, which increases and decreases (Rev. 12:1).

Remedy (4). The fourth remedy against this device of Satan is, seriously to consider, that the great things of this world are very hurtful and dangerous to the outward and inward man, through the corruptions that are in the hearts of men. Oh, the rest, the peace, the comfort, the contentment?that the things of this world strip many men of! Oh, the fears, the cares, the envy, the malice, the dangers, the mischiefs, that they subject men to! They oftentimes make men carnally confident. The rich man's riches are a strong tower in his imagination. 'I said in my prosperity I should never be moved' (Psalm 30:6). They often swell the heart with pride, and make men forget God, and neglect God, and despise the rock of their salvation. When Jeshurun 'waxed fat, and was grown thick, and covered with fatness, then he forgot God, and forsook God who made him, and lightly esteemed the rock of his salvation,' as Moses spoke (Deut. 32:15).

Ah, the time, the thoughts, the energy?which the things of the world consume and spend! Oh, how do they hinder the actings of faith upon God! how do they interrupt our sweet communion with God! how do they abate our love to the people of God! and cool our love to the things of God! and work us to act like those who are most unlike God! Oh, the deadness, the barrenness, which usually attend men under great outward mercies! Oh, the riches of the world chokes the word; that men live under the most soul-searching, and soul-enriching means with lean souls! Though they have full purses, though their chests are full of silver, yet their hearts are empty of grace. In Genesis 13:2, it is said, that 'Abram was very rich in cattle, in silver and in gold.' According to the Hebrew, it is 'Abram was very weary;' to show that riches are a heavy burden, and a hindrance many times to heaven, and happiness.

Four good mothers beget four bad daughters: great familiarity begets contempt; truth begets hatred; virtue begets envy; riches begets ignorance (a French proverb).

Polycrates gave a large sum of money to Anacreon, who for two nights afterwards, was so troubled with worry how to keep it, and how to spend it; that he carried the money back to Polycrates, saying that it was not worth the pains which he had already taken for it.

King Henry the Fourth asked the Duke of Alva if he had observed the great eclipse of the sun, which had lately happened. No, said the duke, I have so much to do on earth, that I have no leisure to look up to heaven. Ah, that this were not true of most professors in these days! It is very sad to think, how their hearts and time are so much taken up with earthly things, that they have scarcely any leisure to look up to heaven, or to look after Christ, and the things that belong to their everlasting peace!

Riches, though justly acquired, yet are but like manna; those who gathered less had no lack, and those who gathered more, it was but a trouble and annoyance to them. The world is troublesome, and yet it is loved; what would it be, if it brought true peace? You embrace it, though it be filthy; what would you do if it were beautiful? You cannot keep your hands from the thorns; how earnest would you be then in gathering the flowers? The world may be fitly likened to the serpent Scytale, whereof it is reported, that when she cannot overtake those passing by, she does with her beautiful colors so astonish and amaze them, that they have no power to leave, until she has stung them! Ah, how many thousands are there now on earth, who have found this true by experience, who have spun a lovely rope to strangle themselves, both temporally and eternally, by being bewitched by the beauty and finery of this world!

Sicily is so full of sweet flowers that dogs cannot hunt there. And what do all the sweet contents of this world?but make us lose the scent of heaven!

Remedy (5). The fifth remedy against this device of Satan is, to consider, that all the felicity of this world is MIXED. Our light is mixed with darkness, our joy with sorrow, our pleasures with pain, our honor with dishonor, our riches with wants. If our minds are spiritual, clear and quick, we may see in the felicity of this world?our wine mixed with water, our honey with gall, our sugar with wormwood, and our roses with prickles. Surely all the things of this world are but bitter sweets. Sorrow attends worldly joy, danger attends worldly safety, loss attends worldly labors, tears attend worldly purposes. As to these things, men's hopes are vain, their sorrow certain, and joy feigned. The apostle calls this world 'a sea of glass,' a sea for the trouble of it, and glass for the brittleness and bitterness of it. (Rev. 4:6, 15:2, 21:18). The honors, profits, pleasures and delights of the world are like the gardens of Adonis, where we can gather nothing but trivial flowers, surrounded with many briars.

Remedy (6). The sixth remedy against this device of Satan is, to get better acquaintance and better assurance of more blessed and glorious things. That which raised up their spirits (Heb. 10 and 11) to trample upon all the beauty, finery and glory of the world, was the acquaintance with, 'and assurance of better and more durable things.' You joyfully accepted the confiscation of your property, because you knew that you yourselves had better and lasting possessions.' 'They looked for a house which had foundations, whose builder and maker was God.' 'And they looked for another country, even a heavenly one.' 'They saw him who was invisible, and had an eye to the recompense of reward.' And this made them count all the glory and finery of this world, to be too poor and contemptible for them to set their hearts upon! (Heb. 10:34; 11:10, 16 26).

The main reason why men dote upon the world, and damn their souls to get the world, is, because they are not acquainted with a greater glory! Men ate acorns, until they were acquainted with the use of wheat. Ah, were men more acquainted with what union and communion with God means, what it is to have 'a new name, and a new stone, that none knows but he who has it' (Rev. 2:17); did they but taste more of heaven, and live more in heaven, and had more glorious hopes of going to heaven, ah, how easily would they have the world under their feet!

Let heaven be a man's object, and earth will soon be his abject.

It was an excellent saying of Lewis of Bavaria, emperor of Germany, 'Such goods are worth getting and owning?which will not sink or wash away if a shipwreck happens?but will wade and swim out with us.' It is recorded of Lazarus, that after his resurrection from the dead, he was never seen to laugh, his thoughts and affections were so fixed in heaven, though his body was on earth, and therefore he could not but slight temporal things, his heart being so bent and set upon eternals. There are goods for the throne of grace?as God, Christ, the Spirit, adoption, justification, remission of sin, peace with God, and peace with conscience. And there are goods of the footstool?as honors, riches, the favor of creatures, and other comforts and accommodation of this life. Now he who has acquaintance with, and assurance of the goods of the throne, will easily trample upon the goods of the footstool.

Ah that you would make it your business, your work, to mind more, and make sure more to your own souls?the great things of eternity?that will yield you joy in life and peace in death, and a crown of righteousness in the day of Christ's appearing, and that will lift up your souls above all the beauty and finery of this bewitching world, that will raise your feet above other men's heads! When a man comes to be assured of a crown, a scepter and the royal robes, he then begins to have low and contemptible thoughts of those base things which before he highly prized. So will assurance of more great and glorious things, breed in the soul a holy scorn and contempt of all these poor, base things, which the soul before valued above God, Christ and heaven.

When Basil was tempted with money and preferment, said he, 'Give me money that may last forever, and glory that may eternally flourish; for the fashion of this world passes away, as the waters of a river that runs by a city.

Remedy (7). The seventh remedy against this device of Satan is, seriously to consider, that true happiness and satisfaction is not to be had in the enjoyment of worldly good. True happiness is too big and too glorious a thing to be found in anything below that glorious God?who is a Christian's summum bonum?his chief good. True happiness lies only in our enjoyment of a suitable good, a pure good, a total good and an eternal good! God alone is such a good?and such a good can only satisfy the soul of man. Philosophers could say, that he was never a truly happy man?who might afterwards become miserable.

The blessed angels, those glittering courtiers, have all felicities and blessedness, and yet have they neither gold, nor silver, nor jewels, nor none of the beauty and finery of this world. Certainly if happiness was to be found in these earthly things, the Lord Jesus, who is the right and royal heir of all things, would have exchanged his cradle for a crown; his birth chamber, a stable, for a royal palace; his poverty for plenty; his despised followers for shining courtiers; and his poor provisions for the choicest delicacies. Certainly happiness lies not in those things which a man may enjoy?and yet be miserable forever. Now a man may be great and graceless with Pharaoh; honorable and damnable with king Saul; rich and miserable with Dives; therefore happiness lies not in these things.

Certainly happiness lies not in those things which cannot comfort a man upon a dying bed. Is it honors, riches or friends?which can comfort you when you come to die? Or is it not rather faith in the blood of Christ, the witness of the Spirit of Christ, the sense and feeling of the love and favor of Christ, and the hopes of eternally reigning with Christ? Can happiness lie in those things which cannot give us health, or strength, or ease, or a good night's rest, or an hour's sleep, or a good stomach? Why, all the honors, riches and delights of this world cannot give these poor things to us, therefore certainly happiness lies not in the enjoyment of them. Gregory the Great used to say, He is poor whose soul is void of grace?not whose coffers are empty of money. The reasonable soul may be busied about other things?but it cannot be filled with them. And surely happiness is not to be found in those things that cannot satisfy the souls of men.

Now none of these things can satisfy the soul of man. 'He who loves silver shall not be satisfied with silver, nor he who loves abundance with increase; this is also vanity,' said the wise man (Eccles. 5:10). The barren womb, the horseleech's daughter, the grave and hell, will as soon be satisfied?as the soul of man will by the enjoyment of any worldly good. Some one thing or another will be forever lacking to that soul, who has nothing but outward good to live upon. You may as soon fill a bag with wisdom, a chest with virtue?as the heart of man with anything here below. A man may have enough of the world to sink him?but he can never have enough to satisfy him!

Remedy (8). The eighth remedy against this device of Satan is, solemnly to consider the dignity of the soul. Oh, the soul of man is more worth than a thousand worlds! It is the greatest abasing of it that can be?to let it dote upon a little shining earth, upon a little painted beauty and fading glory?when it is capable of union with Christ, of communion with God, and of enjoying the eternal vision of God.

Seneca could say, 'I am too great, and born to greater things, than that I should be a slave to my body.' Oh! do you say my soul is too great, and born to greater things, than that I should confine it to a heap of perishing earth.

Plutarch tells of Themistocles, that he accounted it not to stand with his state to stoop down to take up the spoils the enemies had scattered in flight; but says to one of his followers, 'You may have these things?for you are not Themistocles'. Oh what a sad thing it is that a heathen should set his feet upon those very things upon which most professors set their hearts, and for the gain of which, with Balaam, many run the hazard of losing their immortal souls forever!

I have been the longer upon the remedies that may help us against this dangerous device of Satan, because he does usually more hurt to the souls of men by this device than he does by all other devices. For a close, I wish, as once Chrysostom did, that that sentence (Eccles. 2:11), 'Then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labor that I had labored to do, and behold all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun,' were engraved on the door-posts into which you enter, on the tables where you sit, on the dishes out of which you eat, on the cups out of which you drink, on the bed-steads where you lie, on the walls of the house where you dwell, on the garments which you wear, on the heads of the horses on which you ride, and on the foreheads of all whom you meet?that your souls may not, by the beauty and finery of the world, be kept off from those holy and heavenly services that may render you blessed while you live, and happy when you die; that you may breathe out your last into his bosom who lives forever, and who will make them happy forever?who prefer Christ's spirituals and eternals above all temporal transitory things.


BEDRÖVELSER UNDER PRÖVNINGAR Av: John Wesley

BEDRÖVELSER

UNDER PRÖVNINGAR

Av: John Wesley


 

image68

 

 "Om ni också nu en liten tid, där så måste ske, lider bedrövelse under allehanda prövningar." 1 Petr 1:6 (1917 års övers. Se även not.)

 

I.   Om de människor till vilka aposteln säger: "lider bedrövelse".

II.  Om de bedrövelser de lider av.

III. Om orsakerna till dessa bedrövelser.

IV. Om följderna av dessa bedrövelser.

 

I.

Jag ska alltså först visa vad för slags människor det är till vilka aposteln säger: Ni "lider bedrövelse". Och det står då helt klart att de var troende vid den tid då aposteln riktar dessa ord till dem. Ty i vers 5 säger han uttryckligen: "Ni blir genom tron bevarade till den frälsning". Och i vers 7 förklarar han att det är mycket mera värt att deras tro håller provet, än värdet av guldet som är förgängligt. Och ytterligare talar han i vers 9 om att de är på väg att vinna målet för deras tro, nämligen sina själars frälsning. Samtidigt som de led bedrövelse var de alltså i besittning av en levande tro. Deras bedrövelse tillintetgjorde inte deras tro, de härdade ut genom att de liksom såg den Osynlige (Hebr 11:27).

Inte heller tillintetgjorde deras bedrövelse deras frid, den frid som övergår allt förstånd och som är oskiljaktig från sann och levande tro. Denna slutsats kan vi lätt dra genom vers 2 där aposteln ber, inte att nåd och frid må ges dem, utan endast att den må förökas hos dem, att alltså den välsignelse som de redan åtnjöt måtte än mer överflödande komma dem till del.

De människor som aposteln här talar till var även fyllda av ett levande hopp. Ty i vers 3 säger han: "I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp." Trots sin bedrövelse äger de ännu ett hopp fyllt av odödlighet.

Och de fröjdades alltjämt i hoppet om Guds härlighet. De var fulla av glädje i den helige Ande, vers 8: "... fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje." Deras bedrövelse var alltså förenlig inte bara med ett levande hopp utan också med en outsäglig glädje. Samtidigt som de var bedrövade fröjdade de sig med en glädje fylld av härlighet.

Mitt i deras bedrövelse var de likaså ännu i besittning av Guds kärlek vilken hade blivit utgjuten i deras hjärtan: "Honom älskar ni utan att ha sett honom" (v. 8), säger aposteln ? Ytterligare en sak. Fastän de var bedrövade var de dock heliga. De hade alltjämt samma makt över synden. De var ännu med Guds makt bevarade från synden. De hade kommit till lydnad och följde inte de begärelser som de förut levt i. Såsom han som hade kallat dem är helig, var också de heliga i all sin vandel. Förvissade om att de hade blivit lösköpta med Kristi dyra blod så som med blodet av ett felfritt lamm utan fläck, hade de genom den tro och det hopp som de hade till Gud renat sina själar genom Anden. Deras bedrövelse förlikte sig följaktligen i stort sett mycket väl med hopp, med kärlek till Gud och människor, med Guds frid, med glädje i den helige Ande, med invärtes och utvärtes helighet. Den skadade således inte alls, än mindre förstörde den någon del i Guds verk i deras hjärtan. Den hindrade inte alls den helgelse i Anden som är roten till all sann lydnad. Inte heller förminskade denna bedrövelse den lycka som är en nödvändig följd av att nåd och frid härskar i hjärtat.

II.

Av detta kan vi lätt förstå vad för slags bedrövelse de led, vilket är den andra fråga jag ska försöka besvara ? De människor som det här talas om var bekymrade, den bedrövelse de led av var vaken mer eller mindre än sorg och bekymmer, något som varje människa är förtrogen med ? Det synes tydligt att det inte är en ringa och oansenlig grad av bekymmer som här åsyftas, utan ett sådant som ger ett starkt intryck på och sjunker djupt ner i själen. Inte heller ser det ut att vara en snart övergående sorg, en sådan som försvinner på en timme. Snarare är den sådan, att sedan den gripit ett fast tag om hjärtat inte lätt kan skakas av utan fortsätter för en tid som en bestående egenskap snarare än som en känsla, och detta även hos dem som har en levande tro på Kristus och en oförfalskad kärlek till Gud i sitt hjärta. Även hos dem kan denna bedrövelse eller sorg emellanåt vara så djup att den överskuggar hela själen och ger sin färg åt alla själens känslor och krafter så att den syns i hela personligheten. Den kan likaså utöva inverkan på kroppen, särskilt hos dem som av naturen är svaga till sin kroppskonstitution eller försvagade av någon tillfällig sjukdom, i synnerhet av nervös art. I många fall finner vi, att den förgängliga kroppen tynger ner själen, i sistnämnda fall åter är det själen som tynger ner kroppen och försvagar den mer och mer. Ja, jag vill inte förneka, att djup och varaktig sorg i hjärtat ibland kan försvaga även en stark kroppskonstitution och lägga grunden till sådana kroppsliga störningar som inte lätt kan botas. Och ändå kan allt detta ändå stå samman med ett mått av den tro som alltjämt verkar i kärlek.

Detta kan sägas vara en luttringseld, och fastän det inte är samma eld som aposteln talar om i det fjärde kapitlet, kan dock många av de uttryck som där används om yttre lidanden också tillämpas på inre svårigheter ?

III.

Men för att komma till den tredje punkten: Vilka är orsakerna till en sådan sorg eller bedrövelse hos en sant troende? Aposteln säger oss tydligt: "ni lider bedrövelse under allehanda prövningar", inte blott många till antalet, utan av många olika slag. De kan skilja sig från varandra på tusen olika sätt på grund av förändring i och uppkomst av oräkneliga omständigheter. Och själva denna olikhet och omväxling gör det svårare att vara på vakt mot dem. Bland dessa får vi räkna alla kroppsliga störningar, framför allt akuta sjukdomar och våldsam smärta av varje slag, antingen den drabbar hela kroppen eller den minsta kroppsdel ? Alla långvariga sjukdomar är ägnade att framkalla samma verkningar även om de inte är så plågsamma. När Gud låter tvinsot drabba oss eller en feber som isar och bränner oss, kan den komma inte bara våra ögon att förtvina utan också vår själ att försmäkta. Detta är särskilt förhållandet med allt det som kallas nervösa rubbningar.

Och vidare, när fattigdomen kommer farande över dig och armodet som en väpnad man, är väl detta en obetydlig frestelse? Är det underligt om detta förorsakar sorg och bedrövelse? Även om det skulle te sig som en obetydlig sak för dem som står på avstånd och ser på eller som går förbi på den andra sidan, ter det sig helt annorlunda för dem som upplever det. Har vi föda och kläder (1 Tim 6:8) ? det sistnämnda ordet omfattar i grundtexten i själva verket inte bara kläder utan också bostad - så må vi låta oss nöja med det, om Guds kärlek är i våra hjärtan. Men vad ska de göra som inte äger någonting av dessa livsnödvändigheter, och som så att säga famnar klippan, ty de äger ingen annan tillflykt? Vad ska de göra som bara har marken att sova på och endast himlen som tak över sig, de som saknar för sig och sina små en torr och varm och ren bostad, ja, till och med kläder för att skydda sig och sina älskade från att bli sjuka av köld, dag som natt? ... Gud uttalade som en förbannelse över mannen att han skulle äta sitt bröd i sitt anletes svett. Men hur många finns inte i detta kristna land som arbetar och trälar och svettas och ändå inte får det bröd som de behöver, utan kämpar med trötthet och hunger på samma gång! Är det inte förfärligt att efter en dags hårt arbete komma tillbaka till ett fattigt, kallt, smutsigt och otrevligt kyffe och där inte ens finna den föda som behövs för att återställa de förbrukade krafterna? Ni som har goda dagar på jorden och som inte lider brist på någonting annat än ögon att se, öron att höra och hjärtan att förstå hur gott Gud har handlar mot er, är det inte förfärligt för en far att söka efter bröd dag för dag och inte finna något, och kanske som tröst finna fem eller sex barn som gråter efter det som han inte kan ge dem. Om han inte hölls tillbaka av en osynlig hand, skulle han inte då tala fritt ut om Gud och dö? Att sakna bröd, att sakna bröd! Vem kan säga vad detta innebär om han inte har upplevt det själv? Jag är förvånad om det inte förorsakar mera än bedrövelse även hos dem som tror.

Kanske vi därefter bör ställa förlusten av dem som var oss nära och kära, förlusten av en öm far eller mor som ännu inte kommit så långt ner i ålderns utförsbacke, eller av ett älskat barn som just trätt in i livet och gripit tag om vårt hjärta, eller av en vän som var själ av vår egen själ ? näst efter Guds nåd den yttersta och bästa gåvan från himlen. Och tusen omständigheter kan öka vår smärta. Kanske barnet, vännen, dog i våra armar, kanske rycktes han bort då vi inte såg det, i sin blomning, bruten som en blomma. I alla dessa fall inte bara kan vi, nej vi bör bli upprörda. Det är Guds mening att vi ska bli det. Han vill inte att vi ska vara stockar och stenar. Han vill att våra känslor ska vara under kontroll, men inte utplånade. Därför, 'den tår som sorgen göt ej klandras må'. Det finns en sorg som inte är synd.

Ännu djupare är den sorg som vi kan känna för dem som är döda, fastän de lever, döda på grund av fientlighet, otacksamhet, avfall, men som en gång var förenade med oss genom de starkaste band. Vem kan uttrycka vad en själarnas vän kan känna för en vän, en broder, som blivit död för Gud, för en make, en hustru, en släkting, ett barn, som rusar in i synden som en stridshäst till drabbningen, och som trots alla skäl och övertalanden skyndar att arbeta på sin egen fördömelse. Och denna själens ångest kan stegras till en outhärdlig höjd genom tanken, att han som nu jagar mot fördärvet en gång började sitt lopp väl. Vad han var i flydda tider tjänar nu inte någon annan uppgift än att göra våra tankar på vad han nu är än mera nedslående och pinande.

Under alla dessa omständigheter kan vi vara förvissade om att vår store motståndare inte skall missa att använda de gynnsamma tillfällena. Han som alltid går omkring som ett rytande lejon och söker vem han må sluka kommer i all synnerhet då att bruka all sin kraft och skicklighet för att om möjligt vinna någon seger över den själ som redan är nedpressad. Han kommer inte att spara sina brinnande pilar, just dem som har största utsikten att träffa och fastna djupast i hjärtat därför att de så väl passar till de frestelser som angriper det. Han ska inge tankar av otro eller hädelse eller grämelse. Han ska göra troligt att Gud inte bryr sig om jorden, att han inte styr den, eller åtminstone att han inte styr den rätt, inte med rättvisa och barmhärtighet. Han ska försöka att egga hjärtat till trots mot Gud, till att förnya vår naturliga fiendskap mot honom. Och om vi försöker att kämpa emot honom med våra egna vapen, om vi börjar att resonera med honom, då kommer utan tvivel vår bedrövelse att tillväxa, ja, kanske kommer fullkomligt mörker att inhölja oss.

Det har ofta lagts fram att det finns ännu en orsak om inte till mörker så åtminstone till bedrövelse, nämligen att Gud har dragit sig undan från själen, emedan det är hans nådiga vilja. Visst gör han det om vi förtörnar hans helige Ande genom antingen utvärtes eller invärtes synd, genom att antingen göra det som är ont eller låta bli att göra det som är gott, genom att ge rum för stolthet eller vrede, för andlig lättja, för dåraktiga begär eller ohämmade lidelser. Men att han någonsin drar sig tillbaka därför att han vill det, bara för att han behagar göra så, det förnekar jag bestämt. Det finns ingen text i hela Bibeln som ger något stöd åt ett sådant antagande.

IV.

Varför tillåter då Gud att bedrövelse drabbar så många av hans barn? Aposteln ger oss ett klart och direkt svar på denna viktiga fråga: "Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig." 1 Petr 1:7. Och 1 Petr 4:12-13 kan även hänvisas till, fastän det ursprungligen syftar på något annat: "Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet."

Av detta lär vi, att Guds första och stora avsikt med att tillåta de prövningar som bringar bedrövelse över hans barn, är att pröva deras tro, som ska prövas genom dessa liksom guldet genom elden. Nu vet vi att guld som prövas i eld därigenom renas så att slagget avskiljs därifrån. Och så är det också med tron i prövningens eld: ju mer den prövas, desto mer renas den. Ja, den inte bara renas, utan den stärks, stadfästes och rikt växer genom så många fler bevis på Guds visdom och makt, kärlek och trofasthet. Detta ? att föröka vår tro ? är alltså en nåderik avsikt med att tillåta dessa mångfaldiga prövningar.

De tjänar även till att pröva, rena, stadfästa och föröka det levande hopp, vartill vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader efter sin stora barmhärtighet har fött oss på nytt. I själva verket måste vårt hopp tillväxa i samma förhållande som vår tro. På denna grund vilar det: eftersom vi tror på hans namn och lever genom tron på Guds Son har vi en fast förväntan om den härlighet som ska uppenbaras. Och följaktligen kommer allt som stärker vår tro också att föröka vårt hopp. Samtidigt tillväxer vår fröjd i Herren, ty denna kan inte annat än följa ett hopp som är fyllt av odödlighet. Det är ur denna synpunkt som aposteln uppmanar de troende: "Gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden." Och just för dessa lidandens skull: "Saliga är ni .. ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er" (1 Petr 4:13-14), och därigenom blir ni i stånd att fröjda er med outsäglig och härlig glädje.

De fröjdar sig desto mera, som de prövningar, vilka förökar deras tro och hopp, även förökar deras kärlek, både deras tacksamhet mot Gud för all hans nåd och deras goda vilja mot alla människor. Desto djupare medvetna de blir om den kärleksfulla godheten hos Gud, deras Frälsare, desto mer upptänds i överensstämmelse därmed deras hjärtan av kärlek till Honom som först älskade oss. Ju klarare och starkare vittnesbörd de har om den härlighet som ska uppenbaras, desto mer älskar de honom som har förvärvat den åt dem och som har givit Anden till en underpant därpå i deras hjärtan. Och detta, att deras kärlek ska förökas, är ett annat syfte med de prövningar som Gud tillåtit komma över dem.

Ännu en följd är att de fortskrider i helighet, såväl i sitt hjärta som i sin vandel. Den senare är en naturlig följd av den förra, ty ett gott träd frambringar god frukt. Och all invärtes helighet är den omedelbara frukten av den tro som är verksam i kärlek. Så renar den salige Anden hjärtat från högmod, själviskhet, lidelse, från kärlek till världen, från dåraktiga och skadliga begär, från låga och fåfängliga böjelser. Dessutom har hemsökelser, som helgats av Gud, genom Guds nåd en omedelbar och direkt verkan att fostra till helighet. Genom Hans Andes verk gör de själen alltmer ödmjuk och ringa inför Gud. De ingjuter lugn och mjukhet i vår oroliga ande, tämjer vårt väsens obändighet, hindrar vår motspänstighet och vårt egensinne, korsfäster oss för världen och får oss att förvänta all vår styrka från och söka all vår lycka i Gud.

Och allt detta sammanfattas i det stora slutmålet, att vår tro, vårt hopp, vår kärlek och vår helighet må befinnas lända ? om det inte redan har gjort det ? till pris från Gud själv och ära från människor och änglar, och till härlighet som den store Domaren ska förläna alla dem som har uthärdat till slutet. Och detta ska på den fruktansvärda dagen tilldelas var och en efter hans gärningar, efter de gärningar som Gud har utfört i hans hjärta, och efter de yttre gärningar som han har utfört för Gud. Och likaså efter vad han har lidit, så att alla dessa prövningar blir en outsäglig vinning. På många sätt bereder således dessa bedrövelser, som varar ett ögonblick och väger lätt, på ett oändligt rikt sätt en härlighet som varar tungt och varar i evighet ( 2 Kor 4:17).

Lägg härtill den hjälp som andra kan få av att se vårt sätt att lida bedrövelse. Av erfarenhet vet vi, att ett föredöme ofta gör ett djupare intryck på oss än en föreskrift. Och vilka föredömen har ett starkare inflytande inte bara på dem som är delaktiga av en lika dyrbar tro, utan även på dem som inte har lärt känna Gud, än exemplet av en själ som är klar och lugn mitt under stormen, bedrövad men alltid glad, ödmjukt villig att underkasta sig Guds vilja hur smärtsamt det än må kännas, en själ som under sjukdom och plåga säger: "Skulle jag inte dricka den kalk som Fadern har gett mig?", och som vid förlust och saknad säger: "Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn." (Joh 18:11, Job 1:21.)

Jag ska till sist ge några slutsatser.

?

Det kan vara nödvändigt att vi lider bedrövelse en liten tid, för att vi ska uppnå det som här ovan beskrivits, åtminstone i den mån som den är en naturlig följd av de allehanda prövningar som är nödvändiga för att pröva och föröka vår tro, stadfästa och utvidga vårt hopp, rena vårt hjärta från alla oheliga böjelser och fullkomna oss i kärlek. Och för att ge glans åt vår krona och öka tyngden av den härlighet som ska vara i evighet.

Från apostelns sätt att framställa det kan vi för det tredje säga att inte ens bedrövelse alltid är nödvändig. "Om ni också nu en liten tid, där så måste ske" ? alltså är det inte nödvändigt för alla människor och inte heller under alla tider för någon människa. Gud har både makt och vishet, och han kan, när han så vill, verka samma nådens verk i en själ med andra medel. Och ibland gör han så. Han leder dem som han behagar att handla så med att gå från kraft till kraft, ända till dess att de fullbordar sin helgelse i gudsfruktan (2 Kor 7:1) utan att de lider nästan någon bedrövelse alls, ty han har absolut makt över människans hjärta och låter alla dess källor välla efter sitt behag. Men dessa fall är sällsynta. Gud ser, att det i allmänhet är gott att i lidandets smältugn pröva de människor som behagar honom. Allehanda prövningar och bedrövelse är alltså i högre eller lägre grad en vanlig lott för hans käraste barn.

Vi behöver därför inte vara lika angelägna om att undvika bedrövelse som att bli förvandlade till bättre kristna genom bedrövelse ... Närhelst bedrövelse kommer, låt oss då rikta vårt öga mot de nåderika syften för vilka den är sänd, och med all iver vinnlägga oss om att inte göra om intet Guds rådslag beträffande oss. Må vi allvarligt arbeta tillsammans med honom genom den nåd som han oavlåtligt ger oss, på att rena oss från allt som befläckar kött och ande och dagligen tillväxa i vår Herres, Jesu Kristi, nåd, till dess vi mottages i hans eviga rike.


Rodney Howard-Browne & "TorontoVälsignelsen" del 1

Rodney Howard-Browne & "TorontoVälsignelsen" del 1

I våra dagar är det bara få människor i de evangelikala kyrkorna som inte har hört talas om det fenomen som kallas "skratt i Anden". Det har alltmer manifesterats i församlingar i USA, Kanada, England och Skandinavien och sprider sig snabbt till nya församlingar över hela världen. När jag först fick höra talas om det här feno- menet så ville jag genast forska och skriva om det. Men jag kände att jag borde vänta en tid för att se hur det skulle utveckla sig och vilken andlig frukt som skulle komma ur det. Nu tror jag att det är rätt tidpunkt för att komma med en rapport.

Vad är "skratt i Anden"

Många kyrkor rapporterar att spontant, okontrollerbart skratt bryter ut i deras församlingar, till och med under högtidliga stunder, såsom Herrens nattvard eller under predikan. Det finns rapporter om okontrollerbar gråt, folk som faller till golvet i extatisk trans, människor som ryter som lejon och skäller som hundar. En del stapplar och raglar omkring som berusade och kan inte gå rakt. För enkelhetens skull kallar man allt detta "skratt i Anden" eftersom skrattet är det dominerande fenomenet. Det är helt enkelt så att alla möjliga fysiska manifestationer sägs vara helt under den helige Andes konroll.

De som förespråkar dessa fenomen säger att de är bevis för att Anden gensvarar på människors längtan efter nya tecken från Gud, att den helige Ande visar sin kraft - precis som det en gång hände på Azusa Street (Los Angeles) vid detta sekels början. De påminner om väckelsen i Wales, Cane Ridge-väckelsen i Bourbon County, Kentucky år 1801 och nämner predikanter som Chales Finney för att bekräfta och godkänna dessa "skratt i Anden" upplevelser.

Motståndarna säger att det i bästa fall rör sig om köttsliga fenomen eller i värsta fall om demonisk aktivitet. De som tror att det kommer från Gud hänvisar till förvandlade liv, fördjupad Jesus-hängivenhet, stort gensvar till frälsningsbudskapet, förnyad kraft och meningsfullhet i människors tjänst för Gud och många andra olika slags positiva resultat. Men, det finns också rapporter om demoniskt betryck, självmordskänslor och förlorad tro efter att ha upplevt "skratt i Anden."

Vad man än har för tankar om dessa fenomen så har de fått stor genomslagskraft bland kristna ledare i alla läger. Fenomenen manifesteras särskilt starkt hos trosrörelsen och inom Vineyardrörelsen liksom bland karismatiker i de gamla kyrkorna, tex den Anglikanska. De som söker sig till "skratt i Anden"-möten kommer från så olika sammanhang som baptismen och katolicismen.

"Skratt i Anden" har godkänts och stöds av Oral Roberts, Marilyn Hickey, Paul och Jan Crouch, Karl Strader, Larry Tomszack, Kenneth Copeland, Benny Hinn, John Wimber och många andra.

Samtidigt som det påstås att dessa fenomen uppstått helt spontant kan alltsammans spåras tillbaka till en enda man, nämligen Rodney Howard-Browne som tidigare verkade som evangelist i Sydafrika. Uppsvinget för rörelsen har sitt ursprung i speciellt en församling -- Toronto Airport Vineyard-kyrkan i Toronto -- välkänd för den sk "Toronto-välsignelsen."

"Toronto-välsignelsen"

Människor har kommit från världens alla hörn till Toronto Airport Vineyard i hopp om att få uppleva "skratt i Anden". Denna församlings inflytande på "skrattväckelsen" har varit så stort att tidskriften Charisma ägnade större delen av sitt februarinummer 1995 åt Toronto-välsignelsen. Hur började det?

Den 20 januari 1994 hölls det första av en serie väckel- semöten i en liten kyrka som hade sina lokaler i ett industriområde nära Pearson Int. Airport i Toronto. Inom ett år hade denna kyrka -- enligt Charismas Daina Doucet -- blivit "ett slags Mekka." Så många människor sökte ett tecken från Gud att kyrkan hade möten varje kväll utom måndag. Även världsliga media visade intresse för dessa fenomen genom tidningsartiklar och TV-reportage. Reportagen och artiklarna intresserade sig främst för de fysiska manifestationer som förekom på dessa möten.

Charismas Daina Doucet säger:
...Mötesdeltagare överväldigas av skratt, gråt, stönanden, skakningar, fall till golvet och till mångas förtret olika ljudyttringar som kan beskrivas som "en blandning av djungel och bondgård."Men rapporterna om förvandlade liv är mer betydelsefulla: Helanden, upprättade relationer och ökad gudshängivenhet. Enligt Doucet kan man finna ursprunget till Toronto-välsignelsen hos Vineyard-pastorn Randy Clarkfrån St. Louis, Missouri som hade påverkats av Rodney Howard-Browne mot slutet av 1993. Det som från början skulle vara en fyra-dagars mötesserie med Randy Clark växte till månader av kvällsmöten som ibland varade till klockan tre på morgonen.

Nyheterna om rörelsen spred sig och i april 1994 började nyfikna utländska besökare komma till Toronto. Fram till december hade sammanlagt 75.000 personer från nästan alla länder satt sin fot i Airport Vineyard-kyrkan. Den allt mer ökande närvaron har varit mer än 200.000, varav 10.000 präster/predikanter.

Man kan helt korrekt säga att ingen hade hört talas om Howard-Browne och "skratt i Anden" förrän Randy Clark tog med sig det han tagit emot av Howard-Browne till Toronto Vineyard. Även om Howard-Browne är den mest framträdande talesmannen för detta fenomen så har det blivit en Vineyard-rörelse som har spritt sig till Europa, Asien, Afrika och andra delar av världen. Toronto-välsignelsen har fått särskilt stort inflytande i Storbritannien, där den har berört alla samfund på något sätt och man beräknar att mellan 2.500 och 4.000 församlingar har haft möten liknande dem i Toronto Airport Vineyard.

Är detta överdrift eller stämmer dessa fantastiska uppgifter med verkligheten? Jag har mina tvivel, eftersom jag känner till karismatikernas förkärlek för "evangeliserande tal." (dvs tendensen att "i tro ta ut" fler omvända, andedöpta osv än vad det i verkligheten finns, för att det man uttalat i tro ska manifesteras. övers. anm) Men antalet är inte lika viktigt som dessa fenomens verkliga andliga ursprung och dess verkliga andliga konsekvenser.

Ursprungen

Rodney Howard-Browne, en stor och kraftig, 1,85 cm lång, karismatisk predikant från Sydafrika, föddes den 12:e juni 1961 i Port Elizabeth. Han säger själv att han gav sitt liv till Kristus vid fem års ålder och att han blev fylld med den helige Ande åtta år gammal. 1979 tillbringade han många timmar i bön av längtan efter en djupare erfarenhet av Gud och utmanande Honom:

"Antingen kommer du hit ner och vidrör mig eller så kommer jag upp till dig och vidrör dig," bad han desperat. Plötsligt kändes det som om hela hans kropp brann. Han började skratta okontrollerat. Sedan grät han och började tala i tungor. "Jag blev inkopplad på det himmelska elnätet," skrev han sedan i sin bok 'Vidrörd av Gud.' "Och alltsedan dess har det varit min längtan att få andra människor inkopplade."

Under de följande tio åren flyttade Howard-Browne omkring, verkade som pastor i Rhema Church i Johannesburg under två år, innan han flyttade till USA 1987. Han blev en resande predikant med kortvariga engagemang runt om i landet. I april 1989 predikade han i en kyrka nära Albany, New York och det var som här som "skratt i Anden" först bröt ut. Browne berättar att det var som om en tung filt föll över honom. Snart började folk falla ner från sina sittplatser, en del skrattade, andra grät. Från det tillfället växte ryktet om honom.

Han grundade "the Rodney Howard-Browne Evange- listic Association" i Louisville, Kentucky. På våren 1993 fick han en inbjudan av pastor Karl Strader i Carpenter's Church, Lakeland Florida att predika där. Den planerade veckolånga mötesserien kom att vara i över tre veckor. Eftersom gudstjänsterna sändes på radio, började många människor komma till Carpenter's Church för att få uppleva det som de hört på radio.

Det dröjde inte länge förrän Howard-Browne kunde ses på Trinity Broadcasting Network (TBN). Strax där- efter började Howard-Brownes inflytande breda ut sig över Toronto Airport Vineyard genom Randy Clarks besök. Därefter har det spritt sig från kyrkan i Toronto till kyrkor över hela världen, främst via Vineyardrörelsen.

Man skulle alltså kunna konstatera att skratt-väckelsen och dess populäritet kan spåras till en enda man, Rodney Howard-Browne, till hans inflytande genom radio och TV och hans påverkan på Randy Clark.

Men, är detta hela sanningen? Paret Charles och Frances Hunter (de sk "Happy Hunters") vill inte bli överglänsta av Howard-Browne eller Vineyardrörelsen utan berättar att de upplevde samma fenomen för åtskilliga år sedan. Inte förrän 1994 beslöt de att berätta om det för oss i sin bok "Holy Laughter." Frances Hunter uppger att hon föll under den helige Andes kraft vid en Full Gospel Businessmen's Fellowship bankett i Houston. Hon glömmer att ange årtalet men de hade precis kommit med den karismatiska rörelsen, så det måste röra sig om 60 eller allra senast 70-talet. Frances föll till golvet samtidigt som Charles och fann sig vara fastklistrad till golvet, oförmögen att röra sig. Sedan exploderade hon i okontrollerbart skratt i ungefär en halvtimme, varpå den helige Ande sägs ha släppt henne ur sitt grepp.

Detta var bara början på "skratt i Anden" för paret Hunter. Sedan tycks detta fenomen ha manifesterats på deras möten, nästan alltid åtföljt av fysiska helanden. Eftersom det karismatiska var något nytt för dem då, ville paret Hunter veta vad det var för fenomen. De rådfrågade sin gode vän Lester Sumrall.

Dr Sumrall sa: "Det ni upplevt på era möten är " Heligt skratt i Anden." Sedan fortsatte han: "Det som kommer från Gud är heligt och det som är heligt är laddat med kraft." Nu började vi förstå varför de ovanliga helandena skedde, på grund av att det var ett övernaturligt ingripande av Gud och det förde med sig övernaturlig, helande kraft. Halleluja!

Man kan fråga sig varför paret Hunter aldrig propagerade för "skratt i Anden" förrän det blev populärt genom Howard-Browne och Vineyard. Hunters nämner dock Howard-Browne och tillskriver honom förtjänsten av att ha givit dem "skratt i Anden" som gåva genom handpåläggning. Men de vill framstå som upphov till och experter på detta fenomen.

Men vänta nu! Vi har en person vars "skratt i Anden"-erfarenhet har gjorts tidigare än paret Hunter. Derek Prince konstaterade i Charisma: "Jag tror att den heliga Ande ibland ger människor ett långvarigt, sprudlande skratt till synes utan någon anledning. Jag måste tro det, eftersom det var på det sättet jag blev frälst för mer än 50 år sedan."

Ett tidigare prejudikat?

De som nu förmedlar "skratt i Anden" förklarar för oss att detta egentligen inte är något nytt utan att det alltid har varit ett inslag i väckelse. Charisma Magazine citerar t. ex Jonathan Edwards från "the First Great Awakening" på 1730-talet:

"Det var oerhört underbart att se hur en människas känslor ibland sattes i rörelse -- när Gud, som det tycktes, plötsligt öppnade deras ögon och lät dem få en aning av sin nåd. Deras glädjefyllda förvåning fröjdade deras hjärtan så att de brutit ut i skratt och tårar, ofta samtidigt, det bröt fram likt en flod och blandades med högljudda snyftningar. Ibland har de inte kunnat låta bli att ropa högt."

Den som blivit överbevisad om sin synd kan mycket väl skratta eller gråta efter det han erfarit frihet från fördömelse och fångenskap i synden, en erfarenhet som är en följd av bekännelse och omvändelse. Men det finns inget som talar för att han skulle skälla som en hund eller låta som något annat djur. Historiskt sett, har ett sådant beteende tillskrivits demonisk besättelse, inte någon gåva från den helige Ande.

Även om de som idag propagerar för "skratt i Anden" gärna vill hänvisa till Jonathan Edwards som ett sätt att få dessa fenomen godkända, så ger historien inget stöd åt deras anspråk. Charisma citerar den evangelikale historikern Richard Lovelace vid Gordon-Conwell seminariet i Massachussetts:

Även om våra dagars skratt-fenomen är något nytt för Lovelace, säger han att Peter Cartwright, en metodistisk resepredikant och verksam under "the Second Great Awakening" på 1800-talet, skulle varit positiv till det. "Men Jonathan Edwards och Puritanerna skulle inte hållit med," tillägger han. De brukade säga att när solen skiner på träsket så stiger dimman. Den mänskliga naturen är full av orenheter, kanske med demoniskt ursprung, som kommer ut när evangeliet kommerin. Enligt vad jag har läst om väckelser, så var det det som hände."Helt klart betraktar inte Howard-Browne "skratt i Anden" som demoniskt och han vägrar "käbbla" om tolkningar av väckelsehistorien." Det är oviktigt -- för honom -- om detta skratt fanns i "the Second Great Awakening."Vare sig det fanns där eller inte, så "händer det just nu," säger han.

Om Howard-Browne inte vill käbbla om tidigare väckelser, varför tar han då själv upp ämnet genom att citera väckelsehistorien? ...evangelisten citerar vissa tilltillfällen av otyglad munterhet i amerikansk religion. Den "obeskivliga glädje" som Charles Finney beskriver var, säger Howard-Browne, i själva verket skratt. Han omnämner den berömda väckelsen i Cane Ridge, Kentucky som en föraning av det han ser 1994.

Om det är ett "icke-problem" så borde det inte innebära något problem att försöka bevisa att det verkligen rör sig om "skratt i Anden." Ändå är det ett problem.

Så borde t.ex skribenten i Charisma inte ha sagt:"Det är ett "icke-problem" om man kan finna detta skratt i "the Second Great Awakening." Istället borde hon sagt "Att inte finna detta skratt..." Så som det nu formulerades antyder hon att detta skratt kunde finnas i "the Second Great Awakening.

Det finns i själva verket ingen historisk händelse man kan peka på för att legitimera det som i våra dagar händer i samband med Rodney Howard-Browne eller i Vineyard och andra "skratt i Anden"-möten. Och även om det verkligen fanns någon sådan historisk händelse skulle det bara innebära, i bästa fall, att samma krafter som nu sätter igång "skratt i Anden" även var verksamma då. Än sen då? Det finns ändå ingen biblisk föregångare!

Jo, men det finns det visst, invänder förespråkarna för "skratt i Anden." Det var den helige Andes utgjutande vid Pingst såsom det berättas i Apostlagärningarna.

Då vill jag svara att det utgjutandet resulterade i att lärjungarna predikade evangelium till omvändelse allt medan den helige Ande gav dem förmågan att tala olika språk så att de tillresande från andra länder kunde höra och förstå. Det är så långt man kan komma ifrån det som händer när dessa "skratt i Anden"-predikanter framträder.

Kommer detta från Gud?


Hur går "skratt i Anden"-anhängarna tillväga för att avgöra om detta fenomen kommer från Gud eller inte? Citerar de skriften på ett korrekt sätt? Åtföljs deras tjänst med omisskänliga tecken och under som på apost- larnas tid? Nej. Tvärtom, de baserar sitt omdöme på resultat som kan märkas och på om det slår igenom eller inte. Howard-Browne säger: "Beviset på att det är Gud som verkar är att när jag reser därifrån, så upphör det inte."

Howard-Browne nedvärderar dem som vill pröva hans metoder teologiskt. Varför? därför att hans metoder inte skulle klara en teologisk prövning. Varje välgrundad teologisk prövning måste ske utifrån Skriftens klara undervisning och det klarar inte "skratt i Anden." Det enda bedömningssätt skratt-anhängarna vill använda sig av är att någonting händer.

Alltsedan mars 1994 har Howard-Browne besökt Carpernter's Church ytterligare tre gånger. Församlingen har fått 800 nya medlemmar och dess inkomster har ökat med 30%, enl. Karl Strader. 'Jag har varit här i 28 år och har aldrig upplevt något liknande,' tillägger han. 'Vi har fått döpa 2.200 personer. Vi fick hålla på nästan till klockan två på natten och Rodney döpte dem sex åt gången i vår pool.Det är därför vi tror att det är väckelse.'

Strader bjöd in pastor Ron Clarke från Living Water Church i Tampa, Florida till ett möte. Först var han skeptisk men sen låg han där plötsligt på golvet och skrattade okontrollerat...

Clarke skrattar fortfarande. På ett år har medlemsantalet i hans församling ökat från 800 till 1.500 och nyligen köpte församlingen en ny byggnad. Clarke säger att antalet omvändelser, andedop och helanden har skjutit i höjden.

Så väckelsen har kommit, inte genom att evangelium förkunnas utan genom påstått okontollerbart skratt. Så underligt att Skriften inte berättar om något enda sådant tillfälle.
Apostlarna gjorde verkligen under och tecken men evangeliet förkunnades alltid klart och rent och människor uppmanades att omvända sig. Detta händer sällan , om någonsin, där "skratt i Anden" härjar.

Rodney Howard Browne del 2Godkännande genom resultat

Paret Hunter påstår att syftet med "skratt i Anden" är att åstadkomma helande. De lägger fram vittnesbörd efter vittnesbörd från människor som blivit helade i samband med att de upplevt "skratt i Anden." De hänvisar även till förvandlade liv liksom även de inom Torontovälsignelsen och Howard-Browne kretsarna gör.

Folk började vittna om underbara förändringar i sina liv. Många uppvisade en ny hunger efter Gud och en ny längtan efter att få se Honom förhärligad. Dåliga förhållanden blev helade och svaga äktenskap stärktes på ett underbart sätt. Människor som förut var deprimerade blev så förvandlade att de inte gick att känna igen.

Församlingsledare hänvisar till den andliga frukt som visar sig i människors liv. Rent allmänt, säger de, kan man påvisa att människor säger sig erfara en djupare gemenskap med Gud. Omvändelse sker både på det personliga planet och i församlingen som helhet. Människor låter sig förvandlas av förlåtelse, relationer helas och familjer återupprättas.

Gud kan natuligtvis verka i människors liv. Men, resul- taten är subjektiva. Kommer de också att bestå? Baseras resultaten på känslor eller är de verkligen den helige Andes verk? Sekter framhäver ofta resultat som t.ex förvandlade liv för att legitimera sin tro och sina tillvägagångsätt. Borde vi inte vara kritiska till sådant?

Dessutom, samma resultat som "skratt i Anden"-anhängare åberopar kan man även finna bland icke-karismatiker utan att de haft några extraordinära upplevelser. Man kan fråga sig: "Vem är den andligt sett mest mogne? De vilkas liv förvandlas genom att de villigt underordnar sig Guds ord eller de som icke kan eller vill förändras om de inte får uppleva övernaturliga manifestationer i sina liv?" Jag tror att Skriften skulle svara att det är de först nämnda.

Är sådana här omvändelser äkta? Använder Gud "skratt i Anden" för att omvända människor? Det måste vi överlämna åt Herren. Han både kan och vill använda många saker för att få människors uppmärksamhet. Men, detta betyder inte att han godkänner dem. Ofta händer det att det som Satan vill åstadkomma något ont med, kan Gud använda till något gott.

Jag känner människor som först blev intresserade av att vandra med Gud medan de besökte Crystal Cathedral. Idag vet de att Robert Schullers teologi är fel och skulle inte vilja besöka gudstjänsterna där igen. Men de förstår också att trots deras okunskap, använde sig Gud av den lilla insikt de fått för att leda dem vidare till sann tro. Låt oss inte blanda ihop Guds nåd med människors dårskap. Inte heller bör vi låta hans nåd rättfärdiggöra vår dårskap. Och låt oss inte göra det misstaget att vi jäm- ställer resultat med sanning.

Ändå, vare sig "skratt i Anden" åtföljs av helanden och förvandlade liv eller inte, så upplever människor någonting. De erfar något som övertygar dem om att Gud uppenbarar sig för dem på ett unikt sätt. Men är det verkligen från Gud? Eller är det demoniskt? Eller är det helt enkelt köttet? Kan det vara så att alla tre källorna manifesteras samtidigt? Till och med "skratt i Anden" förespråkarna tror inte att alla manifestationer kommer ifrån Gud. Även om de missar att inte tillskriva demonerna en del manifestationer, så medger de faktiskt att människans köttsliga natur kan vara inblandad.

Pingstvänner eller karismatiker är inte helt främmande för sådana manifestationer som svimningar, gråt eller skratt. Däremot är det mera problematiskt med olika djurläten -- särskilt hundskall eller rytanden som rapporterats från Toronto, London och andra platser.

Åsikterna går vitt isär när det gäller dessa lätens ursprung. Många tar avstånd från dem och förklarar att de är demoniska. Andra hävdar att de helt enkelt är köttsliga gensvar på den helige Ande. I den engelska tidskriften Alpha antyder Marc Dupont från Toronto Vineyard att dessa läten kan komma från Gud. Han berättar att han bad för Gideon Chui en kinesisk pingstpastor från Vancouver. 'Han började ryta som ett lejon,' berättar Dupont och anmärker att han i normala fall skulle ansett att Chui behövde befrias från en demon. Men han trodde att Chuis ovanliga läten utgjorde ett förebådande tecken från Gud. 'Denna symboliska, profetiska handling talar om att Lejonet av Juda skall triumfera,' förklarar Dupont.

Ska vi då anta att de som skäller som hundar förebådar Kristi triumf i en annan gestalt? Hundar är orena djur (precis som lejon). Kan vi verkligen föreställa oss Jesus eller någon av apostlarna skälla som hundar eller ryta som lejon? Vem har väl varit mera andefyllda än de? Hur kan man bortse från dessa fakta? Jag tror att John Wimber ger oss en ledtråd:

John Wimber intar en ganska neutral hållning till de mer bisarra fenomenen. "Såvitt jag kan se finns det inget i Skriften som stöder dessa fenomen, inte heller finner jag något sådant stöd i kyrkohistorien," skriver John Wimber. "Så jag känner mig inte tvungen att förklara dem. De är bara fenomen. Det är bara sätt genom vilka människor reagerar på Guds handlande."

Vilket häpnadsväckande uttalande. Hans Vineyardrörelse har fullkomligt exploderat av detta, rörelsen har exporterat dessa fenomen ut över hela världen, och ändå känner han sig inte skyldig att förklara dem, fastän han själv medger att han inte funnit något liknande vare sig i Skriften eller i kyrkohistorien. Hur stämmer detta med Skriftens uppmaning till oss att pröva andarna för att utröna om de kommer från Gud eller inte?

Mina kära sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen. (1Joh. 4:1)

Man påstår att prövningen består i huruvida man bekänner att Jesus Kristus blev människa eller inte (vers 2-3). Och detta finner naturligtvis "skratt i Anden" anhängare inte alls svårt att erkänna. I historiens ljus förstår vi att vid den tidpunkt då Johannes skrev dessa ord, skulle ingen utom en sann lärjunge kunna säga att Jesus Kristus blivit kött. Likaledes skulle ingen kunna säga "Jesus är Herre" utom genom den helige Ande. (1 Kor 12:3)

Ingen kan förneka att idag kan många bedragare hävda att Jesus blev människa, ja, de använder t.om uttrycket "Jesus är Herre." Mormonerna, påven, Jehovas vittnen och nästan alla pseudo-kristna sekter och falska lärare som kommit i Jesu namn, vittnar villigt om dessa sanningar. Detta är ett tecken på att vi lever i de yttersta dagarna. Medan det i alla tider funnits falska profeter, blir det i de yttersta dagarna en snabb förökning av falska profeter med bedrägliga tecken och under. Därför måste prövandet idag innebära att pröva något gentemot Guds Ord. Alltså, de ord som gäller i 1 Joh 4:1-3 är "tro inte varje ande men pröva om andarna är från Gud."

Det är särskilt viktigt i våra dagar -- oavsett vår trosbekännelse -- att alltid pröva andarna. Och hur gör vi det? Lukas ger oss ett exempel i Apg 17:11 när han talar om judarna i Beroia: "Judarna där var mer vidsynta än de i Thessalonike. De tog emot ordet med stor välvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde." Folket i Beroia accepterade inte utan vidare det lärjungarna berättade för dem även om deras ord var smorda av den helige Ande. De sökte i skrifterna för att få veta om det som de fått höra var sant. Om en lära eller manifestation inte klarar av att granskas enligt Skriften, så måste de förkastas.

En rätt bibeltolkning ger inget utrymme för en felaktig tillämpning av Guds Ord i ett försök att understödja ett godkännande av allsköns läror och fenomen. Bibelställena måste tillämpas på ett korrekt sätt och i sitt rätta sammanhang för att de troende ska kunna acceptera dem. Eftersom det -- enligt John Wimbers eget medgivande -- "inte finns något i Skriften som ger något stöd för dessa fenomen," måste de anses vara obibliska eller, i bästa fall, utom-bibliska. Låt oss anta det bästa, att de är utom-bibliska. Om så är fallet, borde anhängarna vara försiktiga i sina omdömen om dem som inte söker dessa erfarenheter eller inte accepterar att de är från Gud. De borde inte vara så snara att påstå att de andra missar att följa med i Guds verk eller att de "stängt sig för den helige Ande." De borde åtminstone vara villiga att ge människor tid att pröva detta. Men, ges det verkligen tillfälle till det?

Låt inte ditt förstånd vara i vägen! Charles och Frances Hunter uppmanar oss att inte pröva utan att löpa linan fullt ut.

"Kan detta vara Guds sätt att föra oss in i den sista stora väckelsen innan Jesus kommer åter? Hur det nu än är med det, så kan vi känna att den helige Ande verkar, och vi vill vara mitt i det skeendet! Doppa inte tån i vattnet för att se hur varmt det är! Vänta inte! Hoppa rakt ner i strömmen!"

Verkligen? Bara hoppa i ? Ska vi inte pröva det? Sådana uppmaningar är helt emot Skriften. Det är samma slags taktik som sekter använder för att skrämma människor till att bli medlemmar. Använd inte ditt förstånd:

"Det är viktigt att vi alltid är helt öppna för den helige Ande. Vi får inte vara så stängda att vi inte inser att Gud kan verka på ett så nytt och fantastiskt sätt att vårt begränsade förstånd ej kan fatta det! Låt oss bara njuta utan att försöka komma underfund med Gud."

Paret Hunters ordval antyder att de kanske inte är helt och hållet positiva till detta nya. De använder frasen "Hur det nu än är med det" och "Gud kanske kan verka." Ändå insisterar de på att vi inte ska pröva det de förespråkar. Detta resonemang är typiskt för de flesta av de mest kända "skratt i Anden" predikanterna, inklusive Rodney Howard-Browne:

Howard-Browne nedvärderar dem som försöker pröva hans metoder teologiskt. "Du kan inte förstå det Gud gör i dessa möten genom att analysera dem," säger han. "Det finns bara ett sätt att förstå vad Gud gör och det är med hjärtat."

Men hjärtat är svekfullt och syndigt -- till och med hos en troende. Därför uppmanar Skriften oss att rannsaka och döma oss själva. I oss själva är vi fortfarande en del av det oåterlösta köttet. Skriften manar oss ideligen att inte lita till våra hjärtan men inte nog med det, den manar oss också att bevara vårt förstånd sunt och pröva allt som kommer i Kristi namn. När Lukas berömmer folket i Beroia för att de sökte efter sanningen, berättar han att de "tog emot ordet med stor välvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde." (Apg 17:11)

Vi behöver ett klart och vaket förstånd för att urskilja sanning från lögn. Vi ska inte lita på dem som uppmanar oss att inte använda vårt förstånd. Ingen sann Guds tjänare skulle kunna säga något sådant till oss.

Det är något som inte stämmer här (dvs i "skratt i Anden" anhängarnas resonemang. övers. anm.) Inte heller stämmer det när Terry Virgo, en pastor från Columbia Missouri, först stöder denna rörelse helhjärtat men sedan säger att dess sanningshalt måste prövas utifrån Skriften:

När du ger dig in i det övernaturliga betyder det inte att du ska lämna förståndet hemma. Det vi upplever kan vara häpnadsväckande -- något som inte ingår i vårt normala liv -- men vi borde kunna gå till Skriften och där hitta liknande händelser och syftet med dem.

Men inget sådant står att finna i Bibeln. Vi kan finna många liknande dubbla budskap från "skratt i Anden" förespråkarna, till och med i samma diskussionsforum. Ett exempel: I Charisma 95/2 antyder Mona Johnian att förfärliga konsekvenser väntar dem som inte vill "flöda med" i detta nya som händer:

Som troende måste vi besvara följande fråga: Vill vi flöda med Guds planer och syften för denna tid eller blir vi ett hinder för väckelsen? Det bekymrar mig att många riskerar att skapa en falsk säkerhetszon åt sig själva. På grund av sin inställning säger de: "Jag känner mig osäker inför det här nya. Det är bäst att vänta och se hur det utvecklar sig." Men Jesus sa, "Den som inte är med mig, han är emot mig" (Matt 12:30) Pingst har aldrig varit, och är inte, en valmöjlighet. I Guds ögon är vi antingen för eller emot det han gör vid en speciell tidpunkt.

En människa som inte blint accepterar en utom-biblisk lära eller beteende kan inte automatiskt placeras bland Kristi fiender. Vi kan fortfarande vara för Honom. Det är förmätet att säga att vi är emot Honom endast därför att vi inte vill flöda med.

En del har påstått att vi inte kan bedöma dessa fenomen utan att ha tagit del av dem med ett öppet sinne. Men om erfarenheten är den enda grund på vilken vi kan avgöra vad som är rätt eller fel, vilket syfte tjänar då Guds Ande och Guds Ord? Om vi skulle iakttaga alla sorters religiösa trender med ett öppet sinne, skulle det hindra en rätt bedömning. Det skulle vara bättre iakttaga allt med ett sinne som är i harmoni med den helige Ande. Derek Prince säger faktiskt, samtidigt som han rekommenderar denna rörelse:

Det är helt riktigt att närma sig ovanliga manifestationer med försiktighet men inte med blott och bart negativ skepticism. Bara för att en rörelse är okonventionell eller till och med extraordinär, behöver det inte nödvändigtvis innebära att den inte kommer från Gud.

Om man prövar något utifrån Guds Ord är det natur- ligtvis inte fråga om blind skepticism. Så är inte heller fallet om slutsatsen blir att förkasta utom-bibliska fenomen.

Charismas utgivare Steven Strang går ännu längre i sin uppmaning till försiktighet. Han fick själv uppleva att bli "slagen av Anden" i Toronto Airport Vineyard, men han vill trots det inte personligen rekommendera "skratt i Anden", fastän han publicerat andra människors entusiastiska berättelser:

Kan jag rekommendera det jag såg och upplevde i Toronto? Nej, eftersom jag fortfarande inte förstår så mycket av det. Liknande manifestationer har funnits i gångna väckelser, men jag tror att en erfarenhet även måste vara grundad i Guds Ord. Dessutom är jag orolig. Jag är orolig för att en sådan rörelse kan leda till att en ny "andlig elit" bildas där de som varit med om ovanliga manifestationer sedan skyltar med dem som "andliga medaljer." Jag är också orolig för att manifestationerna i sig blir så betydelsefulla att de som inte tar emot dem genom Andens kraft kanske handskas med dem som Simon Trollkarlen gjorde i Apg. 8. Slutligen är jag orolig för att det bildas ett nytt samfund av skrikare, krumbuktare (=folk som rycker, darrar, vrider sig konstigt "i Anden") och skrattare.
Omöjligt säger du? Kom ihåg Shakers (shake-skaka, darra) och Quakers (quake-skälva, darra) -- religiösa sekter som fått sina namn efter de fenomen som gjort dem kända.

Strangs iakttagelser är väl värda att tas på allvar. Han for till Toronto, och han upplevde själv någonting där. Ändå är han förbehållsam när det gäller att rekommendera fenomenen eftersom de inte kan styrkas av Guds Ord. Och om man vet det minsta lilla om Charisma kan man inte betvivla Strangs brinnande intresse för karismatiken. Han säger att han anar Guds hand i det som sker eftersom det händer över hela världen. Men Islam finns också i hela världen. Hans avslutande råd kan vi däremot alla instämma i: ...låt oss be om vishet och urskillningsförmåga, och om nåden att kunna följa Pauli råd: "Pröva allt, behåll det som är gott." (1 Thess 5:21)

Hädar vi den helige Ande?

De som förnekar att dessa fenomen kommer från Gud kommer utan tvivel att anklagas för att häda den helige Ande. De upplevelse-orienterade hänvisar till Matt 12:31-32 och hävdar att de som tillskriver Satan eller köttet det som de själva anser vara från den helige Ande, de har hädat Anden.

Detta är allvarliga anklagelser. De som hädar den helige Ande är fördömda för evigt. Enligt Jesus själv blir de inte förlåtna vare sig i denna världen eller i den tillkommande. Detta borde få oss att vara försiktiga när vi bedömer övernaturliga fenomen eller sådant som till synes verkar vara övernaturligt. Helt visst måste vi vaka över våra hjärtan och förvissa oss om att vi inte står emot Guds nåd på grund av orena motiv.

Många som känner olust inför dessa nya fenomen men som saknar kunskap att urskilja vad det egentligen handlar om, grips av fruktan för att begå den oförlåtliga synden. Därför blir de som förstenade vid tanken på att ställa anhängarna till svars. Detta har varit ett problem i många församlingar idag, och många pastorer är för fega för att uttala sig mot bisarra händelser eftersom de är rädda för att häda den helige Ande. Andra har sin stolthet i att acceptera vad som helst -- de vill inte döma -- för att kunna umgås i alla kretsar. Lester Sumrall uttrycker sig så här: "Anledningen till att jag funnits med i varje ny rörelse från Gud är att jag aldrig kritiserat någon tjänst eller något verk från Gud!"

Naturligtvis! Den som vägrar kritisera t om det mest uppenbara obibliska anspråket på sanning och på att det är Gud som verkar, han kommer att vara mitt uppe i vad som än påstås vara "ett Guds verk." Det är den sanna ekumeniska andan som genomsyrar våra dagars sk övernaturliga manifestationer.

Om vi bygger vår gemenskap med Gud på ett oreserverat förtroende på hans skrivna Ord, behöver vi inte vara rädda för att vi skulle häda den helige Ande. Herren håller oss på den rätta vägen eller uppenbarar för oss vad som kommer från Honom. Det finns många i församlingarna som har ett rent hjärta och som lever ett renhjärtat liv inför Gud -- men de accepterar inte påståendet att "skratt i Anden" skulle komma från Gud. Deras syfte är inte att trotsa den helige Ande -- till skillnad från dem som på Jesu tid anklagade Honom för att driva ut demoner med hjälp av demonernas furste. De är inte avundsjuka på "skratt i Anden"-folket med dess sk "tjänst i den helige Ande." Däremot är de oroliga för att det som händer inte är grundat i Skriften men finner en god jordmån hos lättlurade kristna vilkas urskillnings- förmåga är sorgligt bristfällig.

Sanningen orsakar inte skuld utom när det gäller synden. Det är inte syndigt att pröva dessa människors påstående. Det är inte syndigt om man inte skrattar på kommando. Det är inte syndigt att avvisa det som endast är subjektivt, utom-bibliskt eller rent av obibliskt. Därför behöver vi inte känna någon skuld över att vi förkastar dessa fenomen.

En troende kan inte dömas av någon eller någonting utom av det som står att finna i Guds Ord. Allting annat kan man antingen acceptera eller förkasta. När allt kommer omkring, om någon vill tro att den helige Ande ingjutit sitt skratt i dem, kan vi döma dem för det? Men de bör behålla det för sig själv istället för att tala om det vitt och brett som något som Gud vill att allt hans folk ska acceptera. Samtidigt som de vägrar acceptera kritik för sitt obibliska beteende tvekar de inte att anklaga dem som avvisar sådant beteende för att vara oandliga, ogudaktiga, illasinnade och för att häda den helige Ande. De har ingen rätt att tala om intolerans om de inte själva kan tolerera bedömning och tillrättavisning från Guds Ord.

Glädje! Glädje! Glädje!
Vad är det egentligen för något som "skratt i Anden"-folket vill få oss att utan reservationer ge oss in i? Helt uppenbart inbegriper det skratt, men inte alltid. Inte heller är skrattet själva målet. De påstår att det är den glädje i Herren som skrattet vittnar om. Som paret Hunter säger:

"Det blåser en ny stark vind från den helige Ande men det är mycket mer än en mäktig, brusande vind! Denna nya Andens vind för med sig ett livgivande, kraftfullt ljud och det är det hänförande ljudet av glädje, glädje, glädje, glädje! Inte bara en inre glädje utan en glädje som hörs, ett "skratt i Anden." Det fyller oss med kraft och för oss upp på ett högre plan med Gud!"

"Skratt i Anden"-folket talar om för oss att Gud vill välsigna sitt folk eftersom Han älskar oss så mycket. Det spelar ingen roll att kaos råder i församlingarna --med otro, falska läror, högmod, spruckna äkternskap, äktenskapsbrott, vild ekumeni, en slapp hållning till synd och till obibliska läror. Gud vill bara välsigna oss, Han vill att vi ska vara lyckliga.

Skriften varnar oss för att många kommer att avfalla från den sanna tron under de yttersta dagarna men "skratt i Anden"-folket säger att de dagarna kommer att präglas av en stor väckelse. Skriften säger att domen måste komma över Guds husfolk innan den kommer över världen, men det glada folket säger att församlingen inte riskerar någon dom -- utan endast väsignelser och att vi borde vara uppfyllda av glädje, inte sorg, när vi tänker på tillståndet i våra dagars kyrka.

Det är inte svårt att se hur ett sådant bedrägeri blir till. Minns bara hur Howard-Browne sökte efter en speciell beröring från Gud: "Antingen kommer Du ner hit och vidrör mig eller så kommer jag upp dit och rör vid Dig," bad han desperat. En sådan arrogans är ytterst avslöjande. Att förmå sig till att ställa krav på Gud tyder på stor egenkärlek. Denna attityd är vanlig hos karismatiker som värderar påstådda tecken och under högre än Guds Ord. Detta återspeglas i Howard-Brownes krav på att om Gud inte gjorde något för honom, skulle han fara upp till himlen och röra vid Gud. Låter det bekant? Jag tror inte att Howard-Browne trodde att han verkligen kunde stiga upp till himlen och röra vid Gud, inte ens vid 18 års ålder. Jag kan acceptera att han snarare ville utmana Gud med sitt extrema uttalande. Ändå är även detta en stor förolämpning av vår Guds helighet. En sådan attityd skulle mycket väl få Gud att sända något -- men inget som en sann troende skulle vilja ha. Kanske har vi alla någon gång gjort oss skyldiga till att ha utmanat Gud men det är absolut inget som vi är stolta över.

Eftersom människorna inte älskar sanningen (Guds Ord), eftersom de använder obibliska vägar för att närma sig honom, kommer han att sända en sådan stark förvillelse att de tror på lögnen. (2 Tess 2:22) "Skratt i Anden" har skenet av en välsignelse för dem som vägleds av köttet men Guds Ord visar att det är en allvarlig förvillelse.

Hot


"Skratt i anden"- anhängarna uppmanar oss inte bara att ej använda vårt förstånd -- att strunta i att pröva dessa företeelser, en del av dem uttalar sig nedsättande om dem som inte villigt accepterar allt. Howard-Browne säger att de är motbjudande och bedrövliga eller ger dem andra väl valda tillmälen. Sådana uttalanden återspeglar inte den ödmjukhet och varsamhet som är kännetecknande för en sann Herrens tjänare.

Medan alla runt omkring dig tappar huvudet, tycker du att du inte hör hemma där. Du känner dig annorlunda (utpekad, lätt att upptäcka därför att du ej gör som alla andra), ohelig, orättfärdig, skyldig eftersom du inte känner något skratt i Anden bubbla upp inom dig.

Fastän Howard-Brownes storögda beundrare ej vill erkänna det, är inte Howard-Browne främmande för verbala hot. Vid flera tillfällen har jag sett hur han fått folk att "falla i Anden" och om de inte började skratta satte han foten på deras magar och befallde dem att skratta. En del sparkade han till där de låg och anklagade dem för att inte ge sig hän åt den helige Ande. Så höll han på ända tills de tvingade sig själva att skratta. Eftersom Rodney Howard-Browne tycks vara en av centralgestalterna i skratt i Anden-väckelsen, ska jag mer ingående beskriva hans metoder.


Rodney Howard-Browne del 3


Rodney Howard-Browne & "TorontoVälsignelsen"

Howard-Brownes undervisning

När jag läste Howard-Brownes bok "Vidrörd av Gud" måste jag instämma i mycket av hans undervisning. Han koncentrerar sig både i sin bok och i sina predikningar, på Guds smörjelse, vad den är, och vilket ansvar den för med sig och vilka fallgropar som finns. Han uppmanar till ett heligt liv och till att söka Gud med hela sitt hjärta.

Howard-Browne konstaterar att Guds smörjelse inte är en formel utan en gemenskap med Jesus. Howard-Browne säger att den tidiga kyrkan hade själva innehållet medan vi i vår tid bara har formeln kvar. Han säger också att Guds kraft borde vara påtaglig och en verklighet i våra liv.

Jag måste hålla med om att detta är ett problem i våra kyrkor idag. Oftast söker man efter undren och miraklen enbart för dess egen skull eller så försöker man sig på 12-stegsprogram och personlighetstester för att få reda på sina andliga gåvor. Resultatet blir total förvirring.
Howard-Browne ställer sig också tveksam till en del överdrifter i andlig krigföring -- när man skriker och rasar mot djävulen i stället för att be. Han kallar det ett "andligt Nintendo spel" och anklagar många för att leva i en fantasivärld angående andlig krigsföring.

Howard-Browne riktar många anklagelser mot självutnämnda profeter och apostlar. Han kallar dem "karismatiska gurus" som alltid uttalar tvetydiga profetior eller apostlar vars största ambition är att få bestämma över andra om så bara några få. Svaret på dessa missförhållanden är -- säger Howard-Browne -- att vara ledd av Guds Ande, att vara lik Jesus som sade att han endast kunde göra vad Fadern sade åt honom att göra.

Medan Rodney Howard-Browne delger oss värdefulla sanningar, avslöjar han också hur en del s.k gudsmän arbetar. Deras utsida stämmer inte alltid överens med insidan. Han berättar hur en del predikanter faktiskt köper stora korståg i tredje världen och betalar en dollar per man eftersom stora åhörarskaror gör sig bra på TV (och i färgglada broschyrer). På så sätt motiverar dessa predikanter människor i rika länder att skänka mer pengar till sina organisationer. (Jag vill påpeka att inte alla evangelister med inriktning på u-länderna gör sig skyldiga till sådant)

Howard-Browne fördömer också dem som via postorder skickar krims-krams till folk och utlovar Guds smörjelse om dessa småsaker används som kontaktpunkter. Detta till trots skäms inte Howard-Browne för att berätta att Oral Roberts lade händerna på honom. Seden med kontaktpunkt och "seedfaith" - metoderna hör till Oral Roberts traditioner. Men Howard-Brownes undervisning om hur pastorer bör handskas med pengar är bra.

"Om Gud inte kan anförtro oss Mammons orättfärdiga pengar, hur ska han då kunna anförtro oss den sanna rikedomen från himlen? Det är inte så underligt att vår tids kristna så sällan får uppleva Guds kraft såsom den beskivs i Apostlagärningarna."

Här har vi äntligen den springande punkten som gör att vi skriver detta. Församlingen förväntar sig att Gud ska arbeta övertid för att välsigna oss med sina gåvor och under. Ändå är det så att kyrkan i stort har ett ledarskap som präglas av misskötsamhet och låt gå mentalitet. Väldigt få är villiga att bli granskade i ljuset av Guds normer. Det är just i ansvarsfrågan som jag inte kan dela Howard-Brownes resonemang --särskilt när det gäller att avslöja dem som kommer med falska läror. Han anser att det är fel att kritisera den som säger sig vara en Guds man. Han har skarpa ord för dem som vill ställa sådana män till svars:

"Det är förvånande att det alltid är de som inget vill göra för Gud som vet hur saker och ting ska göras. Det finns organisationer som börjar med att avslöja sekterna men sedan vänder sig mot Kristi kropp likt kannibaler. De baserar hela sitt arbete på Guds tjänares misslyckanden".

Det där gör ont. Men jag tänker inte be om ursäkt. Satan verkar i kyrkan likaväl som utanför den. De farligaste lärarna är de som vunnit människors förtroende genom att predika bibliska sanningar men som sedan lägger till obibliska och utom-bibliska felaktiga läror. Lite surdeg syrar hela degen.

När vi avslöjar obibliska läror är det viktigt att göra det utan att fördöma hjärtat hos dessa falska lärare. Det är de olika lärofrågorna vi måste ta upp, frimodigt och i all ödmjukhet. Därför behöves något, som få kristna i våra dagar längtar efter, nämligen urskillningens nådegåva. Urskillning innebär att utifrån Guds Ord känna igen felaktiga läror. Det är inte alltid det har att göra med demoner. Guds Ord är den enda måttstocken för att bedöma trossatser och olika religiösa beteenden.

Howard-Browne kristiserar gärna dem som försöker bedra och utnyttja Kristi kropp. Men han vill inte namnge någon. Han anklagar många för bristande integritet, men samtidigt delar han talarstol med just sådana män.

Hur kan en sann Herrens tjänare uppträda tillsammans med män som hävdar att vi är gudar och att det inte är Jesus död som frälsar oss utan hans lidande i Helvetet och som uttalar förbannelser över människor som inte ger pengar till deras rörelser och säger att Gud ska överge dem, och att de ska råka ut för skilsmässor och ekonomiska svårigheter och liknande. Ändå är det sådana budskap som kommer från dem Howard-Browne samarbetar med.

Hur kan en gudsman vilja ta emot handpåläggning av någon som gång efter annan hävdat att Gud befallt honom att göra något men att det sen inte blir gjort och ingen utlovad välsignelse kommer. Det enda som händer är att människor frånluras sina pengar. Det smärtar mig att någon som kan undervisa så fint på många områden kan gå emot sina egna ord. Howard-Browne insisterar på att gudsmän måste ha integritet. Han påstår: "Det enda jag gör på mina möten är att jag låter den helige Ande komma och verka fritt."

Jag anser att detta uttalande är falskt, när vi ser hur det verkligen går till på Howard-Brownes möten. Låt oss vänta med att bedöma om Gud vill fylla oss med glädje på skratt i Anden-lärans sätt eller inte. Låt oss först fråga: Hur manifesteras den här glädjen på mötena?

Ett Howard-Browne möte

Det följande är ett koncentrat av ett möte som hölls i Carpenter's Home Church och även sändes via TBN (Trinity Broadcasting Network). Händelserna återges ordagrant och är typiska för Howard-Brownes möten. Ibland kommenterar vi händelserna.

Rodney Howard-Browne börjar med att uppmana publiken att inte acceptera något bara för att det sägs ske i Herrens namn. Han gör sig lustig över dem som hamnat i stel formalism och ritualism och ger exempel på människor som handlar "i köttet."

"Det som sker enbart för symboliken, ritualen och traditionens skull blir till en religiös snara som kväver dig och berövar dig glädjen att tjäna Jesus."

Det finns inget att invända mot det. Howard-Browne sa faktiskt en hel del som kan styrkas av Guds Ord. Det är inte detsamma som att säga att han undervisade utifrån Bibeln. Jag har faktiskt sällan sett honom göre det.

Han uppmanar till försiktighet med handpåläggning -- smörjelsen måste finnas: "Det är viktigt att inte lägga tomma händer på någon för då får dom ändå ingenting."

Det låter ju bra. Men sedan fortsätter han med att säga att närhelst någon har lagt händerna på honom har han inte brytt sig om vem det var. Han bara förväntade sig att Gud skulle göra något och han har aldrig blivit besviken.

Hur ska han ha det egentligen? Kan en människas förväntan tvinga Guds hand att verka genom händerna hos en människa som inte är smord? Vilket kapitel och vilken vers stöder ett sådant synsätt? Och varför lyder han inte sitt eget råd? Detta är bara ett exempel på hur ologiskt man resonerar och agerar i den karismatiska väckelsen.

Att alla kan lägga händer på alla är precis vad som praktiseras inom Vineyard-församlingarna. Alla uppmuntras att lägga händerna på dem som sitter intill dem. Det var en av anledningarna till att jag lämnade Vineyardrörelsen efter ett och ett halv år. Jag förskräcktes över hur lättvindigt man praktiserade handpåläggning. Ingen vilt främmande människa skull få lägga sina händer på mig.

Howard-Browne talar sig varm för Vineyardrörelsen samtidigt som han förlöjligar just sådant som de sysslar med. Återigen, hur ska han ha det? Han hånar också dem som utannonserar profetskolor. Helt riktigt slår han fast att man inte kan gå i skola för att utbilda sig till profet.

På det hela taget finns det inte mycket att anmärka på hans predikan trots att Skriften sällan citeras. Syftet med predikan var att skapa förtroende för honom till skillnad från andra icke namngivna predikanter.

Under predikans gång kunde man höra enstaka rop och skratt från publiken men det rådde ganska god ordning. Efter en stunds ganska god undervisning om smörjelsen och Andens gåvar kallar Howard-Browne fram en pastor som kvällen innan sagt sig vara redo att skriva in sig på psykiatrisk klinik. Howard-Browne lovar honom en dubbel dos av den helige Ande och lägger händerna på mannen som genast faller till golvet. Howard-Browne sätter ena foten på mannens mage och uttalar att mannen kommer att vara helt förändrad från och med detta ögonblick. Just här börjar förberedelsen för skrattutbrotten bland publiken (och Howard-Browne motsäger därmed sitt förnekande av att framkalla skratten).

Någon frågade "varför satte du din fot på honom?" "Därför att jag inte kände för att böja mig ner och lägga handen på honom." Publiken exploderar i skratt, och sedan bara fortsätter det. Howard-Browne böjer sig över mannen och säger, "sätt igång, bara låt det bubbla upp från din mage." Mannen skrattar lite till. "Mer!" Mannen anstränger sig ytterligare. "Mer!" Han tvingar fram ett ljud som låter som en hönas kacklande. "Mer!" Mannen sparkar i luften med ben och fötter och skrattar, "Ho! Ho! Ho"" Howard-Browne: "Detta kallas den helige Andes aerobics!" Publiken bara älskar detta. Mannens hustru får en liknande behandling. Efter att ha fallit till golvet, ber hon lågmält. Howard-Browne säger åt henne att inte bedja. Istället uppmanar han henne: "Glädje! Glädje! Glädje!"
En efter en kallas fram för att ta emot hans smörjelse. Om de inte skrattar blir de uppmanade att göra det. En man ligger där på golvet, även han ber sakta. Howard-Browne tilltalar honom på följande sätt: "Sluta nu be och låt glädjen bubbla upp från din mage. Glädje. Glädje. Glädje. Be inte! Skratta!"

Publiken skattar desto mera när han går från den ene till den andre och får dem att skratta. Howard-Browne sparkar till en man på foten. "Du måste låta den där glädjen bubbla upp från magen. Sluta be och låt glädjen bubbla fram. Jag sa, sluta be, låt glädjen bubbla fram ur magen!"

Han fortsätter till ännu en: "Du också. Låt glädjen bubbla upp ur magen! Detta är inget bönemöte! Glädje! Glädje! Glädje! "Publikens begeistring ökar. Det jag skildrat ovan motsäger påståendet att skrattet är spontant och okontrollerbart. Oftast tvingas det fram.

Howard-Browne går tillbaka till den förste som han sparkade till på foten och förebrår honom: "Varför lyssnade du inte till predikanten? Varför lyssnade du inte till predikanten? Jag sa, skratta!" Efter denna omilda behandling gör mannen ett ansträngt försök att brista ut i skratt. Så ser det "spontana" och "okontrollerbara" skrattet ut.

Sedan övergår Howard-Browne till att håna dem som inte vill delta i skratt-uppvisningen. Han tar på sig en allvarlig min och fortsätter. "En del människor säger: 'jag vill inte ha den där glädjen, broder Rodney, (hans ansikte mörknar alltmer). Jag är så glad och nöjd ändå. 'Min farfars far var sorgsen. Min farfar var sorgsen. Min far var sorgsen, och just innan han dog såg han på mig och sade, min son vill du föra familjetradtionen vidare? och jag svarade ja.' Rop och tjut hörs från publiken när de stämmer in i det hånfulla skrattet.

Howard-Browne fortsätter att förlöjliga dem som inte är öppna för den helige Ande (dvs falla till golvet och skratta) och slår sedan till en man, i huvudet, som sitter i främsta raden. Mannen faller omkull och sparkar och vif- tar med ben och armar. Skrattet böljar genom publiken.

Precis som Benny Hinn brukar göra, gör Howard-Browne en svepande rörelse med händerna, och männ- iskor rasar ihop. Han börjar citera Petrus i Apostlagär- ningarna 2: "Dessa är inte druckna som ni tror..." Han lägger händerna på den kvinna i första bänkraden, varpå hon börjar skrika och skaka i händerna som om hon var spastisk. Han påpekar att hon är pastorsfru. I själva ver- ket är större delen av de främre bänkraderna fyllda med pastorer och deras fruar.

När han återupprepar "Dessa är inte druckna som ni tror," så börjar "en drucken" sin uppvisning. Där han sitter i sin bänk, kastar en man sitt huvud bakåt och skrattar hjärtligt samtidigt som han sparkar ena benet rakt ut. Plötsligt störtar han upp från sin stol och börjar tuffa runt runt som ett lokomotiv i en snäv cirkel. Så vänder han sig ansikte mot ansikte med Howard-Browne, sparkar rakt ut med ena benet och drattar på ändan. Ännu en man hoppar upp från sin plats och uppför sig precis likadant. Lite senare reser sig den förste mannen upp från golvet och stapplar omkring och ler fånigt på ett "låtsas-drucket" sätt, gör honnör för Howard-Browne och sätter sig på sin plats igen. Helt uppenbart är allt detta en mycket medveten uppvisning men Howard-Browne och publiken sväljer det med hull och hår. Så fortsätter det resten av kvällen.

Dryckenskap

Rodney Howard-Browne tycker om att kalla sig "den helige Andes bartender" som bjuder på den heta karis- matikens "nya vin." Från ett tidigare möte än det vi nyss beskrivit, lär han, att om det finns dryckenskap i den fysiska världen, så måste det också finnas dryckenskap i den andliga världen. För att bevisa detta ologiska an- tagande citerar han Apg. 2 för att påstå att lärjungarna vid pingsten uppförde sig som om de var druckna.

Plötsligt ställer sig en man på andra bänkraden upp. Han är iklädd långbyxor och en oknäppt sportjacka som visar att mannen också bär hängslen. Han sätter tummarna under hängslena, kastar huvudet bakåt och anlägger ett fåraktigt, självbelåtet leende. Han plirar med halvslutna ögon mot mötesdeltagarna medan han svajar fram och tillbaka. Sedan dimper han ner på sin plats och nickar som en drucken och ler mot Howard-Browne som njuter högeligen av det. Många högljudda skratt följer.

Den här mannen var samme "druckne man" som gav sin föreställning på det tidigare nämnda mötet. Jag vet inte om han tillhör Howard-Brownes "rekvisita" eller bara tycker om att följa honom från möte till möte. Hur som heltst, var även denna första "föreställning" medveten. Kan inte Howard-Browne urskilja att denne man endast söker uppmärksamhet -- att han inte är "drucken i Anden" på riktigt som Howard-Browne påstår. Och vad är "drucken i Anden" för något? Skriften talar inte alls något om detta. Skratt i Anden-anhängarna citerar Apg. när de påstår att det är helt rätt att spela drucken av den helige Ande. Men säger verkligen Apg. 2 att något sådant kommer från Gud?

Låt oss se vad Apg. 2 egentligen säger och analysera det i sitt sammanhang: "Och när pingstdagen kom var de alla församlade...Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran och förvirringen blev stor här och var hörde man just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas?...I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro och de frågade varandra: Vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sade: De har druckit sig fulla på halvjäst vin. Då steg Petrus fram och tog till orda och sade till dem: Judar, ja alla ni som bor i Jerusalem, detta skall ni veta, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de här männen är berusade, det är ju bara morgon. Nej, detta är vad som sagts genom profeten Joel."

Verserna 1-12 lär tydligt att lärjungarna kom från det övre rummet under den helige Andes smörjelse och bör- jade predika Evangeliet på de språk som de som var närvarande talade. Fastän åhörarna kunde urskilja sina egna språk kunde de höra de andra språken på samma gång. De som hånade, lyssnade inte till budskapet utan hörde bara en massa babbel. Därför anklagade de lärjungarna för att vara berusade.

Verserna 14-34 återger Petrus tal till folkmängden, där han uppmanar dem att tro på Herren Jesus Kristus och ångra sina synder. Verserna 35-47 berättar om denna vädjans resultat.

När lärjungarna anklagades för att vara druckna, stapplade de inte omkring på det sätt som är så karaktäristiskt för dem som är "berusade" av skratt i Anden. Nej, lärjungarna anklagades för dryckenskap eftersom när man hörde sitt eget språk talas, hörde man även andra språk. Inte heller var det alla som anklagade dem utan bara de hånfulla. Det var ett fenomen som de ej kunde förstå utan i deras öron lät det som babbel. Petrus tillrättavisade dem och många av dem ångrade sina synder och föddes på nytt genom Guds Ande. Vidare visar Apg. 3 och 4 att lärjungarnas aktiviteter efter pingst resulterade i förföljelse från det religiösa etablissemanget. Dagen religiösa etablissemang förföljer nu inte skratt i Anden-folket utan sluter dem i sin famn.

Man kan absolut inte tyda Apg. 2 på ett sådant sätt att lärjungarna uppförde sig som druckna -- och de uppträdde absolut inte som komiker som spelar druckna. Inte heller kan Apg. 2 eller Ef. 5:18 fås till att betyda att den helige Ande vill få oss att förlora kontrollen över oss själva.

Fel tillämpning av skriften

Det är inte bara Apg. 2 som tillämpas fel av skratt i Anden-folket. När man lyssnar till Howard-Browne och andra finns det knappast något skriftställe som man inte förvanskar till att passa deras upplevelser. Detta borde vara nog för att tjäna som uppmaning till försiktighet eller rent av tillbakavisande av dessa upplevelser.

När det gäller Apg. 2, citerar skratt i Anden-folket gärna Ef. 5:18 som bevis för att andeuppfyllelsen kan resultera i att man uppför sig som en drucken. Denna feltolkning blir uppenbar för den som tar sig tid att läsa Ef. 5:18 i sitt sammanhang:" Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av Anden och tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta, och tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesus Kristi namn. Underordna er varandra i vördnad för Kristus." (Ef. 5:18-21)

Den rätta innebörden av att vara fylld av Anden visas tydligt i verserna 19-21. Dessa aktiviteter reflekterar inte något sanslöst tillstånd av redlös berusning, de vittnar snarare om en helig attityd av tillbedjan och uppbyggelse.

Det som händer under dessa skratt i Anden-möten är rena rama exhibitionismen som spelas upp inför en grupp andliga voyeurer. Enligt min åsikt kan det liknas vid andlig pornografi, den kittlar sinnena på ett ogudaktigt sätt. Människor som söker och ägnar sig åt detta kan inte få nog. Till slut växer deras hunger efter mer och mer bisarra saker.

Det var inte nog för dem att tro att de talade i tungor. Nu måste de skälla som hundar, ryta som lejon, kackla som hönor och ragla omkring likt drukna, alltsammans i Anden. Vad är det som härnäst ska ske "i Anden?" Jag ryser vid blotta tanken.

Denna exhibitionism kan också ses som en upplevelse-livsstil med gruppterapi där skrattet ersätter primalskriket som renings- och frigörelsefaktor. Fungerar det? Ytligt sett, ja. Människor mår bättre. De känner sig lyckligare. Den som skrattat riktigt gott känner sig bättre efteråt. Jag mådde bättre efter att ha sett en bra komedi. Som en man, på ett möte (en psykolog) sa, när han låg skrattande på golvet: "Ett skratt är en god läkedom." Detta var ett felcitat från Ordspråksboken 17:22 "Ett glatt hjärta är en god läkedom, men ett brutet mod tar märgen ur benen." Det finns en viss skillnad mellan ett gott hjärta och skratt. Skratt kan vara bra och dåligt beroende på omständigheterna. Ett glatt hjärta återspeglar Herrens glädje vid de tillfällen som är passande. Det finns rätta tillfällen för skratt likväl som det finns rätta tillfällen för gråt.

"Allting har sin tid och allt som sker under himmelen har sin stund...Gråta har sin tid, och le har sin tid. Klaga har sin tid, och dansa har sin tid."(Pred. 3:1-4) Det som utspelar sig under dessa möten är inget passande skratt. Det tvingas fram i den helige Andes namn. Skriften varnar för opassande skratt: "Bättre är grämelse än skratt, ty av det som gör ansiktet sorgset far hjärtat väl. De visas hjärtan är i sorgehus och dårarnas hjärtan i hus där man gläds." (Pred. 7:4-5) "Ty som sprakandet av törne under grytan, så är dårarnas skratt. Också detta är fåfänglighet. (Pred. 7:7) Passande skratt och fröjd i Herren välkomnas av den troende. Men skratt som hånar dem med en avvikande åsikt, att tvinga någon till skratt och att göra anspråk på den helige Andes smörjelse över sådant skratt -- allt detta är synd. Det är ett bevis på att man befinner sig i dårarnas hus.

Rodney Howard Browne del 4
Mottaglighet

Trots att det är helt uppenbart att tvång finns med i bilden, får vi veta att detta skratt är "okontrollerbart" och "spontant."

"Det finns ingen naturlig förklaring till hur denne avväpnande sydafrikan kan få så många människor att skratta så mycket. Det är sällan han berättar någon rolig historia, i själva verket är han ganska allvarlig under de flesta av sina möten."

Det är sant att Howard-Browne sällan ler. Det är sant att han oftast är allvarlig. Det är sant att han sällan berättar en rolig historia i traditionell bemärkelse. Men han använder sig av lustigheter i sina predikningar för att frambringa skratt. Detta sker på bekostnad av dem som inte kommer in i "flödet" av det han gör. En god skådespelare har ingen svårighet att se allvarlig ut samtidigt som något komiskt händer.

Och trots alla hänförda rapporter om åhörarskaror som faller omkull och skrattar okontrollerbart, kan man se många ansikten utan gjädje eller enbart småleenden. Scenariot som vi beskrivit visar knappast att de flesta skratten är okontrollerbara. Howard-Browne måste ju driva på den ene efter den andre för att förmå dem att "låta glädjen bubbla upp från magen." En ledtråd till varför så många faller under förtrollningen kan man finna i detta uttalande från ett av Charismas reportage om Howard-Browne:

"Men hans dragningskraft är uppenbar. Den finns i hans fullständiga avsaknad av glättad evangelisation. Hans enkla stil och äkta längtan att sätta igång en andlig väckelse i Amerika har givit honom uppmärksamhet från karismatiker som längtar efter tecken och under."

Det är uppenbart att många av dem som deltar i dessa möten är förberedda för skratt. De känner redan till ryktet om skratt i Anden-predikanten och det är detta de söker när de kommer. De "längtar efter att se under och tecken." De har kommit långväga ifrån och de kommer inte att bli besvikna. Allt skratt är inte utstuderat eller beräknande. Något av det är mycket äkta. Människor skrattar faktiskt åt andra som skrattar. Skratt smittar. Om någon i vår närhet börjar skratta okontrollerat är det naturligt för oss att stämma in i skrattet.

När vi betraktar Howard-Brownes metoder för att framkalla skratt, är det uppenbart att skrattet inte kommer genom smitta utan genom tvång, ett konstlat skratt. Om inte ens Howard-Browne kan inse det, han som har skrattet i sin tjänst, hur ska då andra kunna veta vad som kommer från Gud och vad som är köttsligt? Om Howard-Browne eller andra skratt i Anden-förespråkare accepterar skratt i Anden även när det helt tydligt har köttsligt ursprung, borde vi inte åtminstone vara misstänksamma inför dessa förespråkares motiv?

Om motiven inte kan ifrågasättas, så måste man ändå ifrågasätta deras urskillningsförmåga. I båda fallen måste man sätta frågetecken för deras trovärdighet som predikanter och fråga om de verkligen förmedlar sanna andliga gåvor. Vare sig de arbetar utifrån felaktiga motiv eller de inte kan urskilja köttets gärningar, är de inte kvalificerade att leda Guds folk. Deras anhängare kanske lämnar mötena mera tillfreds med sig själva, de har kanske till och med erfarit förändring i sin attityd till Gud eller till sin livskamrat eller till sina ovänner. Men, återigen, Guds nåd trots villfarelse betyder inte att Han godkänner villfarelsen.

Showtime

Mycket av det som händer i skratt i Anden-villfarelsen har stora likheter med show-biz. Det är som en cirkus-föreställning där de ledande personligheterna tävlar om stjärnrollerna. Till och med språket som används för att skildra Howard-Brownes väg till berömmelse avslöjar en showbusinessmentalitet:

"Howard-Brownes rykte växte under de fyra följande åren och han grundade The Rodney Howard-Browne Evangelistic Association i Louisville, Kentucky. Våren 1993 kom hans stora genombrott när pingstpastorn Karl Strader inbjöd honom att predika i Carpenter's Home Church i Lakeland, Florida."

Hans "stora genombrott?" Detta antyder att hans tjänst tjänade honom själv (i motsats till att tjäna Gud och andra människor. övers. anm.) Guds tjänare får inga "stora genombrott." De får stora bekymmer. Större delen av dem som vill ha tecken och under är inte villiga att lyssna till det kärva Gudsordet. De vill ha en må bra-religion. Och det får de med skratt i Anden-läran som följande uttalande i Charisma visar:

"Det som var annorlunda var skrattet. Det spelade ingen roll vad Howard-Browne gjorde eller sade, hundratals av dem som besökte de dagliga samlingarna hamnade på kyrkans golv under hjälplöst skratt. När gudstjänsterna sändes i radio, anlände fler nyfikna sökare för att få vara med om det roliga."

"Nyfikna sökare?" "Roligt?" Sedan när ger vår helige Gud förställningar för att roa nyfikna sökare? Sedan när har den heliga Tron förvandlats till nöjestillfällen? Jesus var en smärtornas och sorgens man. Han sörjde över världens synder. Han skulle sörja över dagens nyfikna sökare, Han skulle sörja över det spektakel som pågår i hans kyrka och orsakar omvärldens hån. Det finns människor i Kristi kropp som sörjer över dessa ting.

Medan så många som hör talas om skratt i Anden-upplevelsen samlas för att tillfredsställa sitt kött, finns det några få som uppriktigt sörjer över att dessa människor är fångna i denna "modefluga." De har fallit offer för ett bedrägeri som inbillar dem att eftersom de fallit till golvet och skrattat har de fått en dos av helighet.

Dessa möten ger sällan någon sann undervisning från Guds ord. Och om det förekommer någon undervisning avbryts den av skratt. Det förtar effekten av Guds Ord. En skribent i Charisma säger: "Det råder inget tvivel om att när ett stort antal åhörare vrider sig av skratt, så har det som sägs från talarstolen ingen betydelse." Vilken anklagelse från en som applåderar denna värdelösa underhållning! "Betydelselös" är ett passande ord för att visa vilket litet utrymme Guds Ord får i skratt i Anden-sammanhang. Men när bestämde Gud någonsin att hans Ord skulle bli betydelselöst?

Jesus anklagade sin tids religiösa ledare för att göra Guds Ord om intet genom sina traditioner och annat sådant. "Så sätter ni Guds Ord ur kraft genom de regler som ni har ärvt och för vidare. Och mycket annat sådant gör ni." (Mark. 7:13)

När Guds Ord avbryts, även när det lärs ut av falska lärare, är det inte ett tecken på att den helige Ande verkar. I bästa fall är det ett tecken på vanvördnad hos dem som avbryter. I värsta fall är det ett tecken på demoniskt inflytande. En sann Herrens tjänare accepterar inte ett sådant beteende som ett tecken från Gud utan tillrättavisar dem som beter sig så. En sann Herren Jesu lärjunge skulle förbliva i Ordet: "Till de judar som trodde på honom sade Jesus, om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni skall lära känna sanningen och sanningen skall göra er fria." (Joh 8:31-32)

Sanningen -- Guds Ord -- är det som gör oss fria, inte några upplevelser (särskilt inte utom-bibliska sådana som skratt i Anden). I själva verket visar detta fenomens förespråkare en ganska liten uppskattning av skriften.

En låg uppfattning av Skriften

Hugh E. Williams, kyrkoherde i en episcopal kyrka i Florida, tog emot "smörjelsen" från Howard-Browne under ett möte i Carpenter's Church.

...Efter två möten var han inte imponerad, under det tredje kallade Howard-Browne fram honom och tre andra och sa helt enkelt: "Bli fyllda!" Bom! Anden däckade mig, säger Williams och jag började skratta. Jag skrattade så häftigt i tjugo minuter att jag hade ont i halsen dagen därpå. Jag har varit karismatiker i 14 år, men jag hade torkat ut och var trött. Denna händelse förnyade mig som människa och förvandlade mitt äktenskap. Så varför använde Gud skratt för att ge andlig förnyelse? Williams säger att idag behöver många människor mer än ord -- de behöver se Gud visa sin makt. Ord har blivit meningslösa i vårt samhälle, säger han. Tecken och under måste till för att fånga vår uppmärksamhet.

Kommer tron av tecken och under? Inte enligt Guds Ord. "Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Guds Ord." (Rom 10:17) Människors ord kan vara meningslösa men aldrig Guds Ord. Talade Williams om människors ord eller Guds Ord? Om han menade människors ord måste vi hålla med. Men varför upphöja upplevelsen över människo-ord? Varför inte upphöja Skriften istället? Det verkar uppenbart att han talar om Skriften som "bara ord."

Skriften talar om att de som söker tecken från Gud inte låter sig nöja med hans Ord. Folkskaror flockades kring Jesus och sökte mirakler och trots att han visade Guds makt, korsfäste de honom när hans Ord blev för svåra för dem. Jesus svarade: "Detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jona-tecknet." (Matt 12:39)

De goda nyheterna om uppståndelsen borde vara tillräckliga för att väcka glädje i deras hjärtan som verkligen överlämnat sig åt Gud. Men precis som det inte räckte för att tillfredsställa judarna på Jesu tid, är det inte heller nog för många kristna idag. För att glädjas (läs, ha roligt) måste de ta till utom-bibliska metoder.

Hjärntvätt

De som vet något om hjärntvätt och förmågan att förrsätta människor i ett förändrat medvetandetillstånd, ser att dessa tekniker ofta används i hyperkarismatiska gudstjänster.

Dick Sutphen är en professionell hypnotisör som håller seminarier och föreläser om övertalnings- och hjärntvättstekniker. Hans avsikt är inte att lära ut hur man förstör människors förstånd, utan att undervisa om hur regeringar, arméer, sekter och religiösa grupper an- vänder vissa metoder för att skaffa sig kontroll över människor och få anhängare för att nå sina mål.

Han påpekar att många som använder dessa tekniker inte nödvändigtvis är medvetna om det. De kan mycket väl ha lärt sig dem genom att iaktta andra. Den som använder dessa tekniker kanske gör det med vällovliga motiv. Trots detta kvarstår faktum, människor utsätts för kontroll ofta i tron att den helige Ande utför sitt verk i dem.

Sutphen tror inte på Kristus. Han är anti-Kristus och New Age-förespråkare. Men ingen kan vända sig mot hans logik och kunskap. Det beror på att han inte talar om tron eller skratt i Anden, hans ämne är något han känner väl till, nämligen hjärntvätt.

Här är några av Sutphens observationer som kan vara av intresse: "Till att börja med vill jag slå fast det mest grundläggande faktumet av alla, angående hjärntvätt: I mänsklighetens hela historia finns det ingen som blivit hjärntvättad och insett eller trott att han blivit det. De som blivit hjärntvättade försvarar vanligtvis ivrigt sina manipulatörer och hävdar att de helt enkelt har "skådat ljuset" eller blivit mirakulöst förvandlade."

Sutphen ger exempel på hur manipulatörerna går till väga. Steg ett är att ge sådan information som lyssnaren håller med om. Detta får dem att hysa förtroende för talaren. När väl förtroendet är upprättat är de öppna för suggestion:

"Tänk dig att du ser en politiker hålla tal. Först kanske han skapar en s.k "Ja-stämning," dvs uttalanden som lyssnarna håller med om, de kanske t.om (utan att vara medvetna om det) nickar instämmande. Sedan kommer truismerna (plattityderna). De är vanligtvis fakta som kan diskuteras men om politikern redan fått publiken på sin sida så är chanserna stora att de inte stannar upp för att tänka själva, utan fortsätter att instämma i politikerns uttalanden. Slutligen kommer suggestionen. Det är vad politikern vill få dig att göra och eftersom du redan har hållit med honom hela tiden, accepterar du lätt även sista steget."

Falska lärare gör på samma vis, de predikar från Guds Ord och delar med sig av uppenbara sanningar. Det är fas ett, "Ja - stämningen." Sen följer några djupa insikter -- idéer som kan diskuteras utan att vara direkt felaktiga. Dessa är "truismerna." Slutligen suggestionen. Det är vanligtvis mot slutet av kvällen -- kanske efter två, tre timmar eller mer -- som den falska undervisningen eller framkallandet av aktivitet sätts i verket. Exakt på detta vis har jag sett det gå till i skratt i Anden-rörelsen för att inte tala om i den karismatiska rörelsen. Sutphen påpekar att olika grupper använder olika variationer av dessa tekniker, anpassade till olika situationer. Gemensamt för religiösa och politiska grupper är att arbeta med människors känslor tills de hamnar på en abnorm nivå av vrede, fruktan, upprymdhet eller nervositet. Ju inten- sivare och ju längre tillståndet blir, desto lättare blir det att totalt ta över hjärnan (kontrollen).

De flesta människor som besöker hyperkarismatiska möten som resulterar i fullständig förvirring och onor- malt beteende, är normala vanliga människor. De kan vara yrkesarbetande med ansvarsfyllda arbeten och ha en äkta kärlek till Gud. Många är normalt sett "värdiga" eller "behärskade." Men de kommer med en förväntan att ta emot någonting när predikanten rör vid dem -- något som de inte tror att de kan ta emot på egen hand. De tror att Gud har givit predikanten en särskild smörjelse, antagligen för att de är vana vid prästeskap -- lekmän-mentaliteten, som är norm i de flesta kyrkor. Eftersom de är så normala -- och till och med är behärskade -- tror de inte att de kan bli hjärntvättade eller manipulerade. Men det sätt varpå spänning och intensitet byggs upp, får dem att slappna av. De blir mottagliga för suggestion -- t. om suggestionen att de blivit helade. Att inte bli helad medför ofta skuldkänslor, något som lätt utnyttjas av predikanten.

Angående påstått andligt helande, konstaterar Sutphen:"För en del, blir helandet bestående. För många varar det fyra dagar upp till en vecka, som faktiskt är så länge som en hypnos varar hos en sömngångare."...Jag säger inte att det inte sker verkliga helanden. Det gör det. Kanske var individen redo att släppa taget om det negativa som orsakade problemet, kanske var det Guds verk. Ändå hävdar jag att det kan förklaras med hjälp av vad vi vet om hjärnan/sinnets funktion...

Jag måste tyvärr säga att Sutphens iakttagelser och slutsatser är korrekta. Även inom New Age förekommer helande genom handpåläggning. Och scenariot är bara alltför vanligt bland dem som påstår sig ha en helandetjänst i kyrkan -- kortlivade helanden -- folk som struntar i rätt medicinsk behandling eftersom de tror att de blivit helade när de inte blivit det -- människor dör av sjukdomar, vilkas symptom försvunnit. De vilkas helande inte håller får höra att helandet inte varade därför att de inte "höll fast" vid det. De hade inte tillräcklig tro.

Betyder nu detta att jag inte tror att Gud helar? Inte alls! Jag har bevittnat hans helande kraft och jag har också bevittnat och upplevt hans livsförvandlande makt. Skillnaden mellan Guds verk och köttets gärningar är att hans verk alltid är grundat i Ordet. Och Gud leker inte med oss. Jakob 5:14-15 beskriver det bibliska sättet att hela, något som alltför ofta negligeras i våra dagar.

Är någon av er sjuk? Då skall han kalla till sig för- samlingens äldste, och de skall bedja över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Bönen som de beder i tro, skall rädda den sjuke, Herren skall resa upp honom från sjukbädden, och om han har begått synder så skall han få förlåtelse för dem.

Problemet finns inte i Guds kraft eller den troendes tro, felet är att man kommer till fel människor i sitt sökande efter helande eller andra välsignelser från Gud. De flesta pastorer och äldste är inte kvalificerade att tjäna i de roller (uppgifter) de tillskansat sig. Resultatet blir att de misslyckas och då ofta uppmuntrar dem som behöver bli betjänade, att besöka någon populär predikants möten.

Men de alltför populära predikanterna som deltar i den kristna media-cirkusen är ännu mindre kvalificerade. Deras falska profetior, omoraliska liv och kärlek till pengar gör att de lätt misslyckas. Eller så kanske de kan åstadkomma falska helanden som bara varar så länge människor kommer tillbaka för mer betjäning. Ändå händer det att Gud i sin nåd och suveränitet helar någon trots okunskap och naivitet.


Mot en ny tidsålder -- New Age?

Det vi nu ser i den nya evangelikalismen och den karismatiska rörelsen är en subjektiv syn på Guds Ord. Om något verkar fungera blir det accepterat även om det inte kan styrkas av Skriften. Eftersom det inte kan styrkas antas det vara ett nytt Guds verk. De som förkastar det på grund av att det är obibliskt eller utom-bibliskt, blir betraktade som trolösa fastän de i själva verket är trolösa mot den nya subjektiva religionsuppfattningen, inte mot Gud.

Denna subjektivism är nödvändig om Satan ska kunna förena mänskligheten i en enda världsreligion. När mass- orna öppnar sig för trossatser och beteenden som ej kan styrkas av Skriften, blir de mottagliga för den värsta sortens bedrägeri, ofta presenterad i Jesu namn.

Först steget till denna sammansmältning är inte olik hjärntvättstekniken. "Ja - stämningen" vill få oss att instämma i att alla samfund har ett gemensamt trossystem. Detta synsätt ligger bakom den ekumeniska rörelsen som stöds av Vatikanen och de flesta inom ny-evangelikalismen och den karismatiska rörelsen.

"Truismerna" blir att vi också har religiösa band till irrläriga kristna sekter och monoteistiska religioner som Islam och Judendomen. "Suggestionen" kommer att vara att vi har ett gemensamt andligt band till hela mänskligheten. Detta kommer att följas av under och tecken som påstås komma från Gud.

Den som tror att han är utom fara och inte riskerar att bli lurad, han är hopplöst naiv och ett utmärkt blivande offer.Jag tror inte att det är enbart en tillfällighet att skratt i Anden-rörelsen har funnit ett hem bland dem som intresserar sig för mysticism och dessutom är intress- erade av New Age.

En av Agnes Sanfords (Agnes Sanford undervisade om inre helande) lärjungar heter Leanne Payne. Även hon har ägnat sig åt skratt i Anden. Hennes erfarenhet finns återgiven i Karen Mains "Lonely No More." Mains berättar om sonen Joels konflikter med sin far David, och om hur de båda deltog i en konferens arrangerad av The School for Pastoral Care vid Wheaton Graduate Center.

"De gick båda två fram för förbön, David blev först betjänad. Till slut fick Joel förbön. När han var på väg tillbaka till sin plats kallade Leanne Payne på honom. Hon hade inte tjänat som förebedjare på golvet utan stannat på podiet. David såg hur Leanne, vår fasta klippa under många år och en som älskade Joel, böjde sig ner från där hon stod, och tog tag i Joels handleder..."

"Efter en stund hörde David att hon skrattade, Joel stod nu med bröstkorgen i höjd med podiet, hans axlar skakade, inte av snyftningar, utan av helig munterhet. Oh, snälla, snälla sa Leanne, bli inte oroliga. Detta är bara skrattet i Andens gåva och jag har tagit emot den från den här unge mannen. Det var omöjligt för de två att sluta skratta. Leanne som var en kvinna med stor andlig kraft och värdighet, var faktiskt tvungen att hjälpas tillbaka till sin plats. Joels huvud och överkropp dunsade ner till golvet under skratt. Han dunkade i golvet med knytnäven. Munterheten slog gnistor, flammade upp och växte ut över hela mötessalen, eftersom skratt smittar. Man började sjunga. Mötesdeltagarna (många vigda präster och pastorer från olika samfund) rörde sig ut i gångarna. Det var tid för skratt, tid för dans. Glädjen bröt igenom havet av smärta och besvikelse och bestänkte det med sin smörjelse. Glädje bekransade konferensdeltagarnas själar."

Leanne Payne blandar samman -- New Age mystik, Jungiansk psykologi och kristen filosofi. Hennes organisation leds i huvudsak av kvinnor som delar denna metodik. Enligt Payne beror all synd på bristande bejakande av sig själv och på att man inte bejakar Guds bejakande av oss. Är det bara en slump att hennes adept Karen Mains skrev om denna skratt i Anden-upplevelse år 1993, ungefär samtidigt som Rodney Howard-Brownes berömmelse och Toronto-välsignelsen började?

Barbara Marx Hubbard grundade The Foundation for Conscious Evolution och är en av förkämparna för en social och andlig förändring till New Age. Samtidigt som skratt i Anden började höras i kyrkorna, skrev hon följande i förvissning om att hon var en kanal för Guds tankar. Så här säger "gud":

"Ni behöver inte vänta på någon mästare utifrån. Ni har alla samma mästare inom er. Den mästaren är jag, ert Högre Själv, Kristus i var och en av er, som just nu hör samma röst, ser samma framtidsvision trots alla olikheter i språk och kultur. Denna röst har inte mänskligt ursprung. Den kommer från Guds Tanke. Den säger samma ord på alla språk: "Älska Gud över allting, din nästa som dig själv och dig själv som medskapare. Och allt ska ges till dig...

En obetvinglig glädje ska genomfara Jordens tänkande skikt. De medskapande systemen, som ligger psykologiskt slumrande i mänskligheten, ska aktiveras. Inifrån kommer alla känsliga personer att känna kraftens glädje, den ska översvämma deras system med kärlek och dragningskraft. Det kommer at vara lika oemotståndligt som sex. Det är "supra-sex" , den medfödda förmågan att förenas för att skapa nästa steg i utvecklingen...

När denna glädje blixtrar genom nervsystemet hos de mest känsliga människorna på jorden, kommer ett psyko-magnetiskt fält av empati att skapas som kommer att sammanlänkas och synkroniseras med nästa våg av människor, överallt på jorden."

År 1984 hänvisar Hubbard till denna glädje i sin bok "Happy Birthday Planet Earth" och kallar den ett "planertärt leende." Denna obetvingliga glädje ska gå över alla gränser till enhet.

"Falska tecken och under ska också bryta ner dessa hinder för enhet. Och vad säger Markus 13:22? "Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med tecken och under för att försöka vilseföra jämväl de utvalda."

Vi kan förvänta oss att skratt i Anden-folket försvarar det de gör och säger att det är från Gud, medan det andra (New Age) är förfalskningar. Men kom ihåg att "skratt i Anden" som vi nu ser det bara har ett par år på nacken och alla försök att koppla samman skratt i Anden-rörelsen med Skriften eller tidig väckelsehistoria är döm- da att misslyckas. Likheten till New Age är lättare att se.

Förändrat tänkesätt

Det som händer i kristna sammanhang liknar det som händer i världen. New Age vill skapa enhet i mångfalden utan att vara dömande -- utan att bry sig vad andra tror eller praktiserar. Låt oss koncentrera oss på det vi har gemensamt. Men för oss handlar det inte om en mänsklig filosofi mot en annan. För oss gäller all mänsklig filosofi mot Guds Ord. Här gäller inte världens regler.

Världens sätt att bedöma sanningen ligger bakom kritiken av dem som vill avslöja felaktigheter och irrlära i Kristi kropp. Man säger:

"Vi ska inte kritisera det vi inte förstår."

"Det spelar ingen roll om en företeelse ej får stöd i Skriften."

"Gud kanske gör något helt nytt som vi inte förstår."

"Vi har bara inte samma insikt som den populäre predikanten har."

Det här kan skrämma dem som inte känner till Skriften så väl. Men den som verkligen känner Skriften har ett ansvar att avslöja dem som kommer med irrlära.

Benjamin Bloom anses vara en av de mest framstående experterna på utbildningsområdet när det handlar om att förändra människors sätt att tänka. Hans syfte är att byta ut den bibliska modellen, nämligen att resonera och tänka objektivt och i dess ställe komma med en ny modell med rötter i ett subjektivt och intuitivt tankesätt. Detta har sin grund i ockultism. Blooms modell visar att objektivt tänkande anses vara lägre stående än subjektivt och intuitivt tänkande.

Berit Kjos som är expert på utbildningssystemet och New Age filosofin påpekar att en av metoderna för att införa nya globala värderingar är att ta bort fakta -- dvs att ta bort logiskt tänkande -- så att människor inte kan argumentera tillbaka utifrån något de förstår. De kommer inte att ha tillgång till en objektiv referensram utifrån vilken de kan dra sina slutsatser. Därför står det utbildningssystemet fritt att införa alla möjliga modeller för den nya globala andligheten som hämtas från kulturer över hela världen. Dessa kulturer är i huvudsak panteistiska och polyteistiska. Vi bevittnar den animistiska religionens tillväxt eftersom den bibliska etiken och värdesystem inte bara har ratats, det är även förbjudet att diskutera dem.

Påminner inte detta om vad som pågår i våra kyrkor idag? Om man vill hålla lärare ansvariga inför Guds Ord möts man av hånfullhet även från dem som hävdar sin tro på att Ordet ska vara grunden när vi bedömer olika företeelser. Vi inser snart att deras uppmaning till biblisk integritet blott och bart är en ploj för att anväpna sina kritiker och bedra sina åhörare. Visst värderas Guds Ord men det hamnar på den undre halvan av "tankeskalan." Den intuitiva kraften i "den helige Ande" anses vara viktigare.

Modern utbildning lägger mindre vikt vid objektiva slutsatser, allting blir relativt. Man vädjar till känslan i stället för till klar och koncis undervisning grundad på fakta.

Samma trend finns inom kyrkan. Man struntar i objektiva bedömningar av påstådda under och tecken, allting blir relativt. Man vädjar till känslan som får större betydelse än klar och koncis undervisning och vägledning från Guds Ord.

Merparten av kristna saknar en solid biblisk grund för att bedöma olika saker. Därför är de rädda för att reagera. Den som vågar reagera riskerar att ådraga sig de religiösa ledarnas fördömande för att man har "kommit vid Guds smorde" eller för att ha hädat den helige Ande och därmed dragit ner Guds vrede över sig.

En följd av detta blir att du inte kan bedöma någon annans trossystem. Varken katolisism, Mormonism eller Judedom. Fruktan och hot är i högsta grad en del av den subjektiva religionen. Mest av allt förlöjligar man tanken att subjektiv religion leder sina anhängare sakta men säkert mot New Age. Hur vågar någon påstå att våra dagars kristna ledare riskerar att falla i den fällan och ta andra med sig? Ändå är de flesta moderna kyrkoledare mycket positiva till ekumenik. De har redan tagit avstånd från dem som varnar för påvekyrkan.

De har valt att bortse från allvarliga felaktigheter i bibelsynen för att skapa en falsk enhet mot en del onda ting som abort, kriminalitet, pornografi och liknande. Det är på grund av att de inte anser att villfarelse är så allvarligt som de kan ha överseende med liknande felaktigheter i de protestantiska kyrkorna.

En paradigm (mönster) är en världsåskådning eller en grund för bedömning. John Wimber har slagit fast att det gamla kristna paradigmet är passé och måste lämna plats åt det nya. Det nya paradigmet inriktar sig på påstådda tecken och under s.k "power evangelism" som tar med företeelser som subjektiva upplevelser, tekniker för inre helande, psykologiska teorier och andra obibliska inslag.
Dessa har sin grund i hedniska myter, inte i Guds Ord. Vad kan detta innebära utom att Skriften måste förstås utifrån ett nytt paradigm som även omfattar ett subjektivt synsätt? Psykologins framryckning parat med anspråken på övernaturlig kraft tvingar oss att rådfråga det gamla paradigmet -- Guds Ord -- som den enda objektiva grunden för bedömning. Annars kommer vi att få plumsa omkring i ett träsk av subjektiva religiösa teorier.

Avslutning

Vårt enda försvar mot vår tids andliga bedrägerier är att vara fast grundade i Guds Ord och vägra acceptera att något kan komma från Gud utan vara styrkt av hans Ord. Vi borde beakta Joh 4:23, "Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man ska tillbe honom."

Många vill tillbe Gud i Anden, och det är bra, men de struntar i det andra momentet: Att vi ska tilbe honom i sanning. Hans ord är sanning. (Joh 17:17) Hans ord säger att allt i kyrkan måste ske ordnat och anständigt. (1 Kor 14:40) Kvinnor (för att inte tala om män) som sprattlar omkring på golvet medan de skriker eller låter som olika djur är inte anständigt. Skratt i Anden för med sig oordning. Det spelar ingen roll att vi anses vara oandliga av dem som jagar efter s.k övernaturliga fenomen. Vi måste hålla fast vid Guds Ords integritet även om de kör ut oss från synagogorna i tron att de därmed gör Gud en tjänst.

Den dagen kommer, ja den är redan här då vi kommer att upptäcka vad det kostar att verkligen följa Jesus.

Al Dager


RSS 2.0