Jesus Kristus befallningar/Bud

Jesus Kristus befallningar/Bud


Jesus sa att om någon älskar honom så håller han hans bud (Joh 14:15) ¶ Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. I vilka jag har inkluderat apostlarnas befallningar grundat på (Luk 10:16) och Paulus ord i (1 Kor 14:37)

 

1)     "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd  (Matt 22:37)

 

2)     Frukta honom som kan fördärva både själ och kropp i Helvetet.( Matt10:28,,,)

 

3)     Ingen skall berömma sig av människor, (1 Kor 3:21) , utan av Herren( 2 Kor 10:17)

 

4)     Var fullkomlig såsom Gud är fullkomlig, var lik Jesus (Matt 5:45-48 ,  Ef 5:1)

 

5)     Bed alltid och sluta inte, (Luk 18:1 , Matt. 7:7; 26:41 , Ef. 6:18; Fil. 4:6, Kol. 4:2; 1 Thess. 5:17; 1 Tim. 2:8; Heb. 4:16) be med enkelhet (Matt  6:7) och i hemlighet (Matt 6:6)

 

6)     Ha tro på Gud, kasta dina bekymmer på honom, han vet dina behov och kommer ta hand om dem(Mark 11:22; Matt. 6:25; Fil. 4:6, 1 Pet 5:7).

 

7)     Hänge dig själv åt Guds tjänst utan att hålla något tillbaka, medveten om att det är omöljigt tjäna både Gud och mammon. (Matt. 6:24; Rom. 12:1).

 

8)     Tillräkna dig hans vilja i alla dina vägar, säg angående alla dina angelägenheter i livet ?Om herren vill? (Jak. 4:15; Ord. 3:6).

9)     I allt ge tacksägelse och lov till Gud för det är hans vilja för oss och välbehagligt för honom  (Ef. 5:20 ; Kol. 3:15, 17; 1 Thess. 5:18; Heb. 13:15).

10)Kom ut ifrån världen, separera dig och var söner och döttrar åt Gud (2 Kor. 6:14-17).

11)Låt Jesus bo i ditt hjärta genom tro (Ef 3:17).

12)Gud har högre prioritet än, Fader , Moder, Make , Hustru, Barn eller syskon andra relationer och ägodelar. (Luk 14 26; Matt 10:37).   

13)Sätt högre värde på honom och inte på något på denna jord. Kol 3:1-4 , 1 Joh 2:15

14)Ta Jesus som ditt exempel och förebild och följ honom 1 Pet 2:21-23 , Joh 13:15

15)Förbli i honom: Låt aldrig Jesus lämna dina sinnen eller dina vägar Joh 15:7 , Heb 2:1

16)Skäms inte för att bekänna Jesus framför ALLA männsikor Luk 12:8 , Mar 8:38 , 2 Tim 1:8, men på samma gång inte ge det som är ?heligt åt hundarna? Matt 7:6

17)Sikta på att alltid vara redo för Jesus återkomst, med detta i åtanke vakta alltid på ?falska Messias? Matt 24:24, Livets förnöjelser och vara för uppatagen med det vardagliga livet och allehanda ?aktiviteter? Luk 12:35-37, 14:26 , 2 Pe 3:14

18)Håll ut till slutet, även om det betyder lidande och förföljelse och andra svårigheter. Matt 24:13 , 2 Tim 2:3

19)Håll fast vid vår första tillförsikt Heb 3:14 och glädja oss i honom tills vi dör eller han kommer tillbaka Upp 2:10-25

20)Älska Varandra med uppriktigt och ivrig kärlek (brödrar och systrar i Jesus) Joh 13:34Rom 12:10 , Ef 5:2, Kol 3:14 , 1 Thess 4:9 , Heb 13:1 , 1 Pet 1:22, 1 Pet 4:8 , 1 Joh 3:14-19

21)Bli aldrig arg utan rättfärdig orsak, och i sådant fall se till att vreden inte leder till synd. (Matt. 5:22; Ef. 4:26; Kol. 3:8).

22)Vid tvister eller bråk sök frid så snabbt som möjligt, utöva förlåtelse så långt det är möjligt(Matt. 5:24; 18:35; Kol. 3:13).

23)Vid fråga om andras synd(känd eller misstänkt) berätta inte för andra, men tala med brodern eller systern enskilt med sikte på att föra dem tillbaka på rätt väg. (Matt. 18:15; Gal. 6:1; Jak. 5:19-20).

24)Klaga aldrig, Gnäll aldrig. Fördöm inte varandra (Matt. 7:1; Rom. 14:13; 1 Kor. 4:5; Jak. 4:11).

25)Stäng inte ditt öra för de behövande, hjälp de  utsatta . (Apo 20:35; Rom. 12:13; Jak. 2:16; Gal. 6:10; 1 Joh 3:17).

26)Sök inte bara din egen välfärd, bär heller inte bara din egen börda, utan sök att hjälpa andra (Fil. 2:4; 1 Kor. 10:24; Gal. 6:2).

27)Var ett i sinnet och följ efter frid så långt det är möjligt (1 Kor. 1:10; 2 Kor. 13:11; 1 Pet. 3:8; Rom. 14:19).

28)Bekänn era fel till varandra Jak 5:16

29)Låt ert ?ljus? lysa för alla männsikor, (Matt. 5:16; 10:32-33). Håll fast vid Guds ord till alla männsikor Fil 2:16 Säg ?kom? till de som går förlorade Upp 22:17

30)Kom överens med din motståndare så snabbt det går,Matt 5:25 till och med lida oförrätt för fridens skull 1 Kor 6:7 , Rom 12:18-19

31)Gör gott till alla människor när du kan, Jesus sa vi ska göra ?likadant? som den barmhärtige samariten, Om vår fiende är hungrig ge honom att äta. (Gal. 6:10; Luk 6:27-28; 10:37; Rom. 12:20; Matt. 5:44).

32)Be för dem som uttnyttjar er och förföljer er Matt 5:44

33)Om någon gör ont mot oss vi gör inte ont tillbaka Rom. 12:17; 1 Thess. 5:15 om någon förbannar oss så välsignar vi (1 Pet. 3:9)

34)Om någon stjäler från oss ska vi inte ta tillbaka det eller försöka ta det tillbaka. Vi ska inte hämnas själva utan lämna plats åt Guds vrede (Matt. 5:39-40; Luk 6:29-30; Rom. 12:19).

35)Bekämpa inte ondska med onska, utan bekämpa ondska med det goda (Rom. 12:21).

36)Vad du vill människor ska göra mot dig gör du mot dem. (Matt. 7:12; Luke 6:31).

37)Vandra inte som de otroende Ef 4:17 ha ingen gemenskap med mörkrets ofruktbara gärningar Ef 5:7-11  bli inte formad efter denna världen Rom 12:2 kom ut från dem och var separerad 2 Kor 6:17

38)Vandra på ett sådant sätt att ingen kan säga något ont om oss, vandra som Guds söner mitt ibland en pervers och ondskefull generation (1 Thess. 4:12; 1 Tim. 5:14; Fil. 2:15).

39)Var helig i allt ditt tal till alla människor alltid (1 Pet. 1:15-16): utan helgelse skall ingen människa se Herren . (Heb. 12:14).

40)Var visa som ormar, oskyldiga som duvor, (Matt. 10:16; Phil. 2:15): inte dårar (Ef. 5:15-17) utan var ödmjuka, ömsinta, vänliga, nådefulla, förlåtande, kärleksfulla (2 Tim. 2:24; Tit. 2:2; Ef. 4:32; Kol 3:12; Matt. 18:35).

41)Gamla och unga var nyktra,  vänliga , behärskade , uppträd värdigt (Fil. 4:5; Tit. 2:2,7; 1 Pet. 1:13; 5:8).

42)Vad vi än görså gör vi det av hjärtat,och vi gör det för att behaga Herren och inte människor Rom12:1-2 , Kol. 3:23

43)Var vakande, ivriga , modiga, manliga (1 Kor. 16:13; Fil. 4:4; 1 Thess. 5:6,8,10; 2 Pet. 1:5-7).

44)Var sympatiska med andra i deras lidande och även i deras glädje Rom 12:5

45)Ikläda oss ödmjukhet (Luk 14:11-13; Rom. 11:20; 12:3-16; Fil. 2:3; Kol. 3:12; 1 Pet. 5:5-6).

46)Ha tålamod med alla, speciellt de svaga och felande (Rom. 12:10; 14:1; 15:1; 1 Thess. 5:14)

47)Lägg bort ilska, vrede , bitterhet och ont tal (Ef. 4:31; 1 Pet. 2:1).

48)Följ efter allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. (Phil. 4:8);

49)Avsky, Hata det som är ont, hålla oss borta från all ondska (Rom. 12:9; 1 Thess. 5:22).

50)Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland oss, (Ef. 5:3-4; Gal. 5:19-21).

51)Vad vi än gör så gör vi det till Guds ära. . (1 Cor. 10:3; Col. 3:17).

52)Lev inte längre för att tillfredställa ditt kött och dess lustar och begär, utan för att göra Guds vilja (1 Pet. 4:2): se er själva som döda för synden men levandes för rättfärdigheten (Rom. 6:11) görandes Guds vilja från hjärtat (Ef 6:6) , hädanefter lever vi inte för oss själva, utan för han som dog och uppstått 2Kor 5:15

53)Akta oss för falska lärare (Matt. 7:15; Fil. 3:2; 1 Joh 4:1)

54)Akta er för girighet ; samla inte skatter på jorden, utan nöj dig med vad du har. (Luke 12:15; Matt. 6:19; Titus 3:1; Heb. 13:5).

55)Ge till dem som frågar dig, besök de faderlösa och änkor, ge fritt och med glädje, kom ihåg att Herren älskar en glad givare(Matt. 5:42; Rom. 12:13; 2 Kor. 9:6-8; Heb. 13:16; Jak. 1:27).

56)Ge inte din gåva framför människor att se, . (Matt. 6:1-4).

57)Arbeta inte för att skaffa mer pengar, var nöjd om du har mat och kläder (1 Tim. 6:8; John 6:27; Matt. 6:19).

58)Rikedom är farligt i vår hand, ge frimodigt för Herrens tjänst (1 Tim. 6:10,17-19; Luk 12:18-21; 16:9-13; 1 Pet. 4:10).

59)Vandra i anden, vandra värdigt, klä av oss den gamla människan, ta på oss den nya männsikan, förnyad i kunskap och insikt om hur vi ska leva vårt liv. (Gal. 5:16-26; Ef. 4:24; 5:8-19; Kol. 3:9).

60)Rena oss från all orenhet i köttet och anden, vi är Guds tempel. Den som orenar Guds tempel ska Gud förstöra (2 Kor. 7:1; 1 Thess. 4:3; 1 Kor. 3:16- 17; 6:15-20).

61)Följ efter frid med alla människor och Helgelse utan vilken ingen skall få se Herren (Heb. 12:14; Rom. 12:18; 14:19; 2 Kor. 13:11; Ef. 4:3).

62)Gör allt utan att gnälla och klaga (Fil. 2:14).

63)Tala inte illa om någon utan var ödmjuk mot alla (Tit. 3:2).

64)Var snabb till att lyssna, sen till att tala, sen till vrede Jak 1:19

65)Avlägsna dig från all orättfärdighet (2 Tim. 2:19; 1 Pet. 4:15).

66)Fly från ungdomens lustar, följ efter rättfärdighet , Gudsfruktan, Tro , Frid (1 Tim. 6:11; 2 Tim. 2:22).

67)Låt Jesus ord bo rikligt i er, längta efter bibeln som nyfödda barn efter moderns mjölk (Kol. 3:16; 1 Pet. 2:2; 1 Tim. 4:15).

68)Betala dina skulder, gör rätt för dig, var inte skyldig någon människa någonting. (Rom. 13:7-8).

69)Lyd myndigheter och följ alla lagar som inte är i konflikt med Guds ord (Tit. 3:1; 1 Pet. 2:13-17; Rom. 13:6; Apo 4:19).

70)Synd i tanken är lika allvarlig som synd i handling och är förbjudet (Matt. 5:27-28).

71)Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan. . (Kol. 3:5; Gal. 5:24; 1 Kor. 9:27).

72)Avlägsna allt från våra liv som kan göra att vi vid något tillfälle kan falla i synd. Även fast det kan bli smärtsamt och skapa lidande och bli kostsamt.  (Matt. 5:29; Heb. 12:1).

73)Låt allt tal vara kryddat med salt, oklanderlig och sund i allt tal, inget orent tal skall komma från våra läppar.  (Matt. 5:37; Ef. 4:29; Kol. 3:8; 4:6; Titus 2:7-8).

74)Ljug inte (Ef. 4:25; Kol. 3:9).

75)Svär inte, lova inte, utan låt ert Ja vara Ja och Nej vara Nej. (Matt. 5:34; Jak. 5:12).

76)Det får inte komma välsignelse och förbannelse från samma mun(Jak. 3:10).

77)Män och hustrur får inte skiljas på annan grund än otrohet(Matt. 19:6-9; 1 Kor. 7:10) som utesluter dem ur Guds rike (1 Kor. 6:9).

78)Män ska älska och ära sina hustrur och på rätt sätt uppskatta dem  (Ef. 5:25; Kol. 3:19; 1 Pet. 3:7).

79)Hustrur ska älska, underkasta sig sin man och lyda dem som huvud i familjen (Ef. 5:23-24; Kol. 3:18; 1 Pet. 3:1).

80)Föräldrar ska uppfostra barnen med all förmaning i Herren (Ef. 6:4; Kol. 3:21; 1 Tim. 3:3-4).

81)Barn ska lyda sina föräldrar i allt som inte är i konflikt med Guds ord (Ef. 6:1; Kol. 3:20).

82)Om någon inte lyder de bud apostlarna gett, ha inget umgänge med den personen. (2 Thess. 3:14). (2 Thess. 3:6).

Det finns många fler Bud att finna, må dessa inspirera oss att söka vara i Guds vilja i allt vad han sagt oss i hans heliga ord,  Heb 6:1 ¶ Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud,
Låt oss pressa framåt till att bli lika hans son Jesus,

Rom 8:29 det är Guds vilja med våra liv

Samanfattat och delvis övs från engelska av Christian Jelbring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0