Del 4

Kan någon på allvar hävda att en sådan vanvördig inställning på något sätt inriktar sig på biblisk sanning? Wimbers skildring av hans egen andliga pilgrimsfärd visar en klar bild av att stödja sig på upplevelse på bekostnad av sanningen. Varje kris i hans liv, varje betydande förändring i hans tänkande, orsakades inte av Guds ord, utan genom en mystisk upplevelse. Hans öppenhet för karismatiska gåvor ägde rum efter att hans fru hade fått ?en personlighetskrasch?. Han skriver: ?En kväll blev hon genom en dröm fylld med den helige Ande... Hon vaknade upp och talade i tungor!? (54) En rad liknande upplevelser - inberäknat helanden, syner, drömmar, budskap från Gud och övernaturliga händelser - har lagt grunden för allt som John Wimber undervisar idag.

Wagner kom fram till sina uppfattningar på ett liknande sätt. Han skriver: ?Vad var det som föranledde förändringen? Hur vände jag 180 grader? Processen tog omkring femton år. Först det första, fick jag en oförglömlig upplevelse (55) under senare delen av sextiotalet.? När Wagner framställer sin översikt av dessa avgörande femton år, har varje vändpunkt som han nämner om samband med en person eller en upplevelse som påverkade honom. Inte en enda av de orsaker som han uppger för sin ?förändring av världsbilden? växte fram ur hans personliga studium av bibeln.

Wagner berättar om sin vän Edward Murphy, vice ordförande i Overseas Crusades, som en gång trodde ?att i det ögonblick den helige Ande kom in i en nykristens liv, drevs de onda andarna ut, om det fanns några där.? (56) Murphy har inte längre den uppfattningen, omtalar Wagner. ?Hans erfarenhet som missionär... tvingade honom att ändra sig.? (57)

Att forma sin teologi på detta sätt är oerhört farligt. Den definitiva auktoriteten för andliga ting blir ens subjektiva upplevelse, inte Guds objektiva ord. Bibeln störtas ner från dess rätta plats som det enda rättesnöret för tro och tillämpning av det kristna livet, och degraderas till en andrahandsurkund för att bekräfta ens upplevelse. Och när man inte kan hitta en upplevelse i bibeln, eller när den bestrider någon biblisk sanning, struntar man bara i bibeln eller omtolkar den. Att upphöja upplevelsen över bibeln, är att låta sig själv driva omkring på ett hav av mystisk subjektivitet.

En rapport om Wimbers Vineyard-rörelse från Christian Research Institute kom fram till att: ?Medan det finns mycket undervisning i Vineyard om vissa praktiska saker... verkar det finnas föga betoning på att undervisa i bibeln per se.? (58) Rapporten fortsatte:

?Medan bibelundervisning inte betonas tillräckligt, verkar upplevelsefunktionen i det kristna livet vara något överbetonad. Människor i Vineyard verkar ofta vara villiga att själva bevisa äktheten i sina andliga upplevelser. De verkar vara alltför villiga att förutsätta, att vad som än händer mitt ibland dem är från Gud. Därmed inte sagt att ledarna inte försöker visa att deras upplevelser är i enlighet med bibeln, utan att upplevelsen alltför ofta är deras utgångspunkt.? (59)

Uppenbarligen är Tredje vågen resultatet av en vild pragmatism som är förbunden med en osläcklig törst efter dramatiska och spektakulära upplevelser. Trots alla påståenden om motsatsen, är deras väsentliga inriktning inte biblisk.

Ett evangeliskt arv?

När man lyssnar på det som ledarna inom Tredje vågen påstår, kan man dra slutstasen att deras rörelse huvudsakligen består av konservativa evangelikaler, som förblir starkt övertygade om traditionell biblisk teologi. Fakta bekräftar helt enkelt inte detta.

Mycket i Tredje vågen är svårt att klassificera doktrinärt. Förklaringar och trosbekännelser är helt enkelt inte ett kännetecken på Tredje vågen. Wimbers Vineyard är typiskt:

?En annan oroande aspekt av Vineyards verksamhet är deras avsaknad av någon skriven trosbekännelse. P.g.a. att medlemmarna i Vineyard kommer från olika samfundsbakgrunder, har ledarskapet undvikit att fastställa bestämda doktrinära normer. Denna icke-betoning på doktrin stämmer också överens med John Wimbers och Bob Fultons (pastor i Vineyard i Yorba Linda, Kalifornien) ledarskap, vilkas bakgrund teologiskt omfattar anknytning med kväkarna, som typiskt nog betonar den inre upplevelsen av Gud och minimerar behovet av doktrinära uttryckssätt för ens uppfattning om Gud.? (60)

Trots det vill personer inom Tredje vågen placera sin rörelse i huvudströmningen av historisk evangelisk kristendom. Typiska utsagor från personer inom Tredje vågen betonar konservativa, t.o.m. fundamentalistiska rötter. Wagner, t. ex., säger: ?Min bakgrund är den inom Scofield-bibelns dispensationella evangeliska.? (61) Han är övertygad om att Tredje vågen är ?ett nytt verk av den helige Ande bland evangelikala.? (62)

Återigen, fakta bestrider sådana bedömningar. Rörelsen Tredje vågen är i stora drag ekumenisk, t.o.m. synkretistisk. Sanningen är att den evangeliska fasaden på Tredje vågen är en noggrant tillsnitsad image, ännu en central del i den skickligt utförda marknadsföringskampanjen som försöker sälja rörelsen till icke-karismatiska evangelikaler. I Power Points tillstår Wimber den extrema försiktighet som brukades för att hålla bokens doktrinära innehåll inom den historiska evangeliska kristendomens ramar: ?Detta projekt tog ett år längre än vi förväntade. Till en del berodde detta på vår omsorg om att grunda våra uttalanden om andlig tillväxt i historisk, ortodox (renlärig) teologi.? (63)

Men är ?historisk, ortodox (renlärig) teologi? verkligen i centrum av Tredje vågens undervisning? Nej.

Wimber trivs lika bra med romersk katolska lärosatser som med evangelisk kristendom. Som vi har konstaterat försvarar Wimber de katolska påståendena om helande genom reliker. Han förspråkar en återförening mellan protestanter och katoliker. En f.d. medlem säger: ?Under en konferens för Vineyardpastorer gick (han) så långt som till ?att be om ursäkt? till den katolska kyrkan å alla protestanters vägnar.? (64) I sitt seminarium om församlingsplantering konstaterade Wimber: ?Påven... är förresten mycket mottaglig för den karismatiska rörelsen, och är själv en pånyttfödd evangelisk kristen. Om man har läst något av det han skrivit om frälsning, vet man att han predikar evangeliet lika tydligt som någon predikar det i världen idag.? (65)

Ett tillägg i Wimbers Power Evangelism försöker fastställa att under och tecken har framträtt genom hela kyrkans historia. Wimber anger en vidsynt uppräkning av individer och rörelser - både ortodoxa (renläriga) och irrläror - som bevis. Innefattat i dessa är Hilarius (en munk på trehundratalet), Augustinus, påven Gregorius I (Den store), Fransiscus av Assisi (grundaren av Franciscanerorden), waldensarna (som motsatte sig påven och förföljdes av dominikanerna), Vincent Ferrer (som själv var dominikan), Martin Luther, Ignatius av Loyola, John Wesley och jansenisterna (en katolsk sekt). (66) I ett häfte som utgivits av Vineyard lägger Wimber till the Shakers (skakarna) (en kult som krävde celibat), Edward Irving (en misskrediterad ledare för Irvingitsekten i England på artonhundratalet) och de förmenta underverken och helandena som utfördes genom en uppenbarelse av jungfru Maria i Lourdes, Frankrike! (67)

Wagner ger Robert Schullers uppfattning om ?possibility thinking? (möjlighetstänkande) äran av att ha fört honom in i en helt ny dimension av kristen upplevelse. ?Schuller har hjälpt många människor med att börja tro Gud om stora saker,? skriver han. (68) Han känner sig lika väl till mods med att stödja den koreanske pastorn Dr. Paul Yonggi Chos uppfattningar om ?den fjärde dimensionen?, som har sina rötter i buddistiska och ockulta läror.

Wimbers önskan att omfatta och förena motstridande uppfattningar uppenbaras i hans egna ord:

?Jag deltog nyligen i en konferens där sex olika kristna ledare var inriktade på innebörden av andlighet. Jag blev överraskad av att konstatera hur skilda deras uppfattningar var, fastän dessa skillnader borde ha varit något förutsägbara, eftersom ledarna kom från olika samfundsbakgrunder. Jag fann att jag själv kände att ingen av dem antagligen hade ?fel?, utan att var och en, på hans eller hennes sätt, hade rätt.? (70)

Detta framställer kortfattat Tredje vågens inställning till sanningen: alla har rätt - katolicism är riktig, högkyrklig anglikansk lära är riktig, lågkyrklig anglikansk lära är riktig, the Shakers (skakarna) har rätt, kväkarna har rätt och evangelikal tro är riktig också. (71).

Tredje vågens undervisning överger emellertid ganska snabbt konservativ evangelisk tro, eftersom anhängare till Tredje vågen har dragit slutsatsen att Guds kraft saknas i evangelisk teologi. I sitt förord till Don Williams Signs ,Wonders , and the Kingdom of God sammanfattar John White den typiska synen inom Tredje vågen:

?1900-talets fundamentalistiska teologi, som i början på ett värdefullt sätt bekräftade tron på nytt gentemot liberal teologi, färgades gradvis inte bara av en reaktion mot de liberala utan mot pingströrelsen. När den gjorde så, blev den inte bara mer raktionär, utan den kastade ut barnet med Guds kraft, medan den hela tiden förnekade att den gjorde det. Och reaktionen vid den tidpunkten var i mindre grad en begrundan av biblisk sanning, än omedvetna farhågor som förblindade oss för vissa saker som bibeln uttryckte.? (72)

Vad kan frigöra någon från dessa förblindande, omedvetna farhågor? Inte sanning utan upplevelse: ?Det är detta som hände med Don Williams. Genom presentationen av sin bok beskriver han de upplevelser som slet honom ut ur den reaktionära teologins tvångströja, en teologi som hade bundit och tagit musten ur honom, som gjorde honom fri genom suverän makt.? (73)

Man undrar emellertid om Williams någonsin hade anförtrott sig åt ?fundamentalistisk teologi? alls. Tydligen omfattade hans ?reaktionära teologi? inte ens en förvissing om att det övernaturliga är verkligt. Williams skildrar sitt tänkande innan han gick med i Tredje vågen: ?Var det möjligt att djävulen var en verklig fiende när allt kommer omkring? Kunde det finnas en kraft från Gud för att befria och förvandla livet helt och hållet?? (74)

Detta är inte funderingar hos någon som har anförtrott sig åt ?fundamentalistisk teologi?. Tydligen tillät inte Williams teologi honom att vara säker på att omvändelse till Kristus förvandlar livet helt och hållet. Kanske var inte hans problem strikt, reaktionär teologi när allt kommer omkring, utan läpparnas bekännelse till en troslära som han inte trodde på fullt ut.

Exakt detta är den vanliga gemensamma nämnaren i praktiskt taget alla vittnesbörd som framställs inom Tredje vågen. Nästan alla inom tredje vågen talar om teologi som till sin natur är åtskild från upplevelse, akademisk, undervisning med tvångströja, tom trosbekännelse, död ortodoxi (renlärighet). Wimber själv märker samma bakgrunder hos dem som framhålls i Springers bok, Power Encounters : ?Nästan alla av dem skulle beskriva sig själva som evangelikaler... (men) de insåg en väldig klyfta mellan det som de hade fått lära sig om Gud och deras upplevelse... (Sedan) fick de alla ett möte med Gud, dramatiskt i de flesta fall, som överrumplade dem.? (75)

Vittnesbörden i boken återger berättelser om män och kvinnor, vilkas teologi var tom, inskränkt, reaktionär och i vissa fall ett fullständigt hyckleri. Dessa människor höll intellektuellt fast vid sanning som inte banade sig väg ut i deras upplevelse. Nu söker de efter upplevelser och vill bygga ett nytt system av sanning i enlighet med dem.

Något ännu värre är att de, när de inte har kunnat finna verkligheten i den sanning de omfattade endast med sina tankar, nu vägrar att tro att någon över huvud taget kan få äkta upplevelser som förändrar livet, som gensvar på samma sanningar som de tyckte var ?tomma? och ?inskränkta?. De uppfattar dem som insisterar på sund lära, som att de helt och hållet förkastar möjligheten avnågon som helst egentlig upplevelse eller möte med Gud. När man inte har kunnat få tag på Guds kraft som gensvar på objektiv biblisk sanning, har de dragit slutsatsen att Guds verkliga kraft manifesteras någon annanstans - genom övernaturliga, sensationella och mystiska upplevelser. Och medan de på detta sätt påstår sig ha tagit ställning för evangelisk teologi, föraktar de den som kraftlös och i sig bristfällig.

Även omvändelse skild från det övernaturliga är otillfredsställande, säger man. Människor som gensvarar på evangeliet utan att få se tecken och under ?möter inte Guds kraft; därför går de inte vidare till en mogen tro. Eftersom det finns något bristfälligt i deras omvändelseupplevelse, blir tillväxten hämmad för många efteråt.? (76)

Bortsett från den rena arrogansen i den synen, är den fara som den innebär stor. Praktiskt taget allt som Nya testamentet påstår om tecken och under i den yttersta tiden, är en varning för falska lärare som kommer att använda underverk för att vilseleda. Jesus sa: ?Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg? (Matt. 24:24-25; jmfr. 7:22-23; 2 Tess. 2:3, 8-9).

Låt dig inte svepas med av Tredje vågen. Kom ihåg att den enda verkliga bedömningsgrunden på om en person eller en rörelse är från Gud, inte är tecken och under, utan en undervisning som överensstämmer med Guds ord. Och det starkaste uttrycket för Guds kraft i världen idag är inte något spektakulärt och ovanligt tecken eller under, utan en stilla gudsfruktan i ett Ande-kontrollerat liv.

John F. MacArthur, Jr.


(Del 1 och 2 utgör kapitel 6 i boken Charismatic Chaos).

John F. MacArthur är pastor-lärare i Grace Community Church i Sun Valley, Kalifornien, och hörs dagligen i radioprogrammet ?Grace to You.? Han tjänstgör som rektor vid The Master?s College and Seminary.

Noter
33. Wimber, Power Points , 31-51
34. Citerat i Thompson, ?Spiritual Warfare,? 11. Deere har på andra ställen upprepat anklagelsen att de som förkastar ?ny uppenbarelse från himlen? är sataniskt bedragna (Jack Deere, ?Gods Power for Today?s Church? (band 1), Nashville: Belmont Church, inget datum).
35. För en mer fullständig behandling av bibelns tillräcklighet, se John F. MacArthur, Jr., Our Sufficiency in Christ (Dallas: Word, 1991).
36. John Wimber, ?Zip to 3.000 in 5 years,?Christian Life (oktober, 1982), 20.
37. Tim Stafford, ?Testing the Wine from John Wimber?s Vineyard,? Christianity Today (8 augusti, 1986), 18.
38. Wagner, The Third Wave , 87.
39. Walter Chantry, ?Powerfully Misleading,? Eternity (juli-augusti, 1987), 29.
40. Wimber, Power Evangelism , 88.
41. Ibid., 89 (betoning i original).
42. John Wimber, ?Healing Seminar? (3 band) utgåva 1981 (outgivna), band 1.
43. Ibid., band 2.
44. Ibid., 24
45. Ibid.
46. Wimber, Power Healing , 215-23.
47. Ken L. Sarles, ?An Appraisal of the Signs and Wonders Movement,? Bibliotheca Sacra (januari-mars 1988), 70 (fotnot 52).
48. Mike Flynn, ?Come, Holy Spirit,? Kevin Springer, utg., Power Encounters (San Francisco: Harper & Row, 1988), 139-40.
49. Ibid., 140.
50. Ibid., 141.
51. Ibid., 142-43.
52. Ibid., 147-48 (kursivering i original).
53. Ibid., 147.
54. Wimber, Power Healing , 31.
55. Wagner, The Third Wave , 22 (betoning tillagd).
56. Ibid., 73.
57. Ibid.
58. Elliot Miller och Robert M. Bowman, Jr., ?The Vineyard,? CRI-tidning (februari 1985), 1.
59. Ibid., 2.
60. Ibid., Mer än sex år efter att CRI-tidningen gjorde denna anmärkning, har Vineyard fortfarande inte någon trosbekännelse.
61. Citerat i Wimber, Power Evangelism , 39.
62. Wagner,The Third Wave , 18 (betoning tillagd).
63. Wimber, Power Points , xiii.
64. John Goodwin, ?Testing the Fruit of the Vineyard,? Media Spotlight Special Report : Latter-Day Prophets (Redmond, Wash.: Media Spotlight, 1990), 24. Goodwin var Vineyard-pastor i åtta år och reste i stor omfattning med John Wimber.
65. John Wimber, ?Church Planting Seminar? (5 band) utgåva 1981 (outgivna), band 2.
66. Wimber, Power Evangelism , 157-74.
67. John Wimber, A Brief Sketch of Signs and Wonders Through the Church Age (Placentia, Calif.: The Vineyard, 1984), 41-46.
68. Wagner,The Third Wave , 38.
69. Ibid., 40. De ockulta rötterna i Chos metod finns dokumenterade i ?Occult healing Builds the World?s Largest Church,? och ?East Wind Blows West,? Sword and Trowel (7 november, 1987), 13-20.
70. Wagner,The Third Wave , 127.
71. Wagner säger faktiskt att en av de fem faktorer som kännetecknar Tredje vågen är ?att man undviker splittringar till nästan varje pris.? (C. Peter Wagner, ?Third Wave,? Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements (Grand Rapids: Zondervan, 1988), 844.)
72. John White, förord i Williams, Signs , Wonders , viii.
73. Ibid., ix.
74. Ibid., 10.
75. John Wimber, förord i Springer, utg.,Power Encounters , xxxii.
76. Wimber,Power Evangelism , 46.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0